SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Course in winter ecology - MB120T09
Title in English: Kurs zimní ekologie
Czech title: Kurs zimní ekologie
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: 25
Min. number of students: 16
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: v roce 2012 v termínu 13.-18.2.
Additional information: http://botany.natur.cuni.cz/sklenar/KursZimniEkologie/
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (14.12.2015)
The course comprises: 1. lectures about multiple relationships between factors of winter ecology (low temperatures, snowpack) and survival and distribution of organisms (plants, vertebrates, invertebrates, microorganisms) and 2. practical education in the field which is based on field measurements of winter microclimate and examination of adaptation of organism to winter survival.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (14.12.2015)

Odborná literatura:
HALFPENNY J.C., OZANNE R.D. 1989. Winter: An Ecological Handbook. Johnson Books.
MARCHAND, P.J. 1996. Life in the Cold. An Introduction to Winter Ecology. 3rd Edn. University Press of New England, Hanover, New Hampshire.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (14.12.2015)

Zápočet se uděluje za aktivní absolvování terénní části kursu v podobě řešení zadané úlohy a závěrečné prezentace výsledků. Zkouška je formou písemného testu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (14.12.2015)

Přednášky
1. Úvodní přednáška
Vymezení tématu zimní ekologie, definice hlavních abiotických a biotických faktorů zimního prostředí, základní strategie živých organismů k přežívání zimy, historie kurzu zimní ekologie. Petr Sklenář

2. Glaciální a periglaciální prostředí
Zaledněné oblasti světa, glaciální a periglaciální geomorfologie hor a tundry, permafrost a formy zemního ledu, periglaciální procesy a formy. Marek Křížek (katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK Praha)

3. Sníh a jeho vlastnosti
Vlastnosti sněhu a diageneze sněhové pokrývky, specificita prostředí pod a nad sněhovou pokrývkou, zimní mikroklimatologie. Petr Sklenář

4. Vegetace a sněhová pokrývka
Význam sněhové pokrývky pro přežívání a rozšíření rostlin, typy vegetace ve vztahu ke sněhové pokrývce, anemo-orografický systém hor, alpínská hranice lesa. Jaroslav Vojta

5. Ekologie kryofilních organismů
Životní strategie a ekologie kryofilních organismů, populační cykly sněžných řas. Linda Nedbalová (katedra ekologie, PřF UK Praha)

6. Sníh jako mikrobiální habitat
Přednáška komplementární ktématu ekologii kryofilních organismů, zaměřená na abiotické podmínky prostředí. Jakub Žárský (katedra ekologie, PřF UK Praha)

7. Zimní ekologie a ekofyziologie savců
Vztah savců k zimnímu prostředí, adaptace a mechanismy k přežívání nízkých teplot, behaviorální ekologie. Radek Lučan (katedra zoologie, PřF UK Praha)

8. Zimní ekologie a ekofyziologie rostlin
Vliv nízkých teplot na rostliny, adaptace a mechanismy k přežívání, evoluční trendy mrazové odolnosti rostlin. Petr Sklenář

9. Zimní ekologie a ekofyziologie bezobratlých
Kategorie bezobratlých živočichů podle vztahu k zimnímu prostředí, vliv nízkých teplot na růst a vývoj, adaptace a mechanismy přežívání nízkých teplot. Vladimír Košťál (katedra zoologie, PřF JU České Budějovice)


10. Zimní ekologie a ekofyziologie ektotermních obratlovců
Vliv nízkých teplot a adaptace a mechanismy přežívání obojživejníků, plazů a ryb. Vladimír Košťál (katedra zoologie, PřF JU České Budějovice)

11. Zimní ekologie a ekofyziologie ptáků
Vztah ptáků k zimnímu prostředí, ekologické, fyziologické a behaviorální adaptace a mechanismy k přežívání zimního období. David Hořák (katedra ekologie, PřF UK Praha)

12. Zimní ekologie člověka
Vztah člověka k zimnímu prostředí, reakce lidského organismu na podchlazení a nízké teploty. Ladislav Sieger (Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha)

13. Zimní hydrobiologie
Dynamika vodního prostředí v zimě, stojaté a tekuté vodní tělesa, adaptace vodních organismů. Martin Černý (katedra ekologie, PřF UK Praha)


Terénní úlohy


1. Zimní ekofyziologie rostlin. Petr Sklenář
Ekofyziologická úloha zaměřená na studium tolerance cévnatých rostlin k mrazu a vysoušení. Úloha zahrnuje měření teploty pletiv pomocí Cu-Co termočlánků, terénní odběr a přípravu vzorků k experimentální podchlazování pletiv a měření vodního potenciálu.

2. Distribuce sněhové pokrývky. Jaroslav Vojta
Úloha zaměřená na studium prostorového rozložení sněhové pokrývky v závislosti na reliéfu terénu. Výsledky jsou zpracovány pomocí nástrojů GIS. S využitím GIS možnost korelovat získané údaje s prostorovým rozmístěním společenstev rostlin (návaznost na letní fytocenologický kurz).

3. Zimní mikroklimatologie a vlastnosti sněhové pokrývky. Petr Sklenář
Úloha zaměřená na měření specifických podmínek zimního mikroklimatu a vlastností sněhové pokrývky. Úloha zahrnuje instalaci mikroklimatických staniček s dataloggery a popis specifických vlastností sněhové pokrývky (index teplotní izolace, obsah vody, textura a struktura, apod.).

4. Etologie a ekologie savců v zimě. Martin Černý
Cílem úlohy je vyhodnotit kvantitu, druhové složení a chování savců využívajících potravních zdrojů v různých typech zimní krajiny (jehličnatý les, smíšený les, otevřená krajina).

5. Zimní ekologie stojatých a tekoucích vod a složení společenstev vodních organismů pod ledem. Martin Černý
Úloha zaměřená na studium abiotických parametrů vodního prostředí a společenstev vodních organismů a jejich vývojových stadií v zimním období. Studenti si osvojí techniky správného odběru a zpracování vzorků a mikroskopické determinace objektů.

6. Ekologie kryofilních organismů (sněžných řas) Linda Nedbalová
Úloha zaměřená na studium ekologie vybrané skupiny kryofilních organismů. Studenti se naučí techniky odběru vzorků ve sněhovém profilu a přípravy preparátů, součástí úlohy je mikroskopická determinace nalezených objektů.

7. Sníh jako mikrobiální habitat. Jakub Žárský
Úloha zaměřená na studium abiotických vlastností sněhové pokrývky ve vztaku k přežívání kryofilních organismů.

Terénní cvičení se koná v prní polovině února na Králickém Sněžníku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html