SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Research projects: from preparation to presentation II. - MB162S10
Title in English: Příprava a prezentace věd. výzkumu II.
Czech title: Příprava a prezentace věd. výzkumu II.
Guaranteed by: Department of Ecology (31-162)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (23.10.2019)
Discussions and storytelling on what inevitably precedes and follows scientific discoveries or practical behind-the-scenes information on how science works when not in search: information sources, fundraising, presenting and reporting results (including proven tips and tricks to create successful, i.e., award-winning, lectures and posters). All of this is discussed subjectively from two different perspectives: a faculty member from Charles University (Adam Petrusek) and a group leader of a research institute of the Ministry of Agriculture (Jan Hubert).

**** The course is usually held in Czech but in case of interest can be easily switched to English.

**** The course has two parts which follow each other but can be also attended separately. In the winter semester, the focus is on information sources and preparation of presentations (lectures and posters), in the summer we mainly focus on scientific writing (especially on publications, but also bachelor and diploma theses), peer-review process and research funding (grant applications and their evaluation, including CV, budget preparation, etc.)
Literature -
Last update: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (23.10.2019)

Stearns, S.C. a Huey, R.B. (1987): Some modest advice for graduate students. Bulletin of the Ecological Society of America, 68: 145-153.

McMillan, V.E. (1997): Writing Papers in the Biological Sciences, Bedford Books, Boston.

Day, R.S. (1994): How to Write and Publish a Scientific Paper, 4th edition, Oryx Press, Phoenix. (and all newer editions)

http://phdcomics.com/

Requirements to the exam -
Last update: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (23.10.2019)

The credit is awarded for providing a brief outline of a potential grant proposal (including topic to be studied, aims and hypotheses, methodological approach, rough structure of the budget) + student's CV. The proposal should focus on the topic in which the student is involved, it is accepteble to provide a genuine applicaiton for the Charles University Grant Agency (GAUK).

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (08.04.2013)

Během dvou semestrů se postupně probírají následující okruhy:

1. Periodika a informační zdroje

Vědecké a odborné časopisy (od Nature přes Trends a oborové časopisy až k Věstníku muzea v Kotěhůlkách). Tištěné vs. online časopisy, Open Access vs. předplatné. Jak se k článkům nejlépe dostat.

Databáze literatury a další informační zdroje dostupné z fakulty i mimo ni: ISI Web of Knowledge, Scopus, Google Scholar, Zoological Records.

Impakt faktor a další scientometrické údaje. Journal Citation Reports.

Jak nalézt časopis: Electronic Journal Library, periodika v bázi NK ČR. Praktické ukázky vyhledávání článků. Co dělat, když se nám nepodařilo článek získat.

Bibliografický software: evidence literatury a separátových knihoven (v papírové i elektronické podobě). Výhody elektronické databáze - od přehledu dostupných článků po formátování seznamu literatury v rukopise. Praktická ukázka na příkladu programu Endnote.

2. Publikace a prezentace

Kdy a proč publikovat? Typy publikací a prezentací. Prezentace na kongresu (poster, přednáška), abstrakt ve sborníku z kongresu, vědecká práce. Typy vědeckých prací: původní vědecká práce, review, letters to editor, short communication. Vyplatí se platit za vydání práce? Popularizační časopisy: má smysl do nich psát?

4. Jdeme prezentovat (nejen) na vědecký kongres

Psaní abstraktu. Volba mezi typem prezentace (přednáška vs. poster). Přizpůsobení obsahu prezentace publiku.

Příprava posteru: formální náležitosti, tipy a triky pro úspěšný poster.

Příprava prezentace: formální náležitosti, strategie pro zaujetí posluchačů.

Nejčastější chyby, kterých se lze na posteru či v přednášce dopustit.

Tipy a triky při práci s PowerPointem.

Kongresové sborníky: má smysl do nich psát?

Existují společenské konvence při vystupování na vědeckém kongresu?

3. Příprava odborného rukopisu

Co promyslet před samotným psaním. Strategie při výběru časopisu pro publikaci.

Dělení článku do jednotlivých oddílů: nadpis, "running head", autoři a jejich pořadí, adresy institucí. Abstrakt, výběr klíčových slov. Úvod - zabudování příběhu, vstupní hypotézy. Materiál a metodika, nejčastější chyby při psaní MM. Výsledky. Tabulky, grafy, kdy je co vhodnější. Diskuse: konvenční a nekonvenční přístup. Poděkování. Literatura. Přílohy. Online přílohy (supplementary information).

Komunikace s editory. Cover letter. Odeslání rukopisu: konvenční vs. elektronické. Recenzní řízení: princip, ukázka posudků. Zamítnutí rukopisu, resubmission, major a minor revisions; přijetí. Jazykové korektury.

Co se děje s přijatým rukopisem. Proofs, online publikace, zařazení do databází.

Bakalářská a magisterská práce, disertace. Jak se liší DP a vědecký článek.

6. Sháníme peníze

Financování vědy - obecná filozofie a situace v ČR. Rozdílnost mezi pracovišti na VŠ, v Akademii věd a resortních výzkumných ústavech. Výzkumné záměry, dotace na provoz laboratoří, granty a grantové agentury. GAUK, GAČR, granty MŠMT - KONTAKT, COST, EUREKA, granty MZE - NAZV, projekty EU.

Obecná forma grantového projektu, formální členění (Abstrakt, Cíle projektu, Metodické přístupy, Předpokládané výstupy projektu, Časový plán řešení, Literatura, Charakteristika řešitelů). Jak správně připravit životopis. Výběr grantové agentury. Recentní řízení u grantových agentur.

Zdroje financí pro studentské projekty a mobilitu: GAUK, Fond mobility UK, Hlávkova nadace a jiní mecenáši, ERASMUS. Zahraniční projekty na podporu mobility.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html