SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Ecology of Birds - MB162P09
Title in English: Ecology of Birds
Czech title: Ekologie ptáků
Guaranteed by: Department of Ecology (31-162)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: English
Level: specialized
Guarantor: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (08.10.2014)
The aim of the course is to familiarise students with main aspects of avian ecology and related methodical approaches. The course is an introduction to the field and thus covers wide spectrum of topics: e.g. breeding biology, migration, population dynamics, organisation of bird communities and biogeography. Particular issues are discussed in light of respective life histories which are compared at higher taxonomical levels. The purpose of the course is to demonstrate the importance of birds as model organisms for testing general hypotheses in evolutionary ecology, behavioural ecology and population ecology.
Literature - Czech
Last update: VSACH (02.05.2006)

Bennett, P. & Owens, I. 2002: Evolutionary Ecology of Birds: Life Histories, Mating Systems, and Extinction. Oxford University Press, USA.

Gaston, K. J. & Blackburn, T. M. 2000: Pattern and process in macroecology. Blackwell, Scientific Publishers, Oxford.

Newton, I. 2003: The Speciation and Biogeography of Birds. Academic Press, London.

Stearns, S. C. 1992: The Evolution of Life Histories. Oxford University Press, USA

Sutherland W. J. 1996: From Individual Behaviour to Population Ecology. Oxford University Press, USA

Wiens, J. A. 1989: Ecology of bird communities. Cambridge University Press, Cambridge.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (25.11.2011)

Ústní zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: VSACH (02.05.2006)

Diverzita ptačího světa

Mezidruhová variabilita v morfologii ptáků a její adaptivní význam, potravní specializace, Darwinovy pěnkavy, alometrie, rozmanitost letových schopností, rozmanitost reprodukčních strategii, různé způsoby umístění a typy hnízd

Životní strategie

Oviparie, maximalizace fitness, současný vs. celkový reprodukční úspěch, slow-fast kontinuum, genotyp vs. fenotyp, reakční normy, mezidruhová vs. vnitrodruhová variabilita v životních strategiích, income vs. capital breeders, velikost vejce, optimální snůška, počet hnízdních pokusů, precociální a altriciální ptáci, mortalita

Hnízdní parazitismus

Vznik a evoluce, neadaptivní vysvětlení, časoprostorová dostupnost hnízd, obligátní vs. fakultativní, vnitro- a mezidruhový, parazitační strategie, obrana hostitele, rozpoznávání vajec, vliv na optimální snůšku, role příbuzenského výběru, význam parazitismu v sympatrické speciaci

Predace

Typy predátorů, predační strategie, searching image, predace adultů vs. predace mláďat, anti-predační strategie, krypse, risk-taking, vigillance, časoprostorová distribuce, mobbing, ekologická past, význam predace pro regulaci populací

Pohlavní výběr

Female chioce, význam parazitů v pohlavním výběru, hypotéza Hamiltona a Zukové, MHC, fluktuační asymetrie, hypotéza dobrých genů vs. kompatibilita genů, hypotéza handikapu, morfologické ornamenty, zpěv, pohlavní dimorfismus, asortativní páření, rozšířený fenotyp

Sociální systémy

Monogamie, polygamie, EPC, lekový tok, helping, kolonialita, altruismus, rodičovská péče, kleptoprazitusmus, sociální hierarchie

Migrace

Vznik, výhody a nevýhody, metody studia, migrační systémy, typy ptačích přesunů, proximátní a ultimátní faktory ovlivňující migrační chování, morfologické adaptace, orientace a navigace, přílety a odlety, význam tahových zastávek, zimoviště, epiareál a euareál, role migrace při vzniku druhů

Mezidruhové interakce a kompetice

Hutchinsonovo pravidlo, princip konkurenčního vyloučení, vnitrodruhová a mezidruhová kompetice, agrese, teritoriální význam zpěvu, teritorium vs. homerange, hetespecifická a konspecifická atrakce, význam mezidruhových interakcí ve výběru prostředí

Populační dynamika

Změny početnosti v prostoru, početnost velkých vs. malých druhů, ideální volná vs. despotická distribuce jedinců, metapopulace, výběr prostředí, hustotní závislost, Taylorovo pravidlo, krátkodobé změny početnosti, dlouhodobé trendy, populační cykly

Biogeografie

Determinanty hranice areálu, gradient početnosti uvnitř areálu, změny areálu, rozmístění areálů na Zemi, dědičnost areálu, alopatrická speciace, adaptivní radiace, fylogeografie

Složení a diverzita společenstev

Vymezení ptačího společenstva, potravní gildy a funkční skupiny, invazní druhy, lokální a regionální diverzita (vliv velikosti plochy, heterogenity prostředí, množství dostupné energie a species pool), směna druhů v prostoru, změny diverzity v ekologickém a v evolučním čase, ohrožení diverzity

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html