SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Selected Instrumental Methods of Chemical Research - MBCPLUS010
Title in English: Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu
Czech title: Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu
Guaranteed by: Research Support Department (31-650)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 other [hours/week]
Capacity: 20
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Guarantor: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (13.02.2017)
ZÁPIS NA TENTO PŘEDMĚT:
Z organizačních důvodů je možné se na tento předmět zapsat pouze do data zahájení letního semestru. Děkuji za pochopení.


Praktické laboratorní cvičení "MBCPLUS010 - Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu" je součástí kurzu celoživotního vzdělávání Bakalář Plus. Smyslem tohoto praktického cvičení je seznámit nadané posluchače bakalářského studijního programu s moderními instrumentálními metodami chemického výzkumu formou vybraných praktických cvičení, která nejsou zařazena do stávajících bakalářských programů. Vzhledem k rozmanitosti chemických oborů obsahuje kurz vybraná témata zasahující prakticky do všech oblastí chemie, a to do analytické, anorganické, fyzikální a organické chemie a biochemie. Formou tématicky odlišných úloh získá posluchač přehled o možnostech současného chemického výzkumu.
*
*
*
*
*
S ohledem na časové možnosti studentů a oblast jejich zájmu budou jednotliví studenti zpracovávat pouze několik vybraných úloh (tedy ne všechny, které jsou nabízeny). Finální rozřazení proběhne po diskuzi při úvodním setkání.
*
*
*
*
*
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat garanta předmětu na emailové adrese: jakub.hranicek@natur.cuni.cz
Aim of the course - Czech
Last update: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (30.07.2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s moderními instrumentálními metodami chemického výzkumu prostřednictvím praktických úloh z vybraných oblastí chemie.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (16.09.2014)

Doporučená literatura:

1. Němcová I., Čermáková L., Rychlovský P.: Spektrometrické analytické metody I., Karolinum, Praha 2004
2. Štulík K. a kol.: Analytické separační metody, Karolinum, Praha 2005

Konkrétní studijní literatura bude uvedena v jednotlivých návodech k praktiku.

 

Aktualizované elektronické podklady budou studentům zaslány před zahájením praktika.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (23.01.2014)

Úspěšné splnění kurzu je podmíněno absolvováním vybraných praktických ůloh, vypracováním protokolů z těchto úloh a jejich obhájením u příslušného vedoucího praktické úlohy (formou diskuze nad vypracovaným protokolem).

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (28.01.2013)

Praktické úlohy z moderních instrumentálních metod chemického výzkumu

1) Kapilární elektroforéza: Stanovení anorganických aniontů v pitné vodě.

2) Stanovení vybraných kovů v pitné vodě metodou atomové absorpční spektrometrie.

3) Cvičení z práškové rentgenové difrakce, kvantitativní stanovení.

4) Vibrační spektroskopie.

5) Využití PC při vizualizaci biomolekul.

6) Stanovení koncentrace vybraných klinicko-biochemických parametrů v biologickém materiálu.

7) Stanovení molekulové hmotnosti polymeru pomocí elastického rozptylu světla.

8) Fluorescenční spektroskopie: difusně řízené zhášení fluorescence?

9) Hmotnostní spektrometrie: charakterizace neznámé látky

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (23.01.2014)

Pro tento předmět nejsou vyžadovány speciální vstupní požadavky.

V případě překročení kapacity kurzu (tj. 20 posluchačů), bude vstupním požadavkem na absolvování kurzu písemný test zaměřený především na základní chemické výpočty.

Do kurzu budou přijati studenti podle dosažených výsledků v testu až do naplnění kapacity kurzu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html