SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ecosystems and landscape ecology - MB120P16P
Title: Ekosystémová a krajinná ekologie
Czech title: Ekosystémová a krajinná ekologie
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Podrobné informace získáte po zapsání předmětu v Moodle
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
RNDr. Jan Novák, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Annotation -
Please note, the lectures are given in Czech language only. The main theoretical and practical topics across hierarchy of nature and man-made habitats are given into the context of the care about ecosystems/landscape. Landscape ecology is treated as an dynamic transdisciplinary field based on functioning of ecosystem principles.
Last update: Kubátová Gabriela, PhDr., Ph.D. (14.04.2006)
Literature - Czech

Kovář P., 2014 (2012): Ekosystémová a krajinná ekologie. Univerzita Karlova v Praze, Nakl. Karolinum.
Farina A., 1998: Principles and Methods in Landscape Ecology. Chapman & Hall, London.
A další doporučená literatura k jednotlivým tématickým okruhům (viz Moodle).

Last update: Kuneš Petr, doc. RNDr., Ph.D. (10.03.2021)
Requirements to the exam -

Please note, the course is taught in Czech language only. If you do not understand Czech, do not signup for this course.

Last update: Kuneš Petr, doc. RNDr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

 

Týden

Blok

 

Přednáška

1.

JN+PK+DR

Úvod a odkaz dlouhodobého působení činitelů

Téma

Seznámení s ekosystémy a krajinou

 • Exkurze do pražské krajiny

Cíl

Seznámení se s náplní předmětu a vyučujícími. Úvodní krátká exkurze má za cíl rozvinout vnímání ekosystémů a krajiny a vytvořit tak základ pro další studium.

2.

PK

Téma

Co je ekosystémová a krajinná ekologie, význam prostoru a času

Příčiny krajinné struktury

 • Zopakování a vysvětlení pojmů krajina a ekosystém (Tansley, Humboldt, vývoj)

 • Vznik ekologie - Haeckel

 • Pochopení rozdílu ekosystémové X krajinné ekologie , vč. Historie studia ekosystémů a krajiny

 • Seznámení se škálami a heterogenitou, důležitost pro krajinnou strukturu a procesy

 • Hierarchická teorie, holon, aplikace jednotlivých hladin při studiu procesů, interakce jednotlivých hladin škál

 • Rozdělení původců krajinné struktury do čtyř hlavních skupin

 • Charakteristika a příklady abiotických faktorů (klima, geomorfologie, půdy)

 • Charakteristika a příklady biotických faktorů (kompetice - zopakování pojmu, vliv dominantního druhu, trofické kaskády)

 • Posouzení vlivu člověka na krajinu (prehistorický, historický, moderní)

 • Vliv disturbancí (narušení) a sukcese včetně vysvětlení a zopakování pojmů

Cíl

Naučit se orientovat v základních škálách důležitých pro krajinu a ekosystémy, zopakování a vysvětlení důležitých pojmů. Analyzovat a stručně charakterizovat důležité činitele krajinné struktury.

3.

PK

Téma

Dlouhodobí původci na velkých škálách: (makro)klima, migrace druhů, vývoj přírody a změny ekosystémů

 • Dlouhodobé časové škály, pozadí vývoje klimatu na Zemi

 • Vliv klimatu na ekosystémy a krajinu, kvartérní cyklus, lineární procesy - vymírání druhů

 • Migrace druhů pod vlivem klimatu

 • Hlavní fáze dlouhodobých změn ekosystémů (postglaciál), pozdní glaciál a holocén, koncept přirozenosti ekosystémů

 • Role lesa a bezlesí ve středoevropské krajině

Cíl

Vysvětlit příčiny klimatických změn a porozumět dlouhodobému efektu klimatu na ekosystémy a krajinu.

4.

PK

Téma

Prehistorické a historické příčiny využívání krajiny: vznik a vývoj kulturní krajiny, příchod antropocénu, hlavní mezníky původu současné krajinné struktury a hlavní její typy

 • Kolonizace planety a krajiny člověkem

 • Rozdíl vlivu lovců a sběračů od člověka zemědělského - od neolitického zahrádkaření po vyspělejší civilizace

 • Koncept antropocénu - jeho možné počátky a vlivy na ekosystémy a krajinu

 • Milníky v technologickém vývoji v pravěku a postup osídlení našeho území

 • Velká středověká změna krajinné struktury

 • Lesnické hospodaření

 • Velké zrychlení, invaze

Cíl

Získat základní informace o činnosti člověka a jeho vlivu na krajinu a ekosystémy v dlouhodobé perspektivě. Umět identifikovat hlavní mezníky vývoje kulturní krajiny, vysvětlit jejich příčiny a následky.

 

5.

