SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Biodiversity of heavily disturbed sites - MB162P32
Title in English: Biodiverzita silně narušených stanovišť
Czech title: Biodiverzita silně narušených stanovišť
Guaranteed by: Department of Ecology (31-162)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 Ex [days/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 6
State of the course: not taught
Language: Czech
Note: the course is taught as cyclical
Guarantor: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (23.01.2019)
Smyslem předmětu bude seznámení studentů se současnými poznatky o tom, jaký význam mají z hlediska
biodiverzity a její ochrany různé typy antropogenních stanovišť. Důraz bude kladen na (post)industriální stanoviště,
pozornost ale bude věnována i urbánním, zemědělským a dalším sekundárním nebo člověkem silně
pozměněným stanovištím. V kurzu budou shrnuty současné poznatky jednak z pohledu jednotlivých typů stanovišť
s důrazem na shrnutí vlivu různých faktorů na celkovou biodiverzitu, tak z pohledu různých (taxonomických i
ekologických) skupin organismů s důrazem na shrnutí faktorů prostředí a znaků jednotlivých druhů významných
pro schopnost kolonizace sekundárních stanovišť. I když bude zvláštní důraz kladen na evropskou přírodu,
zahrnuta budou sekundární stanoviště i v jiných geografických oblastech. Významná část kurzu bude věnována i
praktickým aplikacím při obnově narušených stanovišť a jejich zasazení do právních možností ochrany přírody v
ČR. Součástí kurzu bude i dvě jednodenní exkurze.

Předmět poběží blokově, pravděpodobně na přelomu března a dubna.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (12.06.2019)

Řehounek J., Řehounková K., Tropek R., Prach K. (Eds.) 2015: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice.

Tropek R., Řehounek J. (Eds.) 2012: Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a mangement. Entomologický ústav BC AV ČR a Calla, České Budějovice.

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (23.01.2019)

Zkouška je ústní, k udělení zápočtu je nutná účast na jedné ze dvou exkurzí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html