SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Plant Molecular Biology - MC250P59
Title in English: Molekulární biologie rostlin
Czech title: Molekulární biologie rostlin
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Helena Štorchová, CSc.
Teacher(s): RNDr. Helena Štorchová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)
Přednáška molekulární biologie rostlin se zabývá strukturou rostlinného genomu (jaderného, mitochondriálního a
chloroplastového) a genovou expresí. Důraz je kladen na specifika molekulárních pochodů, jimiž se liší rostliny a
živočichové. Jsou probrány molekulární základy řízení ontogeneze rostlin. Dvě přednášky jsou věnovány molekulární
evoluci rostlin. Podmínkou zkoušky je kritický referát původní práce a vyřešení domácích úkolů.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

Vybrané kapitoly z následující bibliografie:

Luštinec Jiří, Žárský Viktor: Úvod do fyziologie vyšších rostlin, skripta, 2003

Buchanan, Gruissem, Jones: Biochemistry and Molecular Biology of Plants, 2000

A.M. Lesk: Introduction to Genomics, Oxford University Press, 2007

články z Živy a Vesmíru dle doporučení

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

ústní zkouška, vypracování referátu, vypracování zadaných domácích úkolů

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. (26.04.2012)

Sylabus

Úvod. Struktura DNA a chromozomu. Replikace, transkripce, translace, reverzní transkripce. Struktura genu u

prokaryot a eukaryot. Typy rostlinných genomů.

2. Exprese rostlinných jaderných genů. Metylace DNA jako regulační princip. Regulace transkripce, typy

transkripčních faktorů, struktura promotorů. Splicing a alternativní splicing.

3. Regulace exprese prostřednictvím mikroRNA. Rozdíly ve využití tohoto regulačního prvku mezi rostlinami a

živočichy.

4. Struktura genomu rostlinných organel. Přenos genů z organel do jádra. Exprese genů u rostlinných mitochondrií a

chloroplastů. Editace RNA. Odlišnost regulace genové exprese u jaderných a organelárních genů.

5. Ontogeneze rostliny - vegetativní fáze. Regulace klíčení, fylotaxe, vývoje cevních svazků.

6. Indukce kvetení, molekulární regulace vývoje květu.

7. Molekulární základy působení rostlinných hormonů (auxiny, cytokininy, kyselina abscisová)

8. Molekulární základy fotoperiodismu u rostlin, cirkadiánní rytmy.

9. Vývoj pylu, pylová inkompatibilita.

10. Reprodukční systémy rostlin a jejich molekulární základy - pohlavní chromozomy rostlin, gynodiécie, apomixe

11. Reakce rostlin na stres. Modelový příklad odpovědi na stres suchem, signální dráhy a efektorové geny.

12. Evo- devo, nový směr v evoluční biologii.

13. Základy fylogenetiky. Genetická vzdálenost, modely substituce nukleotidů, princip konstrukce vývojových stromů.

14. Metody v molekulární biologii rostlin (dle přání posluchačů: kvantitativní PCR, qRT PCR, hybridizační techniky,

klonování a transformace rostlin)

15. Během kurzu je plánována lekce diskusí nad články ze současné literatury. Posluchači připraví kritický referát.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html