SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Religious Studies - LSYS26
Title: Didaktika náboženství
Guaranteed by: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 MC [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0274
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. (05.02.2018)
Náboženství a projevy náboženského života v dějinách i v současnosti jsou tématem, které se v RVP objevuje v různých kontextech. Studijní předmět Didaktika náboženství připravuje na koncepční i didaktické zvládnutí tohoto tématu v rámci ŠVP i vlastního vyučování. Aktivní účast v seminární části předpokládá předchozí základní znalost současných světových religiózních tradic: judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus. Studenti a studentky identifikují témata související s náboženstvím v RVP a k jejich interpretaci používají koncept náboženské gramotnosti. Navrhnou ucelené didaktické zpracování zvoleného tématu své prezentace. Osvojí si vybrané metody RWCT, posoudí vhodnost jejich užití s ohledem na konkrétní vzdělávací téma či cíl a účelně je aplikuje v rámci svých prezentací. Tam, kde je to účelné, použije dostupné ICT. Ocení i kriticky zhodnotí prezentace svých kolegů a kolegyň, argumentuje ve prospěch své prezentace a vyrovná se s kritickými připomínkami a návrhy spolužáků. Témata (sylabus): Kurz kombinuje práci v semináři s tematickými přednáškami, které zahrnují: 1) Téma náboženství v RVP; 2) Koncept náboženské gramotnosti; 3-4) Metodika RWCT a její využití v didaktickém zpracování témat souvisejících s náboženstvím; 5) Možnosti využití ICT a filmu v didaktickém zpracování témat souvisejících s náboženstvím; Další témata hodin spoluurčuje volba předmětu prezentace účastníků semináře.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. (05.02.2018)

Docházka – aktivní účast v semináři (60%)

Prezentace didaktického zpracování vybraného tématu z oblasti náboženství (40%)

Účastníci kurzu jsou povinni v jeho průběhu individuálně nebo ve dvojicích připravit modelovou vyučovací hodinu na jimi zvolené nebo vyučujícím nabídnuté téma z oblasti náboženství a prezentovat ji se zapojením ostatních účastníků.

K termínu své prezentace vypracují také seminární list v rozsahu 2-3 normostran, ve které představí téma, zdůvodní jeho volbu a začlenění v rámci RVP, stručně shrne obsah a cíle hodiny a uvede použité didaktické metody.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. (05.02.2018)

Základní literatura.

M. FÁREK, J. HOLBA, L. KROPÁČEK, I. ŠTAMPACH, Z. VOJTÍŠEK. Základy religionistiky : Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-090-3.

Rozvíjející:

1. Obecná

I van O. ŠTAMPACH. Přehled religionistiky. Praha : Portál, 2088. 240 s. ISBN 978-80-7367-384-0.

M. FÁREK, J. HOLBA, L. KROPÁČEK, I. ŠTAMPACH, Z. VOJTÍŠEK. Základy religionistiky : Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-090-3.

2. Dílčí

David M. KNIPE. Hinduismus : Experimenty s posvátnem. Praha : Prostor, 1997. 232 s. ISBN 80-85190-57-5.

Frederick M. DENNY. Islám a muslimská obec. Praha : Prostor, 1998. 200 s. ISBN 80-85190-69-9.

Michael A. FISHBANE. Judaismus : Zjevení a tradice. Praha : Prostor, 1996. 200 s. ISBN 80-85190-95-8.

Daniel L. OVERMYER. Náboženství Číny : Svět jako živý organismus. Praha : Prostor, 1998. 184 s. ISBN 80-85190-98-2.

Sandra S. FRANKIELOVÁ. Křesťanství : Cesta spásy. Praha : Prostor, 1996. 192 s. ISBN 80-85190-94-X.

Robert C. LESTER. Buddhismus : Cesta k osvícení. Praha : Prostor, 2003. 208 s. ISBN 80-7260-087-7.

3. Komparativní

D. ANTALÍK, R. CHLUP, L. KARFÍKOVÁ, L. KROPÁČEK, M. LYČKA, L. ONDRAČKA, J. STARÝ. Bůh a bohové : pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha : DharmaGaia, 2004.195 s. ISBN 80-86685-42-X.

Radek CHLUP (ed.). Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha : DharmaGaia, 2007. 340 s. ISBN 978-80-86685-82-3

H. Küng, H. Bechert. Křesťanství a buddhismus. Praha : Vyšehrad, 1998. 224 s. ISBN 80-7021-239-X.

H. Küng, H. von Stietencron. Křesťanství a hinduismus. Praha : Vyšehrad, 1997. 224 s. ISBN 80-7021-229-2.

H. Küng, J. Ching. Křesťanství a náboženství Číny. Praha : Vyšehrad, 1999. 288 s. ISBN 80-7021-294-2.

AURELIUS AUGUSTIN. Katechetické spisy. Praha: Krystal OP, 2005.

AURELIUS AUGUSTIN. Křesťanská vzdělanost. De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004.

CYRIL JERUZALÉMSKÝ. Mystagógické katechese. Velehrad: Refugium, 1997.

BALDERMANN, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava: Nakladatelství Mlýn, 2004. (ISBN 80-86498-07-7.)

MUCHOVÁ, Ludmila. Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvádění do světa symbolů. Brno: CDK, 2005. (ISBN 80-7325-075-6.)

MUCHOVÁ, Ludmila. Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: MCMT, 1994.

KRATOCHVÍL, Z., BOUZEK, J. Od mýtu k logu. Praha: Herrmann a synové, 1994.

KUČERA, Z., ŠTVERÁK, V. A KOL. Chrestomatie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999.

POLÁKOVÁ, Jolana. Perspektiva naděje. Hledání transcendence v postmoderní době. Praha: Vyšehrad, 1995. (ISBN 80-7021-150-4)

RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH, 1993.

SVOBODOVÁ, Zuzana. Črty k (ne)náboženské výchově. Praha: Malvern, 2005. (ISBN 80-86702-07-3.)

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. (05.02.2018)

Kurz kombinuje formát přednášky a semináře.

Metody kritického myšlení a skupinového a kooperativního vyučování tvoří základ práce v hodině. Některá setkání předpokládají předchozí individuální nebo skupinovou přípravu.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. (05.02.2018)

Základní znalost současných světových religiózních tradic: judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html