SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Statistical Analysis II - MD360P25
Title: Statistická analýza dat II
Czech title: Statistická analýza dat II
Guaranteed by: Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: 120
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Is provided by: MZ340P70
Additional information: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1952
Guarantor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Co-requisite : MD360P05
Incompatibility : MZ340P70
N//Is incompatible with: MZ340P70
Annotation -
Last update: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (01.10.2019)
The course links to course Statistical analysis I the methods of multidimensional statistics. The course deepens ability of students to evaluate data from several databases as theoretically as practically - from linear structural and hierarchic models to systematisation of statistical techniques based on data situation with the use of special statistical software (factor analysis, cluster analysis, logistic regression, multivariate analysis of variance, multidimensional scaling).
Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (01.10.2019)

K úspěšnému absolvování kurzu postačí podkladové materiály k přednáškám a cvičením. Během přípravy ke zkoušce můžete využít množství elektronických materiálů ke statistickým analýzám v SPSS či následující přehledové publikace
HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat - analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál.
MAREŠ, P., RABUŠIC, L., SOUKUP, P. (2015): Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno, Masarykova univerzita.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (01.10.2019)

K získání zápočtu je potřeba:

1. aktivně se účastnit cvičení (povoleny jsou maximálně dvě absence)

2. vypracovat kvalitní seminární práci ve Wordu a splnit termíny průběžné kontroly zpracování seminární práce

 

Ke složení zkoušky je potřeba:

1. úspěšně splnit test v Moodlu (minimálně na 75 %)

 

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. (01.10.2019)

V rámci kurzu jsou probírány základní vícerozměrné metody statistické analýzy a diskutovány možnosti jejich použití v sociálněgeografickém výzkumu. K aplikaci jednotlivých postupů a metod se využívá statistický software SPSS. Dále je představena problematika statistické analýzy prostorových dat s praktickou ukázkou v softwaru ArcGIS.

 

Témata přednášek:

Vícenásobná regresní a korelační analýza

Logistická regrese

Faktorová analýza

Shluková analýza

Problémy statistické analýzy prostorových dat I

Problémy statistické analýzy prostorových dat II

Prostorová analýza dat

Analýza časových řad

Statistické metody v geografii - aplikace  

 

Témata cvičení:

Vícenásobná regresní a korelační analýza v SPSS

Logistická regrese v SPSS

Faktorová analýza v SPSS

Shluková analýza v SPSS

Ekologická chyba, prostorová nestacionarita

Prostorová autokorelace

Prostorová statistika bodových objektů

Analýza časových řad v SPSS

Řešení reálných příkladů v SPSS

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html