SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Single cell gene expression analysis - MB151P126
Title: Analýza genové exprese jednotlivých buněk
Czech title: Analýza genové exprese jednotlivých buněk
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 1 [days]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Radek Šindelka, Ph.D.
Ing. Lukáš Valihrach, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radek Šindelka, Ph.D.
Ing. Lukáš Valihrach, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. František Půta, CSc. (25.06.2019)
Analýza genové exprese jednotlivých buněk se za poslední dekádu stala jednou ze základních metod pro studium biologie. V předmětu Analýza genové exprese jednotlivých buněk se posluchač seznámí se základním koncemptem studia genové exprese na úrovni jednotlivých buněk a s principy technik, které se pro tyto účely využívají, včetně úvodu do analýzy získaných dat. Důraz bude kladen zejména na techniky reverzní transkripce kvantitativní PCR (RT-qPCR) a RNA-sekvenování.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (24.10.2019)

Prezentace přednášené v průběhu předmětu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. František Půta, CSc. (25.06.2019)

Písemný test

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. František Půta, CSc. (25.06.2019)

1.         Úvod do problematiky – tkáně a heterogenita, metody pro studium jednotlivých buněk, základní kroky analýzy, soecifika analýzy jednoltivých buněk.

2.         Příprava jednotlivých buněk pro analýzu - metody sběru jednotlivých jednotlivých buněk, disociace tkání, kontrola kvality, nezbytné experimentální kontroly.

3.         RT-qPCR (1/2) - analýza genové exprese tkání - představení techniky, detailní rozbor jednotlivých kroků (izolace RNA, reverzní transkripce, qPCR), analýza data

4.         RT-qPCR (2/2) - analýza genové exprese jednotlivých buněk - specifika techniky, analýza dat (metody redukce dimenzí, popisná statistika, statistické testy)

5.         RNA-Seq (1/3) - analýza genové exprese tkání - představení techniky, možnosti analýzy

6.         RNA-Seq (2/3) - analýza genové exprese jednotlivých buněk - techniky, přístrojové vybavení, získaní metriky popisující genovou expresi

7.         RNA-Seq (3/3) - analýza genové exprese jednotlivých buněk - analýza dat

8.         Jiné metody ke studiu jednotlivých buněk - proteomika, metabolomika, multiomika a další

9.         Příklady sc studií – normální vývoj organismu, patologie buněk (rakovina, neurodegenerace, jiná onemocnění)

10.     Shrnutí, představení budoucích trendů, výhody a nevýhody jednotlivých přístupů

 

Jeden den praktická ukázka v laboratoři.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html