SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
School observations and experiments - anatomy and morphology - MB180C27
Title: Školní pozorování a pokusy - anatomie a morfologie organismů
Czech title: Školní pozorování a pokusy - anatomie a morfologie organismů
Guaranteed by: Department of Biology Education (31-180)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: 18
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Tento semestr se vyučuje jedna paralelka od 12:20 do 14:35. Začínáme 5. října.Dle současných opatření probíhá výuka prezenčně. Pokud by došlo kezměně, budeme Vás informovat.
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
PhDr. Tereza Jedličková, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (21.11.2022)
V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s méně známými a atraktivními náměty na praktická cvičení, které lze zařadit do výuky přírodopisu/biologie na základní a střední škole. Cvičení jsou zaměřena především na pozorování a pokusy s biologickými objekty na úrovni celého organismu, ať už živého nebo usmrceného a fixovaného. Studenti se dále seznámi s možnostmi realizace školních pozorování a pokusů v distančních formách výuky (synchronní a asynchronní výuka). Vyzkoušejí si práci v e-learningovém prostředí Google Classroom a Google Meet. Jedno cvičení na ukázku proběhne on-line formou.

Studenti se dále během praktických cvičení zdokonalí v používání mikroskopické optiky a další laboratorní techniky. Od akademického roku 2020/2021 jsme nově zavedli úlohy s využitím LED-fluorescenční mikroskopie.

Na cvičení spolupracují vyučující Katedry učitelství a didaktiky biologie s vyučujícími odborných kateder biologické sekce. Každé cvičení bude členěno do dvou částí- metodická část (jak se na dané praktikum ve škole připravit, kdy ho zařadit apod.) a praktická část, kdy studenti sami cvičení absolvují, aby poznali přesný metodický postup, objevili možná úskalí apod. Ke každému cvičení vyučující připravili pracovní list s podrobnými pokyny pro učitele, který je posluchačům k dispozici.

Závěrečná 2 cvičení budou věnovaná praktickým úlohám, které si připraví sami studenti a vyzkoušejí si je na svých spolužácích formou mikrovyučování. Pro přípravu úloh na mikrovyučování studenti musí využít cizojazyčné materiály v angličtině.

V případě nuceného přechodu na distanční výuku budou cvičení probíhat formou videokonferencí v prostředí Google Meet v době rozvrhované výuky a následně budou studenti řešit úkoly samostatně, asynchronním způsobem. Materiál na praktické úlohy studenti obdrží poštou.

Výukové materiály (pracovní listy, návody na cvičení apod.) budou studentům k dispozici v prostředí Google Classroom.

Předmět byl v roce 2020 inovován z prostředků IP projektu "Inovace vybavení pro LED-fluorescenční mikroskopii v didaktické přípravě studentů učitelství biologie", řešitelé Jan Mourek a Vanda Janštová.
Aim of the course - Czech
Last update: MOUREK/NATUR.CUNI.CZ (01.07.2010)

Cílem předmětu je ukázat studentům - budoucím učitelům základních a středních škol, že praktická výuka biologie může být velmi pestrá a zajímavá. Řadu zajímavých pokusů lze snadno ve školách, které mají omezené laboratorní vybavení. Není třeba se omezovat na tradiční úlohy ze školních učebnic. Chtěli bychom v budoucích učitelích především probudit kreatitivu a odvahu zařazovat do výuky nové úlohy a pokud možno vytvářet i úlohy vlastní.

Literature - Czech
Last update: MOUREK/NATUR.CUNI.CZ (05.01.2023)

Altmann, A., 1972: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN, Praha.
Buchar J. a kol, 1993: Práce ze zoologie. UK, Praha.
Buchar J. a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha
Hanel L., Lišková E., 2003: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. UK v Praze-Pedagogická fakulta, Praha.
Jírovec O. a kol., 1958: Zoologická technika. SPN, Praha.
Lelláková F. a kol., 1992: Zoologická technika. Karolinum, Praha.

Posluchačům kurzu jsou k dispozici návody k jednotlivým úlohám a pracovní listy pro žáky v aplikaci Google Classroom.

 

On-line zdroje:

 Guru ve škole https://zdroje.guruveskole.cz/category/prirodopis/
FB Učitelé přírodovědných předmětů - https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/about
FB Praktika na dálku https://www.facebook.com/praktika.nadalku
FB Přírodovědci https://www.facebook.com/prirodovedci.cz
Biologie-chemie-zeměpis http://bichez.pedf.cuni.cz/
ČT UčíTelka https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (21.11.2022)

- Aktivní účast na praktických cvičeních (povoleny 2 absence bez nutnosti náhrady).

 

- Studenti, kterým výuka v daném semestru koliduje s pedagogickými praxemi, mají možnost max. 5 absencí za semestr celkem bez náhrady.

 

- Náhrada absencí je možná individuálně, po dohodě s garantem předmětu dr. Janem Mourkem.

 

- Portfolio se záznamy z cvičení – vyplněné pracovní listy nebo protokoly z jednotlivých cvičení odevzdané v termínu v prostředí Google classroom (odkaz na zápis do kurzu v Google classroom zašle na začátku semestru garant předmětu).

 

- Vlastní návrh na praktickou úlohu (20-30 min) prezentovaný formou mikrovyučování ostatním studentům na cvičení. Mikrovyučování si studenti mohou připravit každý samostatně nebo ve dvojicích. Úloha musí být připravena s využitím anglicky psaných literárních zdrojů, případně výukových materiálů.

 

- Úlohu s metodickými pokyny a autorským řešením prac. listů odevzdat i elektronicky prostředí Google classroom (vyvěšený vzor metodiky).

 

- Zápočtový test - otázky se vztahují k metodice a náplni jednotlivých cvičení.


Syllabus - Czech
Last update: MOUREK/NATUR.CUNI.CZ (05.01.2023)

Obecná témata:

1. Zásady přípravy pokusů a pozorování ve školních podmínkách. Základní vybavení a bezpečnost práce s živými organismy a laboratorní technikou.

2. Didaktická hodnota pozorování a pokusu, význam pro motivaci žáků, využití modelových pokusů a pozorování pro vysvětlení obecnějších zákonitostí.

3. Zdokonalení práce s mikroskopickou optikou, využití pokročilých zobrazovacích technik (záznam a přenos obrazu z mikroskopu, pozorování v temném poli, LED-fluorescenční mikroskopie)

3. Legislativa související s využitím biologických objektů (organismů) ve výuce.

4. Možnosti realizace praktické výuky v distanční výuce (synchronní a asynchronní výuka)


Konkrétní náměty (pořadí úloh se každý semestr mění podle časových možností vyučujících):

-Didaktická hra - popiš si svůj nový druh živočicha - J. Mourek

- Vitální barvení hrotnatek - J. Mourek

- Pozorování nezmarů a pokusy s nimi - J. Mourek (pozorování autofluorescence zoochlorel v tělní stěně nezmara zeleného pomocí LED-fluorescenčního mikroskopu)

- Trichomy rostlin - M. Srba (pozorování autofluorescence rostlinných buněk pomocí LED-fluorescenčního mikroskopu)

- Rodozměna rostlin ve školní výuce - Petr Novotný

- Ektoparazité (nejen) člověka - J. Votýpka

- Praktické úlohy ve výuce paleontologických témat - T. Jedličková

- Pitva a spermatogeneze žížaly - J. Mourek

- Ekomorfologie lebek obratlovců - J. Mourek

- Mikrovyučování studentů (2 záverečná cvičení) - J. Mourek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html