SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Evolution and diversity of vascular plants I - MB120P178
Title: Evoluce a diverzita cévnatých rostlin I
Czech title: Evoluce a diverzita cévnatých rostlin I
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Annotation - Czech
Přehledová přednáška zaměřující se na evoluci a diverzitu cévnatých rostlin s důrazem na celosvětový náhled
vývoje a rozšíření jednotlivých vývojových linií, jejich "fosilní" historie a současné rozšíření a diverzitu, tak jak ji
známe z nejnovějších fylogenetických (molekulárních) a taxonomických studií. Přednáška předpokládá
absolutorium základní bakalářské přednášky Botanika cévnatých rostlin. Cílem je rozšíření přehledu o všech
čeledích cévnatých; z evropských čeledí jsou zmíněny podrobně (včetně zástupců) všechny včetně
monotypických, z tropů a jihopolokoulových čeledí jsou vzácné čeledi zmíněny formou poznámek u kladogramů.
Kostrou přednášky je fylogenetický přehled Angiosperm phylogeny website (APG:
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/). U každé čeledi (popř. vyšší taxonomické kategorie) je zmíněno
fylogenetické postavení, morfologická a ekologická charakteristika, rozšíření a přehled významných zástupců.
Součástí přednášky je příležitostné rozšiřující praktikum, realizované především formou exkurzí do botanických
zahrad (Praha, Liberec, Teplice, sbírky v Pruhonicích) a muzeí (fosilní sbírky), vždy na základě zájmu
a domluvy účastníků kurzu.
Původně čtyřsemestrová přednáška je zkrácena do jednoho školního roku.

PREDNASKA ZACINA AZ VE 2. TYDNU SEMESTRU
Last update: Štefánek Michal, Mgr. (24.11.2022)
Aim of the course - Czech

Hlavním cílem přednášky je seznámit posluchače s globální diverzitou cévnatých rostlin v kontextu jejich evoluce a evolučních vztahů, a jejich základních morfologických a biologických charakteristik.

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (01.06.2020)
Literature - Czech

APG: (základní molekulární strom, trvale doplňované informace z nejnovější literatury včetně citací)

Craene L.P.R. 2010. Floral Diagrams: An Aid to Understanding Flower Morphology and Evolution. Cambridge University Press

Judd W. S. et al. 2016. Plant Systematics. A phylogenetic approach, ed. 4. , Sinauer.

Simpson M. 2010. Plant systematics. ed. 2. - Elsevier Academic Press.

Smith A. R. et al. 2006. A classification for extant ferns. Taxon 55(3): 705-731.

Soltis et al. (2005): Phylogeny and Evolution of Angiosperms. Sinauer.

CHRISTENHUSZ, Maarten J. M., Michael F. FAY a Mark W. CHASE. Plants of the world: an illustrated encyclopedia of vascular plants. Royal Botanic Gardens, Kew, 2017.

Literatura je k dispozici v knihovně katedry botaniky, popř. České botanické společnosti (časopis Taxon)

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (01.06.2020)
Syllabus - Czech

Úvod: současný stav fylogenetického stromu cévnatých rostlin; rámcové srovnání bývalé „morfologické“ a současné molekulární klasifikace (Prančl, Hrouda)

„Kapraďorosty - Lycopodiophyta, Moniliophyta (Ekrt)

Gymnospermae (Pinophyta) - Cycadales, Gingkoales, Pinales, Gnetales (Hrouda)

Angiospermae (Magnoliophyta) I - bazální krytosemenné - skupina ANITA, magnoliidy (Prančl)

Monocots (jednoděložné): alismatidy (Kaplan)

Monocots (jednoděložné): liliidy (Hrouda)

Monocots (jednoděložné): coimmelinidy (Šída)

Last update: Štefánek Michal, Mgr. (01.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html