SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Empirical Research - MD360P36
Title: Empirický výzkum
Czech title: Empirický výzkum
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Level: specialized
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Methods and techniques of empirical researches, sample procedures, target population, organization of empirical research, primary methods and procedure of data analyses. Operationalization, data validity, interpretation. Census, sample statistical surveys, research of social structure and mobility. Sample surveys from the area of demographical behavior, population climate.

References:

a. Metodology of empirical research:

1. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 1996. Karolinum. Praha.

2. Jeřábek, H. Úvod do sociologického výzkumu. 1992. Skripta FSV UK.

b. Interpretaion of sociodemografical data from different empirical researches:

3. Machonin, Tuček a kol. Česká společnost v transformaci (úvodní kapitola).1996. Praha. Slon.

4. Kuchařová, Tuček. Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace. 1999. Praha. Hlávkova nadace.

5. Tuček a kol. Česká rodina v transformaci - Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. SoÚ AV ČR, edice Working Papers 1998:3.
Last update: FIALOVA (29.04.2002)
Literature - Czech

a. Metodika empirických výzkumů:

1. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 1996. Karolinum. Praha.

2. Jeřábek, H. Úvod do sociologického výzkumu. 1992. Skripta FSV UK.

b. Operacionalizace, interpretace sociodemografických dat z různých empirických výzkumů:

3. Machonin, Tuček a kol. Česká společnost v transformaci (úvodní kapitola).1996. Praha. Slon.

4. Kuchařová, Tuček. Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace. 1999. Praha. Hlávkova nadace.

5. Tuček a kol. Česká rodina v transformaci - Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. SoÚ AV ČR, edice Working Papers 1998:3.

Last update: FIALOVA (07.04.2004)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou k ukončení předmětu je napsání seminární práce, tématicky vázané na obsah přednášky v rozsahu 8-10 stránek a její obhájení při ústní zkoušce.

Last update: Bartoňová Dagmar, RNDr., Ph.D. (16.04.2012)
Syllabus - Czech

Úvodní lekce budou věnovány základním koncepcím empirického výzkumu. Budou probírány výzkumné techniky, otázky výběrových šetření a možné výběrové procedury, organizace výzkumu a různé postupy sběru dat, následné kroky vedoucí k vytvoření datových souborů a databází. Pozornost bude věnována validitě a reliabitě zjištěných údajů, možnostem zobecnění výsledků na cílovou populaci, základním matematicko statistickým procedurám analýzy dat.

Na obecný úvod naváže informace o základních statistických šetřeních a o významných sociologicko statistických výzkumech. Postupně budou probírány koncepce a metodiky sčítání lidu, příjmových mikrocenzů, výběrových šetření pracovních sil, šetření rodinných účtů a rozsáhlé výzkumy sociálně třídní struktury. V rámci diskuse metodik budou diskutovány základní operacionalizace popisu sociální struktury a stratifikace společnosti (vzdělanostní struktura, socioprofesní struktura, struktura rodin a domácností, příjmová struktura, životní úroveň a životní způsob). Na základě empirického materiálu z výše zmíněných šetření a výzkumů bude podána základní informace o současné struktuře české společnosti a o jejím vývoji v posledních desetiletích.

Poslední část kursu bude věnována přehledu sociologických výzkumů z posledních let, které byly věnovány demografické problematice (sňatečnost, založení rodiny, hodnotové orientace v dané oblasti, populační klima). Kromě metodiky různých šetření z let 1994 až 1998 (rodinný modul ISSP z roku 1994, výzkumy rodiny prováděné v SoÚ AV ČR v roce 1994 a 1996, výzkum populačního klimatu VÚPSV 1996, výzkumy rodinného chování mladé generace SoÚ AV ČR 1997, VÚPSV 1996 aj.) bude podána informace o základních výsledcích zjištěných v těchto výzkumech a zhodnoceny trendy z posledních let. V rámci rozboru bude diskutována možnost analytického propojení výsledků výběrových šetření se statistikami sňatečnosti a porodnosti.

Last update: FIALOVA (07.04.2004)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html