SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Advanced Demographic Analysis (III) - MD360P08
Title in English: Demografická analýza III
Czech title: Demografická analýza III
Guaranteed by: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level: specialized
Guarantor: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Mgr. Jitka Slabá
Incompatibility : MD360P08N
Annotation -
Last update: RYCHTA/NATUR.CUNI.CZ (03.10.2011)
Advanced methods in demographic analysis using multidimensional statistics and matrix algebra techniques. Model life tables and their use. Stable, semi-stable and quazi-stable populations. Models of nuptiality and fertility. Gains in life expectancy - Pressat and Pollard methods. Decomposition of rates in demography (das Gupta.Survival analysis, the hazard function, censoring, using survival analysis to estimate a life table. Multistate demography, uniradix and multiradix life tables, multiregional, by marital status and working life tables. Multiple standardization for several factors, multiplicative model, proportional hazard model. Age-period cohort models. Health life expectancy, disability free life tables, methods of Sullivan, Katz and multistate approach.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Tereza Pachlová (15.04.2016)
Povinná literatura:
Caselli, G., Vallin, J., Wunsch, G. Demography: Analysis and Synthesis. Elsevier. 2006.
Readings in Population Research Methodology, Social Development Center for the UN Population Fund, Chicago 1993.
Preston, S.H., Heuveline, P., Guillot, M. Demography (Measuring and Modeling Population Processes). Blackwell. 2001.
http://www.un.org/esa/population/publications/Model_Life_Tables/Model_Life_Tables.htm
http://www.un.org/esa/population/publications/Manual_X/Manual_X.htm
http://www.un.org/esa/population/techcoop/manuals.html,http://esa.un.org/unpd/wpp/Model-Life- Tables/download-page.html
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/tools_software/en/
http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_1904/mpidr_technical_reports/default.htm
http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_ 1904/mpidr_technical_reports/an_excel_spreadsheet_for_the_decomposition_of_a_difference_between_two_ values_of_an_aggregate_4591.htm
http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_ 1904/mpidr_technical_reports/age_decomposition_of_a_difference_between_two_populations_for_any_life_ta ble_quantity_in_excel_3838.htm
http://www.demogr.mpg.de/en/projects_publications/publications_ 1904/mpidr_technical_reports/spreadsheet_for_calculation_of_life_table_dispersion_measures_3837.htm

Doporučená literatura:
Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2004. Praha: Portál.
Wonnacot, T. - Wonnacot, R. Statistika pro obchod a hospodářství. 1995. Praha: Victoria Publishing.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RYCHTA/NATUR.CUNI.CZ (11.04.2012)

Forma zkoušky ústní. Student zodpoví dvě otázky na základě témat uvedených v sylabu. Předpokladem je zápočet na základě úspěšného absolvování závěrečného písemného testu a splnění úkolů požadovaných při cvičení.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tereza Pachlová (15.04.2016)

1) Analytické metody vyrovnání úmrtnostních křivek. Transformace proměnných. Gompertz, Makeham, Heligman a Pollard. Použité funkce a interpretace parametrů. MORTPAK for Windows Version 4.3 http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/mortality/mortpak.shtml.

2) Modelové úmrtnostní tabulky. Principy jejich konstrukce: regresní metody, relační metody a metody vícerozměrné statistiky. Modelové úmrtnostní tabulky: OSN (1955), Gabriel a Ronen, Princeton (Coale, Demeny, Vaughan, Guo) a Ledermann. Vstupní data a jejich omezení.

3) Modelové úmrtnostní tabulky pro rozvojové země. Brassova relační metoda a princip standardních schémat. Modelové úmrtnostní tabulky OECD, tabulky OSN (1982, 2010), tabulky WHO. Vstupní data, metody jejich konstrukce a použití tabulek.

4) Modely stacionární, stabilní, semi-stabilní a kvazi-stabilní populace. Geometrický a exponenciální růst. Leslieho matice. Koncept populačního momentu. Vliv úmrtnosti a porodnosti na formování věkové struktury.

5) Modely sňatečnosti a plodnosti. Hajnalův výpočet průměrného věku při prvním sňatku (SMAM). Coaleův model sňatečnosti, standardní schéma a jeho vztah k reálným distribucím. Modely plodnosti, přirozená plodnost a analytická relace k manželské plodnosti (výpočet parametrů). Relační model plodnosti a gompitová transformace.

6) Dekompozice rozdílu mezi měrami (Kitagawa, das Gupta). Rozdíl dvou hrubých měr, vliv změny intenzity, struktury a jejich interakce. Rozdíly mezi zeměmi, obdobími, pohlavím. Excel spreadsheets MPIDR.

7) Dekompozice rozdílu mezi ukazateli dvou úmrtnostních tabulek (Pressat, Pollard, Arriaga). Příspěvky jednotlivých věkových skupin. Příspěvky příčin úmrtí. Intervalová délka života, přímé efekty, nepřímé efekty a interakce. Excel spreadsheets MPIDR.

8) Vícestavová demografie, inkrementní a dekrementní řád. Mezistavové přechody. Jednokořenové a vícekořenové tabulky. Základní maticová rovnice výpočtu pravděpodobností přechodu. Multiregionální tabulky podle místa bydliště a podle místa narození.

9) Další vícestavové tabulky, příklady (rodinný stav, zdravotní stav apod). Tabulky ekonomické aktivity. Program SPACE/SAS http://www.cdc.gov/nchs/data_access/space.htm

10) Analýza zdravotního stavu (teorie). Sullivanova metoda. Pokročilé metody epidemiologie. Program SPACE/SAS.

11) Age-period-cohort model (model věk-období-kohorta). Variabilita demografických dat podle věku období a kohorty. Metoda Horiuchi - Coale, metoda dekompozice (Wilmoth).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html