PK

Původci krajinné struktury a rozmístění ekosystémů

Téma

Původci krajinné struktury na menších škálách: disturbance a sukcese

 • Co jsou disturbance a k čemu je ekosystémy a krajina potřebují

 • Typy disturbancí a režimy

 • Vliv struktury krajiny na disturbance

 • Vliv disturbancí na heterogenitu

 • Sukcese a její význam pro disturbance a krajinu

Cíl

Definovat narušení (disturbance) a sukcesi a pochopit hlavní význam pro ekosystémy a krajinu. Analyzovat vlivy různých faktorů na disturbance a disturbance na krajinnou strukturu, dokázat identifikovat různé typy na konkrétních příkladech.

 

 

Aktivita

Průběžný test 1 – Moodle

6.

JN

Téma

Abiotické podmínky – geodiverzita: (mikro)klima, půdy, reliéf


 • Geodiverzita České Republiky, geologický podklad

 • Typy krajin, reliéf, geomorfologické členění ČR

 • Vztah (mikro)klima-(makro)klima,relief

 • Složení a vlastnosti půd

 • Charakteristika půdních typů

 • Půdotvorné faktory a podmínky

 • Hydrologické podmínky ČR 

Cíl

Charakterizovat významné aspekty geodiverzity a jejich vliv na biotické složky krajiny.

 

7.

JN

Téma

Současné ekosystémy a jejich historie

 • Biomy střední Evropy, zonální, azonální a extrazonální vegetace

 • Vazba mezi vegetací a nadmořskou výškou

 • Vztah mezi diverzitou vegetace a typy krajin

 • Potencionální přirozená vegetace

 • Lesní vegetace

Cíl

Seznámit s biotickou složkou krajiny, stručně charakterizovat lesní vegetaci.

 

Všichni

Aktivita

Zadání témat pro vypracování esejí – Moodle

8.

JN

Téma

Současné ekosystémy

 • Současné změny vegetace

 • Nelesní vegetace: vodní a mokřadní, travinná, alpinská, skalní, ruderální a antropogenních stanovišť

 • Vliv hospodaření na vegetační a druhovou diverzitu

 

Cíl

Stručně charakterizovat nelesní typy vegetace, vliv hospodaření a historie na druhovou a vegetační historii.

 

     

Aktivita

Průběžný test 2 – Moodle

9.

DR

Důsledky krajinné struktury, přístupy ke studiu krajiny

Téma

Struktura krajiny a její hodnocení

 • Teorie - koncept “patch - corridor - matrix” vs. krajinné kontinuum

 • Data, přístupy, metody a nástroje (GIS, DPZ, prostorová statistika, landscape metrics)

 • Dynamika struktury krajiny - ČR, Evropa

 

Cíl

Seznámit se s koncepty hodnocení krajinné struktury, rozpoznání jednotlivých částí uspořádání a pochopení jejich funkce. Analyzovat a vysvětlit vliv různých faktorů na dynamiku krajinné struktury. Zhodnotit potenciály a rizika hodnocení krajinné struktury.

 

10.

DR

Téma

Důsledky změn krajinné struktury

 • Fragmentace, unifikace X homogenizace krajiny

 • Dopady na pohyb organismů - teorie metapopulací, ostrovní biogeografie

Cíl

Definovat základní charakteristiky fragmentace krajiny a vysvětlit její původ. Analyzovat vliv jednotlivých prvků fragmentace na ekologické procesy v krajině. Zhodnotit možnosti různých opatření na pohyb organismů a biodiverzitu v krajině.

 

11.

DR

Téma

Klasifikace krajiny

 • Typologie vs. regionalizace krajiny - funkční typy krajin

 • Ekosystémové funkce a služby - klasifikace

 • Management a ochrana krajiny

 

Cíl

Seznámit se s jednotlivými typy krajin v ČR a přístupy v jejich klasifikaci. Ilustrovat, které krajiny jsou funkční a proč. Analyzovat důležité funkce ekosystémů v krajině a navrhnout přístupy jejich managementu a ochrany.

 

     

Aktivita

Průběžný test 3 – Moodle

 

všichni

 

Aktivita

Odevzdání studentských prací

12.

všichni

 

Téma

Obhajoby studentských prací

 

Last update: Kuneš Petr, doc. RNDr., Ph.D. (10.03.2021)
Entry requirements - Czech

Základním prostředím pro výuku je Moodle. Žádáme všechny účastníky, aby se do kurzu zapsali dle instrukcí níže.

Adresa předmětu: viz odkaz na Elearningový kurz v Moodle

Heslo pro zápis: bude sděleno emailem

V Moodle naleznete všechny základní informace ohledně syllabu, materiálů ke studiu, termínů výuky, zkoušky a hodnocení předmětu. Pár důležitých informací uvádíme zde:

 • Před každou lekcí je vyžadována četba a kritická analýza (diskuze) textu. Odkaz do prostředí Perusall s možností psaní komentářů k textu bude poskytnut v Moodle. Taktéž vám bude k dispozici krátké instruktážní video k prostředí Perusall.

 • Vlastní lekce probíhá v Krajinově posluchárně (B14).

Last update: Kuneš Petr, doc. RNDr., Ph.D. (25.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html