SubjectsSubjects(version: 891)
Course, academic year 2021/2022
  
Course in winter ecology - MB120T09
Title: Kurs zimní ekologie
Czech title: Kurs zimní ekologie
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: 25
Min. number of students: 16
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Martin Černý, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (14.12.2015)
The course comprises: 1. lectures about multiple relationships between factors of winter ecology (low temperatures, snowpack) and survival and distribution of organisms (plants, vertebrates, invertebrates, microorganisms) and 2. practical education in the field which is based on field measurements of winter microclimate and examination of adaptation of organism to winter survival.
Literature -
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (25.10.2019)

HALFPENNY J.C., OZANNE R.D. 1989. Winter: An Ecological Handbook. Johnson Books.
MARCHAND, P.J. 1996. Life in the Cold. An Introduction to Winter Ecology. 3rd Edn. University Press of New England, Hanover, New Hampshire.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (29.09.2020)

Zápočet se uděluje za aktivní absolvování terénní části kursu v podobě řešení zadané úlohy a závěrečné prezentace výsledků. Zkouška je formou písemného testu, který kombinuje otevřené a uzavřené otázky týkající se probíraných témat.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (25.10.2019)

Lectures
1. Introduction to winter ecology, main abiotic and biotic factors, main strategies of survival. Petr Sklenář

2. Glacial and periglacial environment  Marek Křížek (Department of physical geography)

3. Snow ecology - snowpack distribution, metamorphosis, microcimate. Michal Jeníček (Department of physical geography)

4. Vegetation and snowpaxk - vegetation types with regard to snowpack duration, theory of anemo-orographic system  Tomáš Koubek

5. Ecology of cryophillous organisms. Linda Nedbalová (Department of ecology)

6. Snow as a habitat. Jakub Žárský (Department of ecology)

7. Winter ecology of mammals. Radek Lučan (Department of zoology)

8. Winter ecology of plants. Petr Sklenář

9. Winter ecology of ectotherms. Vladimír Košťál (Department of zoology, České Budějovice)

10. Winter ecology of  invertebrates. Vladimír Košťál (Department of zoology, České Budějovice)

11. Man and winter. Ladislav Sieger (ČVUT Praha)

12. Winter hydrobiology. Martin Černý (Department of ecology)


Terénní úlohy


1. Zimní ekofyziologie rostlin. Petr Sklenář
Ekofyziologická úloha zaměřená na studium tolerance cévnatých rostlin k mrazu a vysoušení. Úloha zahrnuje měření teploty pletiv pomocí Cu-Co termočlánků, terénní odběr a přípravu vzorků k experimentální podchlazování pletiv a měření vodního potenciálu.

2. Distribuce sněhové pokrývky. Jaroslav Vojta
Úloha zaměřená na studium prostorového rozložení sněhové pokrývky v závislosti na reliéfu terénu. Výsledky jsou zpracovány pomocí nástrojů GIS. S využitím GIS možnost korelovat získané údaje s prostorovým rozmístěním společenstev rostlin (návaznost na letní fytocenologický kurz).

3. Zimní mikroklimatologie a vlastnosti sněhové pokrývky. Petr Sklenář
Úloha zaměřená na měření specifických podmínek zimního mikroklimatu a vlastností sněhové pokrývky. Úloha zahrnuje instalaci mikroklimatických staniček s dataloggery a popis specifických vlastností sněhové pokrývky (index teplotní izolace, obsah vody, textura a struktura, apod.).

4. Etologie a ekologie savců v zimě. Martin Černý
Cílem úlohy je vyhodnotit kvantitu, druhové složení a chování savců využívajících potravních zdrojů v různých typech zimní krajiny (jehličnatý les, smíšený les, otevřená krajina).

5. Zimní ekologie stojatých a tekoucích vod a složení společenstev vodních organismů pod ledem. Martin Černý
Úloha zaměřená na studium abiotických parametrů vodního prostředí a společenstev vodních organismů a jejich vývojových stadií v zimním období. Studenti si osvojí techniky správného odběru a zpracování vzorků a mikroskopické determinace objektů.

6. Ekologie kryofilních organismů (sněžných řas) Linda Nedbalová
Úloha zaměřená na studium ekologie vybrané skupiny kryofilních organismů. Studenti se naučí techniky odběru vzorků ve sněhovém profilu a přípravy preparátů, součástí úlohy je mikroskopická determinace nalezených objektů.

7. Sníh jako mikrobiální habitat. Jakub Žárský
Úloha zaměřená na studium abiotických vlastností sněhové pokrývky ve vztaku k přežívání kryofilních organismů.

Terénní cvičení se koná v prní polovině února na Králickém Sněžníku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html