SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory and practice of geographical education - MDPSGG003
Title: Teorie a praxe geografického vzdělávání
Czech title: Teorie a praxe geografického vzdělávání
Guaranteed by: Futher Education Centre (31-643)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/12, C [HS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340P100
Guarantor: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Tereza Cimová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Is pre-requisite for: MDPSGG002
Annotation - Czech
Smyslem kurzu je uvést studenty do šířeji vymezené problematiky geografického vzdělávání. Seminář je z většiny veden podle zásad konstruktivistické pedagogiky s důrazem na samostatné učení studentů a na sebereflexi. Proto je v kurzu kombinována forma krátkých přednášek, vlastních činností studentů v semináři i samostatně mimo něj. Důraz je kladen na porozumění základní terminologii a na koncepční systémové myšlení. Tematicky je obsah zaměřen na koncepci geografického vzdělávání (vč. studia oficiálních pedagogických dokumentů), na průřezová témata RVP a na typologii osobnosti ve vztahu ke způsobu poznávání a učení žáků. Kurzu předchází kurz terénní výuky ve 2. ročníku, systematicky pak na něj navazují náslechové praxe a výuka didaktiky geografie ve 4. ročníku.
Last update: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
Literature - Czech

Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Dostupé z www.msmt.cz/dokumenty.

PASCH, M. a kol. (2005): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 424 s.

Ramcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP, Praha, dostupné z www.rvp.cz.

SLAVÍK, J. (1999): Hodnocení v současné škole. Portál, Praha, 192 s.

Last update: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
Requirements to the exam - Czech

Osvojení obsahu uvedeného v sylabu studenti prokazují písemnou analýzou odborných textů, závěrečnou ústní prezentací zadaného úkolu a úspěšným splněním zápočtového testu.

Last update: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
Syllabus - Czech

Smyslem kurzu je uvést studenty do šířeji vymezené problematiky geografického vzdělávání. Seminář je z většiny veden podle zásad konstruktivistické pedagogiky s důrazem na samostatné učení studentů a na sebereflexi. Proto je v kurzu kombinována forma krátkých přednášek, vlastních činností studentů v semináři i samostatně mimo něj. Důraz je kladen na porozumění základní terminologii a na koncepční systémové myšlení. Tematicky je obsah zaměřen na koncepci geografického vzdělávání (vč. studia oficiálních pedagogických dokumentů), na průřezová témata RVP a na typologii osobnosti ve vztahu ke způsobu poznávání a učení žáků. Kurzu předchází kurz terénní výuky ve 2. ročníku, systematicky pak na něj navazují náslechové praxe a výuka didaktiky geografie ve 4. ročníku.

Absolvováním kurzu by studenti měli v rovině:

1) Znalostí a intelektových dovedností:

  • osvojit si obecné porozumění pojmu koncepce, strategie, osobní pojetí výuky; procvičit dovednost posoudit hlavní myšlenky publikací koncepčního charakteru a aplikovat obecnou koncepci do výuky zeměpisu;
  • osvojit si znalost základních termínů obsažených v kurikulárních dokumentech (kompetence, očekávané výstupy, průřezová témata apod.), vč. porozumění jejich významu, nejednoznačnostem, nedostatkům, základním vzájemným vztahům a vč. aplikace do výuky zeměpisu (např. formulace úloh ke konkrétnímu výstupu, zařazení průřezových témat do zeměpisného učiva aj.);
  • porozumět typologii osobnosti MBTI ve vztahu ke způsobu poznávání, učení a jednání žáků, vč. dovednosti základní aplikace do výuky zeměpisu (např. rozeznání úloh/metod vyhovujících určitému osobnostnímu typu);
  • osvojit si rozmanité metody hodnocení, vč. dovednosti aplikace vybraných postupů (např. formulace kritérií hodnocení ke konkrétní činnosti).

2) Obecných dovedností:

  • rozvinout dovednost spolupráce ve dvojicích a malých týmech a dovednost prezentovat na veřejnosti (průběžná práce v semináři, samostatná semestrální práce - tvorba "média" (např. letáku propagujícího význam geografie pro společnost);
  • rozvinout dovednost kritické práce s textem (samostudium pedagogických dokumentů a odborných textů spojený s písemnou analýzou a argumentačním posouzením);
  • rozvinout dovednost abstrakce a konkretizace prostřednictvím aplikace teoretických koncepcí výuky do konkrétních zadání pro žáky a naopak;
  • rozvinout dovednost hodnocení výuky a sebereflexe vlastních postupů.

Osvojení uvedeného obsahu studenti prokazují písemnou analýzou odborných textů, závěrečnou ústní prezentací zadaného úkolu a úspěšným splněním zápočtového testu.

Last update: Fialová Veronika, Bc. (14.06.2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html