Quaternary in the Czech Republic - MB170P33
Title: Vývoj přírody ČR
Czech title: Vývoj přírody ČR
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
RNDr. Jan Hošek, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Incompatibility : MB120P33
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   
Annotation -
Please note, the lectures are given in czech language only.
Last update: JPROKOP (26.05.2006)
Literature -

Ložek V. 1973: Příroda ve čtvrtohorách. Academia.

Ložek V. 2007: Zrcadlo minulosti. Nakladatelství Dokořán.

Ložek V. 2011: Po stopách pravěkých dějů.Nakladatelství Dokořán.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (25.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončený ústní zkouškou.

Last update: Prokop Jakub, doc. RNDr., Ph.D. (05.12.2011)
Syllabus - Czech

1. Úvod do problematiky a chronostratigrafické členění kvartéru, metody využívané při průzkumu kvartéru, definice a náplň souvisejících oborů, význam vápnitých sedimentů v malakostratigrafii;

2. fosilní fauna a flóra v sedimentech kvartéru, jejich význam při studiu vývoje přírody ve čtvrtohorách;

3. charakteristika základních půdních typů, fosilní půdy, půdní komplexy a jejich význam při studiu kvartéru;

4. vývoj spraší, sprašová sedimentace ve středoevropském prostoru i ve světě, paleoklimatické změny související s usazováním spraší, spraše jako fosiliferní sediment;

5. průběh glaciálů a interglaciálů v pleistocénu v Evropě a ČR, paleoklimatické změny v jednotlivých obdobích pleistocénu, proměny fauny a flóry glaciálů a interglaciálů v čase;

6. poslední interglaciál, člověk jako součást přírody v posledním interglaciálu a glaciálu, charakteristika flóry a fauny posledního interglaciálu, nástup posledního viselského glaciálu;

7. průběh viselského glaciálu, související klimatické změny, charakteristika flóry a fauny posledního glaciálu;

8. promítání a prezentace k exkurzi do Českého krasu;

9. konec viselského glaciálu (pozdní würm), období dryasu a počátek holocénu ve střední Evropě;

10. vývoj přírody a krajiny v ČR v průběhu holocénu (preboreál, boreál, atlantik, epiatlantik, subboreál, subatlantik, subrecent), úloha člověka ve vývoji středoevropské přírody a krajiny od neolitu po recent.

Last update: Peterková Jindřiška, Ing. (10.04.2012)