SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methods in cryptogamology - MB120C118
Title: Pracovní metody kryptogamologie
Czech title: Pracovní metody kryptogamologie
Guaranteed by: Department of Botany (31-120)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: nahrazuje MB120C77B
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Incompatibility : MB120C77B
Annotation - Czech
Základní metody studia hub, lišejníků a mechorostů. Důraz je kladen jak na teoretickou část zahrnující výběr,
vyhledávání a zpracování literatury, tak na praktickou část jako je aseptická práce v labotatoři, terénu, zhotovování
dokumentační makro- i mikrofotografií, prezentace vlastních výstupů (powerpointová prezentace, sepisování
diplomových prací a publikací).
Některé materiály: https://botany.natur.cuni.cz/svoboda/prednasky/Methods_in_cryptogamology/
Last update: Koukol Ondřej, doc. Mgr., Ph.D. (11.07.2024)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je udělen za pravidelnou docházku a zhodnocení formy, využitelnosti a aktuálnosti obsahu jednotlivých kapitol ve finálním dotazníku týkajícím se jednotlivých lekcí.

Last update: Koukol Ondřej, doc. Mgr., Ph.D. (11.07.2024)
Syllabus - Czech

Práce s literaturou

Pravidla citace literatury. Literární rešerše. Korektury a typografie. Internetové zdroje literatury. Práce v katedrové knihovně. Ostatní důležité knihovny. Meziknihovní výměna.

Mikroskopická technika

Proměření mikroskopu a měřítka. Čištění optiky. Polarizační světlo. Temné pole.

Köhlerův princip. Fázový kontrast. Nomarského diferenciální interferenční kontrast (DIC).

Dle zájmu a času: Elektronový mikroskop QUANTA FEI , Inverzní mikroskop (IBOT ).

Kultivační techniky v mykologii

Příprava živných přírodních i umělých agarových médií. Kultivační metody hub. Vlhké komůrky. Kultivační a determinační média. Uchovávání živých kultur saprotrofních hub ve sbírkách. Vlastní očkování, aseptická práce v boxu. Monosporické izolace. Barvení a mikroskopování houbových preparátů. Literatura o vláknitých houbách, určování.

Zakládání pokusů, sběr dat

Sampling design, faktoriální design, kontrola, negativní kontrola, počty opakování, nezávislá opakování. Záznamy o sběrech. Statistické vyhodnocování výsledků. Tabulky a grafy v písemných výstupech, samovysvětlující legendy.

Askomycety a houby saprotrofní sbírané

Řez apotheciem, peritheciem, mikroskopování vřecek, mycelia a konidií hyfomycetů, coelomycetů, plodnice v lichenologii. Příprava trvalých preparátů. Určovací literatura.

Parazitické houby

Zakládání infekčních pokusů, vyhodnocování. Konzervace, určování. Literatura.

Speciální techniky v bryologii

Určování, herbářování, exsikáty. Kultivační metody při studiu mechorostů, cytologie - studium mitotických a meiotických karyotypů u mechorostů. Literatura.

Speciální techniky v lichenologii

Preparace herbářového materiálu, chemismus lišejníků. Určovací literatura, floristické údaje, časopisy, databáze internet.

Dokumentační technika

Mikro- a makrofotografie kryptogamologických objektů. Kreslení. Zpracování obrazu v PC.

Prezentace a vlastní výstupy

PowerPoint. Poster. Psaní rukopisů (úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, poděkování, abstrakt).

Last update: Koukol Ondřej, doc. Mgr., Ph.D. (11.07.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html