SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Experimental technics in neurosciences - MB150P43
Title in English: Experimentální techniky v neurovědách
Czech title: Experimentální techniky v neurovědách
Guaranteed by: Department of Physiology (31-152)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2015 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 3 [days]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (24.03.2019)
Přednáška je určena studentům, kteří chtějí získat ucelený přehled o experimentálních metodách využívaných v neurovědním výzkumu a porozumět jejich principům. Doporučená je zejména studentům zaměření neurobiologie.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (14.04.2011)

Carter M, Shieh J, 2010: Guide to Research Techniques in Neuroscience. Elsevier Academic Press.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (06.04.2012)

Zápočet se uděluje na základě 100% docházky a předložení protokolů. Předmět je ukončen písemným testem.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (19.03.2019)

1. Zobrazovací techniky

Strukturní a funkční zobrazovací techniky, např. angiografie, počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI a fMRI), positronová emisní tomografie (PET), SPECT, EEG, MEG.

2. Metody studia chování živočichů v neurovědách

Volba experimentálního modelu, nejčastěji používané behaviorální testy u hlodavců (testy prostorové paměti, neprostorové paměťové testy, testy senzorické, nocicepční, motorické, testy afektivních stavů), přehled behaviorálních testů používaných u dalších organismů.

3. Stereotaktické techniky

Stereotaktické operace u hlodavců a primátů, typy implantátů a jejich použití (mimo elektrofyziologických), mikrodialýza in vivo, elektrostimulační techniky, experimentální léze a výběr metody jejich navození, farmakologické a genetické metody.

4. Elektrofyziologie

Nahrávání elektrofyziologické aktivity in vivo a in vitro, extracelulární a intracelulární měření, nahrávání elektrofyziologických dat metodou terčíkového zámku, implantáty pro

elektrofyziologická měření in vivo, úvod do zpracování elektrofyziologických dat.

5. Mikroskopické techniky

Základy mikroskopické techniky, světelná, fluorescenční (epifluorescenční, dvoufotonová, konfokální, TIRF) a elektronová (transmisní, skenovací) mikroskopie, základy zpracování mikroskopických dat.

6. Histologické a zobrazovací techniky

Základní techniky přípravy histologických preparátů, barvení, techniky zobrazování genové exprese (in situ hybridizace, imunohistochemie, enzymová histochemie, reportérové geny), techniky zobrazování neurálních spojů (anterográdní a retrográdní značení, transsynaptické značení), markery aktivity, optické zobrazovací techniky.

7. Molekulárně genetické techniky

Metody identifikace genů a proteinů, molekulární klonování a techniky rekombinantní DNA, techniky vkládání genů, příprava a využití transgenních organismů, techniky manipulace endogenních genů.

8. Tkáňové kultury

Technické vybavení a media pro tkáňové kultury, imortalizované buněčné linie, primární kultury, kultury kmenových buněk, techniky manipulace tkáňových kultur.

9. Biochemické techniky

Základní metody studia proteinů, stanovení exprese proteinů, protein-proteinové interakce, interakce protein-DNA, posttranslační modifikace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html