SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Plant Ecology II - MB120P151
Title in English: Ekologie rostlin II
Czech title: Ekologie rostlin II
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: 10
Min. number of students: 6
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Ing. Hana Veselá
Pre-requisite : MB120P35
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Michal Štefánek (28.05.2015)
Tématem kurzu je studium proměnlivosti abiotického prostředí a jeho přímého i nepřímého působení na
fungování rostlin. Přednášky jsou členěné do tří tematických celků, které se budou věnovat:
1. vodní bilanci v půdě a vodnímu provozu rostlin, 2. energetické bilanci stanoviště a rostlin, 3. fyzikálním a
chemickým vlastnostem půdy a vztahu k výživě rostlin.

Cvičení v podobě praktických úloh se budou věnovat dílčím otázkám v rámci jednotlivých tematických celků.

1. Tematický blok – voda v půdě a vodní bilance rostlin (3 lekce)
Koncept vodního potenciálu – vodní potenciál půdy, rostlin, atmosféry; dynamika vodní bilance v půdě, PWP, půdní
hydrolimity, metody stanovení; vodní bilance rostlin (dynamická, statická), transpirační proud a měření sap flow,
kavitace xylému, teorie p-V křivek, modul elasticity, kapacitance pletiv, koncept sukulence rostlin; signál 13C v
pletivech jako integrál vodní bilance.
Úlohy – stanovení vody v půdě, p-V křivky a jejich interpretace, odolnost vůči kavitaci.

2. Tematický blok – energetická bilance prostředí a teplotní limity rostlin (2 lekce)
Energetická bilance prostředí, radiační a turbulentní toky; E bilance a vodní provoz rostlin, transpirační
ochlazování, hraniční vrstva listu; energetická bilance a rozšíření rostlin, efekt růstové formy – stromy a horní
hranice lesa, alpínské rostliny; teplotní limity rostlin, adaptace a reparační mechanismy.
Úlohy – stanovení tepelné bilance rostliny, křivky přežívání extrémních teplot (konduktometrie, fluorescence).

3. Tematický blok – fyzikální a chemické vlastnosti půd a výživa rostlin (3 lekce)
Minerální a organická složky půdy, základní vlastnosti (pH, vodivost, CEC, textura půd, SOC); dekompozice, půdní
organismy; dynamika živin v půdě; živinová bilance rostlin.
Úlohy – stanovení pufrační kapacity a CEC, zrnitostní analýza, obsah živin
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (29.03.2019)

Jones HG 2014. Plants and Microclimate. Cambridge.

Luttge U. 2008. Physiological Ecology of Tropical Plants.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html