SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Methods of Quaternary palaeontology - MB170P19
Title: Metody kvartérní paleontologie
Czech title: Metody kvartérní paleontologie
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
Annotation -
Last update: JPROKOP (30.11.2006)
Please note, the lectures are given in czech language only.

Literature -
Last update: JPROKOP (12.06.2007)

Ložek V 1973: Příroda ve čtvrtohorách. Academia, Praha.

Roberts JA 1999: Holocene. Cambridge Univ. Press

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (19.04.2012)

Předpokladem zápočtu je účast na týdenní terénní exkursi, která je základní součástí kursu.

Syllabus - Czech
Last update: JPROKOP (12.06.2007)

Týdenní terénní exkurse spojená s demonstrací hlavních typů fossiliferních uloženin (výplně krasových dutin, povrchové serie - spraše, fluviatilní uloženiny, svahové a dejekční sledy, osypy). Poskytuje rámcovou informaci o koncepčních předpokladech a metodických postupech praktické explorace fossilního záznamu nejmladší geologické minulosti. Rekognoskace potenciálních lokalit, odkryvové práce, dokumentace, odběr vzorků, extrakce fosilií, determinace a využití výsledků v praxi stratigrafické a paleoekologické analýzy.

Kurs se odehrává v různých (vesměs krasových) oblastech střední a jižní Evropy, zahrnuje úvodní přednášku o stratigrafii a paleoekologii kvartéru a tafonomii vertebrátního fosilního záznamu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html