SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Invertebrate zoology - MB170P09P
Title: Zoologie bezobratlých
Guaranteed by: Department of Zoology (31-170)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2014
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Incompatibility : MB170P09I, MB170P09O, MB170P09U
Interchangeability : MB170P09I, MB170P09O, MB170P09U
Is incompatible with: MB170P09U, MB170P09O, MB170P09I
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Please note, the lectures are given in czech language only.
Invertebrates (including “ Protozoa”): external morphology, internal anatomy, nutritional and reproductive biology, ecology, zoogeography, evolution, phylogeny). Taxa of the applied importance (parasites, phytopathogens, human food ) . Fauna of Czech Republic.
Practical training (one week per semester) pointed to dissection of the model animals, identification of the important groups (30hours/semester)
Last update: JPROKOP (04.12.2006)
Literature - Czech

Buchar, J., 1988. Stručný přehled systému bezobratlých. SPN Praha

Brusca, R.C. and Brusca, G.J, 1990. Invertebrate Zoology.Sinauer Associates,Sunderland, Massachusetts

Last update: SVATORA (13.05.2004)
Syllabus - Czech

Obecné schema přednášky:

Diferenční diagnóza, apomorfie, přehled tělních soustav v pevně

zachovaném pořadí, ontogenetický vývoj, důraz na srovnávací postup. Biologie a ekologie probírána detailně u nižších taxonů na modelech, zdůrazněny hospodářsky (tj. i medicinsky a veterinárně) významné druhy či skupiny. Výběr skupin vychází z povahy kursu (bakalářský stupeň), tedy upřednostňuje se fauna ČR (významné hlavně pro učitele), ale v současnosti lze probrat, byť diferencovaně (zejména časově) prakticky všechny kmeny a jejich nejvýznamnější skupiny.

Protozoa - nadkmenová skupina, postavení v systému organismů

nejdůležitější současné názory na systém a fylogenezi, vztah k mnohobuněčným živočichům

Mastigophora - volně žijící zástupci (vztah ke stavu biotopu, parasiti (vznik parasitismu a typy přenosu),vztah k mnohobuněčným živočichům (Choanoflagellida)

Rhizopoda - zjevná polyfylie, volně žijící zástupci a parasiti

Actinopoda - rozdíly, schránky

Apicomplexa - ultrastruktura, životní cykly

Microspora - veterinární význam

Ascetospora

Labyrinthomorpha - vztah k hlenkám (?)

Cilliophora - odvozenost skupiny, ekologická pestrost

Myxozoa - regresivní evoluce, teorie fylogeneze, původní vícebuněčnost(?)

Metazoa - rozdíl vícebuněčnost x mnohobuněčnost, pomocná úloha nadkmenových skupin

Placozoa - nejjednodušší Metazoa

Porifera - typy buněk, stavební typy, asymetrie, fylogeneze - teorie

(Eumetazoa = Histozoa)

(Radialia, Diblastica)

Cnidaria - láčka a její modifikace, žahavé buňky, životní cykly, vztah k bilaterálně souměrným skupinám

Ctenophora - odlišnosti od předchozí skupiny, fylogeneze

Myxozoa - viz výše

(Bilateralia, Triblastica)

(Protostomia)

("Schizocoela")

Plathelmintes

Turbellaria - model bilaterálně souměrných, schizocoelních živočichů

Trematoda, Cestoda, Monogenea - parasitický způsob života a jeho důsledky, predisposice a preadaptace, životní cykly

Gnathostomulida - mosaiková evoluce

Nemerthea - konvergence, vztah k coelomátním živočichům

Entoprocta - konvergence s jinými, nepříbuznými přisedlými skupinami (včetně Protozoa), obecné znaky přisedlých živočichů

Rhobozoa a Orthonectida - vztah k "Mesozoa", regresvní evoluce

("Pseudocoela") - sběrná povaha skupiny

Nematoda - vznik fyto- a zooparasitů z volně žijících skupin (predisposice), biologie a ekologie parasit? - různé? cesty invaze do hostitele

Nematomorpha - podobnost a rozdíly proti Nematoda

Loricifera - přisedlost

Kinorhyncha - členění těla, konvergence, způsob života

Priapulida - způsob života, "krevní buňky", barviva

("Cephalorhyncha") - pýirozen źi sbŘrn skupina?

Acanthocephala - podobnost a rozdíly proti Nematoda,

(Coelomata) - vznik coelomu - teloblastický a odvození orgánových soustav,trochofora

(Articulata)

Annelida - charakteristika pravého článku

Polychaeta - starobylost skupiny, "Archiannelida", ontogeneze, přisedlost některých skupin

Oligochaeta - rozdíly proti předchozím skupinám, úloha půdních skupin, jejich reprodukce

Hirudinea - rozdíly proti předchozím skupinám, jejich podobnost ("Clitellata"), parasitace a predace

Myzostomida - fylogeneze, modifikace anatomie, parasitismus

Pogonophora - coelom, fylogeneze, symbióza

Onychophora - mosaiková evoluce, vztah k jiným kmenům

Tardigrada - cryptobióza

Arthropoda - diversifikace

Trilobitomorpha - končetiny

Crustacea - model starobylých členovců, hospodářský význam? skupiny, přechod na souš

Tracheata

Myriapoda - vztah k půdě

Hexapoda

Entognatha - rozdíly x Insecta s.str.

Ectognatha (=Insecta s.str.) - vznik a funkce křídla, ontogeneze, hospodářský význam? skupiny

Chelicerata

Merostomata - postavení v systému, mangrove

Arachnida - rozrůznění dýchacích a exkrečních orgánů, potravní biologie, hospodářský význam? skupiny

Pantopoda - vztah k Chelicerata

Sipunculida - trávicí soustava a potravní biologie, krevní buňky

Echiurida - metagamie

Mollusca - schránka

"Aplacophora" - způsob života, fylogeneze

Polyplacophora - způsob života a adaptace

Monoplacophora - fylogeneze

Gastropoda - útrobní vak, chiazma, potravní biologie

Bivalvia - potravní biologie a funkční anatomie

Scaphopoda - vztah k předchozím skupinám, potravní biologie a funkční anatomie

Cephalopoda - apomorfie, ontogenetický vývoj

(Tentaculata - fylogeneze, prvo- źi druhoústí (?)

Brachiopoda - konvergence s měkkýši, přisedlý způsob života

Phoronida - konvergence s kroužkovci, přisedlý způsob života

Bryozoa - konvergence s žahavci, přisedlý způsob života

(Deuterostomia - enterocoelní coelom)

Echinodermata - souměrnost, exkreční a nervová soustava

Chaetognatha - fylogeneze, integument, symbióza s bakteriemi

Hemichordata - dýchání, vztah ke strunatcům

Last update: JPROKOP (30.11.2006)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html