SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar to BA Thesis I - MD360P79
Title: Seminář k bakalářské práci I
Czech title: Seminář k bakalářské práci I
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Guarantor: doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Incompatibility : MD360S02
Annotation - Czech
Seminář k bakalářské práci I je zaměřen na postupy psaní závěrečné práce, na citační normy, na odborné online databáze a doporučená pravidla pro formátování odborného textu. Smyslem semináře je uvedení studenta do problematiky odborného zpracování daného tématu a do přístupu k vědecké práci.

Informace o průběhu a formě výuky:
Výuka v zimním semestru 2023/24 bude probíhat prezenčně dle rozvrhované výuky. V případě změny podmínek osobní přítomnosti studentů na přednáškách a cvičeních přejdeme do prostředí MS Teams.
Materiály budou sdíleny a doplňovány v prostředí Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2136), tam bude také odevzdávána požadovaná práce na zápočet ze semináře.
Výuka v ZS 2023/24 je jednou za 14 dní a začíná dne 12.10.2023.

Last update: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (01.10.2023)
Literature - Czech

Jednotlivé semináře mají náplň podle právě probíraných témat.
Podle nich se vybírá i příslušná studijní literatura.

Last update: Kurtinová Olga, RNDr. Mgr., Ph.D. (16.03.2018)
Requirements to the exam - Czech

Odevzdání zpracovaného návrhu a plánované struktury bakalářské práce. Odevzdání proběhne v prostředí Moodle. 

Last update: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (01.10.2020)
Syllabus - Czech

1) Obecná pravidla pro tvorbu a strukturování odborného textu, pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačních prací na KDGD

2) Dostupné zdroje na PřF UK: knihovny, online databáze

3) Práce s literaturou, citace a citační etika: ISO 690

4) Formátování dokumentu

5) Zkušenosti studentů s výběrem tématu, zpracováním práce, s přípravou a průběhem státní závěrečné zkoušky

Last update: Šťastná Anna, PhDr. Mgr., Ph.D. (01.10.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html