SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Advanced Demographic Analysis (III) - MD360P08N
Title: Demografická analýza III
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Level: specialized
Guarantor: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Co-requisite : MD360P07A, MD360P07B
Incompatibility : MD360P08
Is incompatible with: MD360P08, MD360P90
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (14.05.2014)
Advanced methods in demographic analysis using multidimensional statistics and matrix algebra techniques. Model life tables and their use. Stable, semi-stable and quazi-stable populations. Models of nuptiality and fertility. Gains in life expectancy - Pressat and Pollard methods. Decomposition of rates in demography (das Gupta.Survival analysis, the hazard function, censoring, using survival analysis to estimate a life table. Multistate demography, uniradix and multiradix life tables, multiregional, by marital status and working life tables. Multiple standardization for several factors, multiplicative model, proportional hazard model. Age-period cohort models. Health life expectancy, disability free life tables, methods of Sullivan, Katz and multistate approach.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (14.05.2014)

Studijní literatura:

Readings in Population Research Methodology (geografická knihovna)

http://www.un.org/esa/population/publications/Model_Life_Tables/Model_Life_Tables.htm

http://www.un.org/esa/population/publications/Manual_X/Manual_X.htm

C.Newell: Methods and Models in Demography (1988)

Age and Sex Patterrns of Mortality: Model Life Tables for Under-Developed Countries, United Nations publication, Sales No.55.XIII.9

Manual III: Methods for Population Projections by Sex and Age, United Nations publication, Sales No.56.XIII.3

K.R.Gabriel et I.Ronen: Estimates of mortality from infant mortality rates, Population Studies, 2,nov.1958, 164-169p.

A.J.Coale,P.Demeny: Regional Model Life Tables and Stable Populations, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1966

A.J.Coale,G.Guo: Revised Regional Model Life Tables at Very Low Levels of Mortality, Population Index 1989, 55, 4, p.613-644

S. Ledermann: Nouvelles tables-types de mortalité, INED, Travaux et Documents, Cahier no53, PUF, 1969)

S. Ledermann et J.Breas: Les dimensions de la mortalité, Population 1959, no4)

W.Brass: The Demography of Tropical Africa, Princeton 1968

W.Brass: On the scale of mortality in W.Brass: Biological aspects of Demography, Taylor and Francis, London, 1971, 167p.

S.Vassin, Epidemiological Transition Of Mortality Curves In Terms Of The Brass Logit System, European Journal of Population 10, 1994, pp.43-68)

Clairin R., Condé J., Fleury-Brousse M., Waltisperger D.,Wunsch G.:Nouvelles tables-types de mortalité a l usage des pays en développement. OCDE, Paris 1980, 416p.)

Model Life Tables for Developing Countries, UN, 1982, ST/ESA/SER.A/77

V.Roubíček: Konstrukce dvouproudových tabulek pracovní aktivity, Statistická revue 1970, 1, s.49-76

F.Willekens,A.Rogers: Spatial Population Analysis:Method and Computer Programs, 1978, IIASA

http://www.un.org/esa/population/publications/Model_Life_Tables/Model_Life_Tables.htm

http://www.un.org/esa/population/publications/Manual_X/Manual_X.htm

http://www.un.org/esa/population/techcoop/manuals.html

http://esa.un.org/unpd/wpp/Model-Life-Tables/download-page.html

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/tools_software/en/

http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/default.htm

http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/an_excel_spreadsheet_for_the_decomposition_of_a_difference_between_two_values_of_an_aggregate_4591.htm

http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/age_decomposition_of_a_difference_between_two_populations_for_any_life_table_quantity_in_excel_3838.htm

http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/spreadsheet_for_calculation_of_life_table_dispersion_measures_3837.htm

SPACE http://www.cdc.gov/nchs/data_access/space.htm

a literatura uváděná při přednáškách

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (14.05.2014)

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabu. Předpokladem je zápočet na základě úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a splnění úkolů požadovaných při cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (14.05.2014)

1) Analytické metody vyrovnání úmrtnostních křivek. Transformace proměnných. Gompertz, Makeham, Siler, Heligman a Pollard. Použité funkce a interpretace parametrů.

2-3) Modelové úmrtnostní tabulky. Principy jejich konstrukce: regresní metody, relační metody a metody vícerozměrné statistiky. Modelové úmrtnostní tabulky: OSN (1955), Gabriel a Ronen, Princeton (Coale, Demeny, Vaughan, Guo) a Ledermann. Vstupní data a jejich omezení.

4) Modelové úmrtnostní tabulky pro rozvojové země. Brassova relační metoda a princip standardních schémat. Modelové úmrtnostní tabulky OECD, tabulky OSN, tabulky WHO. Vstupní data, metody jejich konstrukce a použití tabulek.

5)Modely stacionární, stabilní, semi-stabilní a kvazi-stabilní populace. Geometrický a exponenciální růst. Leslieho matice. Koncept populačního momentu. Vliv úmrtnosti a porodnosti na formování věkové struktury.

6-7) Modely sňatečnosti a plodnosti. Hajnalův výpočet průměrného věku při prvním sňatku (SMAM). Coaleův model sňatečnosti, standardní schéma a jeho vztah k reálným distribucím. Modely plodnosti, přirozená plodnost a analytická relace k manželské plodnosti (výpočet parametrů). Relační model plodnosti a gompitová transformace.

8) Dekompozice rozdílu mezi měrami (Kitagawa, das Gupta). Rozdíl dvou hrubých měr, vliv změny intenzity, struktury a jejich interakce. Rozdíly mezi zeměmi, obdobími, pohlavím. Excel spreadsheets MPIDR.

9-10) Dekompozice rozdílu mezi ukazateli dvou úmrtnostních tabulek (Pressat, Pollard, Arriaga). Příspěvky jednotlivých věkových skupin. Příspěvky příčin úmrtí. Intervalová délka života, přímé efekty, nepřímé efekty a interakce. Excel spreadsheets MPIDR

11) Vícestavová demografie, inkrementní a dekrementní řád. Mezistavové přechody. Jednokořenové a vícekořenové tabulky. Základní maticová rovnice výpočtu pravděpodobností přechodu. Multiregionální tabulky podle místa bydliště a podle místa narození.

12) Další vícestavové tabulky, příklady (rodinný stav, zdravotní stav apod). Tabulky ekonomické aktivity. Program SPACE/SAS

13) Analýza zdravotního stavu (teorie). Sullivanova metoda. Pokročilé metody epidemiologie. Program SPACE/SAS

14) Age-period-cohort model (model věk-období-kohorta). Variabilita demografických dat podle věku období a kohorty. Metoda Horiuchi - Coale, metoda dekompozice (Wilmoth).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html