SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Aquatic Ecology Field Course II. - MB162T06
Title in English: Terénní hydrobiologické praktikum II.
Czech title: Terénní hydrobiologické praktikum II.
Guaranteed by: Department of Ecology (31-162)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Incompatibility : MB162T01
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (04.05.2016)
The objective of field course is to show and study the principal processes of a running water habitat (streams, brooks) as a quantitative investigation of benthic drift, chemistry and life with the hyporheic zone etc. Among investigated hypotheses, students will follow the diurnal migration cycle of bentos, patchiness of benthic organisms in respect to substrate type and stream velocity, etc.
The course is a common project of both Department of Ecology of Charles University Prague, and Department of Ecology of Palacky University Olomouc. It is intended namely for MSc. Students of ecology and limnology (hydrobiology) although other interested students are very welcome. The course will run once in two years (in exchange for Hydrobiological field course I. in the other year), however we are ready to run it yearly if there will be a sufficient number of applicants. Usually, the course takes 4-5 days at the very end of the academic year (i.e. early September). For further information, please, contact the responsible persons from Dept. Ecology, Palacky University Olomouc (Martin Rulik - rulik@prfholnt.upol.cz).
Literature - Czech
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (04.05.2016)

Paul S. Giller, Björn Malmqvist (1998) The Biology of Streams and Rivers, OUP, serie Biology of Habitats

Colbert E. Cushing, J. David Allan (2001) Streams: Their Ecology and Life, Academic .Press

F. Richard Hauer, Gary Anthony Lamberti (2006) Methods in Stream Ecology. Academic Press

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (04.05.2016)

zápočet se uděluje za absolvování praktika včetně vypracování závěrečného protokolu a prezentace

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (04.05.2016)

Praktikum bude realizováno jako projekt zkoumající vliv dnového substrátu, proudových a trofických podmínek na distribuci bentických bezobratlých. Projekt bude řešen v pěti vzájemně navazujících úlohách v v definovaném úseku toku Moravice v katastrálním území Karlova pod Pradědem (Jeseníky):

a) kvalitativní a kvantitativní analýza bentosu v odlišných typech substrátu
na vybraných ploškách subrátu (kámen, mechy, listový opad+detritus) budou bentometrem odebrány kvantitativní vzorky (Surberův sběrač), vyhodnocení denzity, druhové diverzity a funkčních trofických skupin

b) kvalitativní a kvantitativní analýza bentosu v závislosti na proudových podmínkách
měření rychlosti proudu v příčnýchch a hloubkových transektech, vyhodnocení habitatové a druhové diverzity a denzity bentontů

c) diurnální driftová aktivita bentontů
v intervalu den-noc kvantitativní odběr driftujících organismů (driftové sítě), vyhodnocení druhového spektra, abundance a biomasy migrujících jedinců, srovnání intenzity driftu v úseku s rybami a bez ryb

d) denzita predátorů (ryb) na lokalitě
v definovaném (uzavřeném) úseku odlov ryb elektroagregátem a sledování vlivu přítomnosti/absence rybích predátorů na intenzitu driftu

e) oživení hyporheických sedimentů a intersticiální vody
odběr hyporeických sedimentů freeze-core metodou a sledování struktury a denzity oživení, odběr intersticiální vody minipiezometry z různých hloubkových profilů a měření základních fyzikálně-chemických parametrů (teplota, rozpuštěný kyslík pH, konduktivita) - porovnání s povrchovou vodu v toku

Stálé studentské skupiny (4-5) se budou střídat při řešení jednotlivých úloh, každá skupina bude ale rovněž garantem jednoho úkolu, který zpracuje do protoků a výsledkové části

Časový harmonogram:

Den 1.: příjezd, ubytování, teoretická východiska praktika, nácvik technik měření a determinace základních skupin organismů, sledování noční části driftu

Den 2.: odběr vzorků bentosu, driftu (denní část), odlov ryb, vzorkování hyporheické zóny, noční část driftových pokusů

Den 3.: denní část driftu, vyhodnocování ?substrátových" a ?proudových" pokusů, práce na protokolech

Den 4.: vyhodnocení praktika, zápočet, ukončení a odjezd

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html