SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Site nature protection and conservation - MB120P120
Title: Územní ochrana přírody
Czech title: Územní ochrana přírody
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2012
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Explanation: Předmět se v akad. roce 2009/10 uskuteční turnusově během ledna!Detailní informace o termínu konání bude známa v prosinci.
Additional information: http://botany.natur.cuni.cz/pdf/roth/
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Petr Roth, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (02.04.2008)
Please note, the lectures are given in Czech language only.
Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Alena Kubátová, CSc. (31.03.2008)

1. Postavení a role územní ochrany v ochraně přírody, ochrana genofondu a biodiverzity, historie na území dnešní ČR

2. Legislativa - vývoj po současnost, rozbor zákona o ochraně přírody a krajiny a prováděcích předpisů, pojetí české legislativy ZCHÚ (ekosystémový přístup) vs. pojetí práva ES

3. Obecná ochrana území: VKP, ÚSES, ekologická stabilita, vztah ke konektivitě, opatření pro zabránění fragmentaci, přírodní parky, ekologické sítě

4. ZCHÚ: rozdělení na velko- a maloplošná, odlišné poslání a cíle ochrany kategorií ZCHÚ, vztah ke kategorizaci IUCN, české restriktivní pojetí legislativy, absence socioekonomických pobídek (?čistá" ochrana přírody) a její důsledky

5. Národní parky

6. Chráněné krajinné oblasti

7. Národní přírodní rezervace, národní přírodní památky

8. Přírodní rezervace, přírodní památky, správa a odpovědnost za management ZCHÚ

9. EU: Natura 2000 - historie, předpisy ES, transpozice do národního práva, praktická komunikace Evropská komise - členské státy, historie vytváření Natury 2000 v ČR

10. Natura 2000: ptačí oblasti

11. Natura 2000: evropsky významné lokality

12. Hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na Naturu 2000

13. Management ZCHÚ, zapojení vlastníků a stakeholderů, finanční zdroje, újma a její náhrada (toto téma je možné rozdělit do více přednášek podle toho, kde bude více prostoru)

14. Další mezinárodní závazky ČR v oblasti územní ochrany (MAB, světové dědictví, geoparky, Evropská úmluva o krajině)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html