SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Evolutionary genetics - MB170P102
Title: Evolutionary genetics
Czech title: Evoluční genetika
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Incompatibility : MB170P24
Annotation -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (26.04.2017)
Please note, the lectures are given in Czech language. English version of the course can be requested in advance
if there
are at least 5 students.
Evolutionary genetics is a broad field of studies that resulted from the integration of genetics and Darwinian
evolution, called
the 'modern synthesis'. This field attempts to account for evolution in terms of changes in gene and genotype
frequencies
within populations and the processes that convert the variation within populations into more or less permanent
variation
between species. It is based on mathematical theory of population genetics founded by R. A. Fisher, S. Wright, and
J. B. S.
Haldane, T. Dobzhansky and E. Mayr. In the last few years, massive infusion of the molecular data provided us
unique
possibility to insight into the evolutionary forces shaping the patterns of biodiversity observed in nature. The aim of
the
course is to introduce the basic principles of inheritance and population genetic theory. The central theme is the
neutral
theory of molecular evolution. The available molecular data and approaches to their analysis will be described. We
will show
how these approaches could contribute to the understanding the evolutionary mechanisms.
Literature -
Last update: Ing. Jindřiška Peterková (24.10.2019)

Philip W. Hedrick (2005). Genetics of Populations (Third Edition). Jones and Bartlett Publishers.

Dan Graur, Wen-Hsiung Li (2000). Fundamentals of Molecular Evolution. Sinauer Associates

Austin Burt and Robert Trivers (2006). Genes in conflicts. Harvard University Press.

Evolutionary Genetics: Concepts and Case Studies. C.W. Fox & J.B. Wolf (Eds.). Oxford University Press, Oxford, 2006

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (22.05.2018)

Zkouška je ústní. Zápočet je udělen za přednesení referátu. Kromě přednášek je vhodné si prostudovat články dostupné ze stránky přednášky:

http://web.natur.cuni.cz/zoologie/biodiversity/index.php?page=EvolucniGenetika

Další informace je možné čerpat z doporučené literatury.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (22.05.2018)

1. Teorie dědičnosti. Mendlovy zákony a jejich výjimky (paramutace, genová konverze, meiotický tah, genový imprinting). Weismanova bariéra a význam germinální linie. Dědičnost kvantitativních znaků. Dědivost. Epigenetická dědičnost. Cesta od genotypu k fenotypu. Ontogeneze. Vliv prostředí. Fenotypová plasticita a vývojová kanalizace.

2. Struktura a evoluce genomu. Velikost genomu. Organizace a struktura genomu. Definice pojmu gen (molekulární vs. genetické pojetí). Encyklopedie DNA elementů. Nekódující RNA a jejich význam. Repetitivní sekvence.

3. Genové konflikty. Sobecký gen. Vnitrogenomový konflikt genů. Konflikty mezi geny s různým způsobem dědičnosti. Meiotický a zygotický tah. Sobecké pohlavní chromosomy. Transpozony. Význam meiózy a rekombinace při zabránění konfliktů. Horizontální přenos.

4. Úvod do populační genetiky I. Chápání evoluce ve smyslu změn ve frekvenci alel. Mutace jako zdroj genetické variability. Typy mutací. Mutační rychlost. Evoluce genomovou duplikací. Panmiktická populace. Hardy-weinbergův zákon. Efektnivní velikost populace. Mechanismy odpovědné za změny ve frekvenci alel v populaci. Gentický drift.

5. Úvod do populační genetiky II. Selekce jako mechanismus změn frekvence alel v populaci. Typy selekce. Populační struktura. Migrace. Význam genetické vazby. Vazebná nerovnováha. Genetické svezení se (hitchhiking, selective sweeps).

6. Neutrální teorie molekulární evoluce. Genetický polymorfismus a jeho odhady. Doba fixace mutace. Molekulární hodiny a odhad doby divergence dvou taxonů. Faktory ovlivňující rychlost molekulárních hodin (hypotéza generační doby, metabolická hypotéza, hypotéza dlouhověkosti). Téměř neutrální teorie evoluce. Souvislost mezi rychlostí molekulární a fenotypické evoluce.

7. Detekce selekce na molekulární úrovni. Negativní selekce, pozitivní selekce, balancing selekce. “Selective sweep” a jeho průvodní jevy. Testy selekce založené na: distribuci frekvence alel (Tajima’s D test), míře vazebné nerovnováhy, míře diferenciace populací (Fst outlier test), porovnání vnitrodruhového polymorfismu a mezidruhové divergence (Hudson-Kreitman-Aguadé test, McDonald-Kreitman test), relativním počtu nesynonymních a synonymních substitucí mezi druhy (KA/KS test). Identifikace pozitivně selektovaných genů v lidské populaci.

8. Teorie koalescence. Genové genealogie. „Most Recent Common Ancestor (MRCA)“. Mitochondriální Eva. Rekonstrukce haplotypových stromů. Genový vs. fylogenetický strom. Sortování linií a ancestrální polymofismus. Genové genealogie a rekombinace.

9. Funkční genetika. “Forward” a “reverse” genetika a jejich nástroje. Cílená mutageneze. Genové pasti. Genetické mapování a poziční klonování. Mapování kvantitativních znaků (“Qutatitative Trait Loci”, QTL). Vazebná analýza pomocí BC či F2 křížení. Rekombinantně inbrední kmeny, konzomické kmeny. Vazebná analýza pomocí rodokmenů. Haplotypová mapa lidského genomu a asociační mapování. Příklady genů odpovědných za lidské choroby identifikovaných pomocí nových přístupů asociačního mapování.

10. Evoluce genové exprese. Metody studia genové exprese. Variabilita v genové expresi v rámci druhu a mezi druhy. Vznikají adaptace častěji změnou v kódující sekvenci či změnou v genové exprese? Studium evoluce genové exprese. Jsou mezidruhové rozdíly v genové expresi neutrální či adaptivní? Jsou změny v expresi způsobené častěji mutacemi v cis- anebo trans- regulačních oblastech? Mapování expresních QTL. “Copy number variation” (CNV) jako příčina změny genové exprese. Evoluce transkriptomu změnami v alternativním sestřihu

11. Speciace. Definice pojmu druh. Sympatrická a alopatrická speciace. Speciace hybridizací. Reprodukčně izolační mechanismy. Genetická podstata reprodukční izolace. Dobzansky-Muller nekompatibility. Haldaneovo pravidlo a velký vliv pohlavních chromosomů na vznik reprodukční izolace. Speciační geny. Mezidruhová hybridizace a genový tok mezi druhy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html