Advanced Field Social Work - LPSY93
Title: Pokročilá terénní sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0081
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)
Předmět je koncipován jako základní seznámení s rámcem sociální práce realizované v terénu. Studentky a studenti společně s vyučujícím diskutují očekávání a zakázky jendotlivých stran, které do procesu poskytování terénní sociální práce vstupují, zacílení sociální práce (s ohledem na terénně poskytované sociální služby) a metody sociální práce, které se zpravidla využívají (motivační rozhovory, respektující přístup). Předmět je vyučován v blocích (prosím studentky a studenty, aby s tímto faktem počítali s ohledem na povinnou účast v předmětu). Předmět je rozdělen do následujících bloků: 1) vymezení terénní sociální práce (metodika, cílové skupiny, očekávání a kontraktování v terénu) 2) Motivační rozhovory 3) Respektující přístup ke klientkám a klientům
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (11.09.2017)

Aktuální sylabus je možné najít v semestru, ve kterém je předmět vyučován, na nástěnce v SIS

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty a studentky s principem kontaktu (pohled Gestalt perspektivy) a vlivu na práci v terénu s klienty a klientkami, stejně jako seznámit s prvky a postupy Motivačních rozhovorů a respektujícího přístupu. Studentky a studenti si některé postupy prakticky vyzkouší a zreflektují. Smyslem je nabídnout postupy práce, které se jeví jako užitečné při práci s kontaktem s klientem a jeho motivací při terénně poskytovaných službách.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
podmínka aktivní účasti byla nahrazena vypracováním tří sebe-reflexí, které vycházejí z probírané látky. Zadání a krátký komentář je zasílán pomocí videí nahraných na youtube

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na minimálně 85% aktivit - a to ve smyslu zapojování se do skupinové práce, do práce v trojicích, či do diskusí a reflexí.

S OHLEDEM NA TO, ŽE JE PŘEDMĚT VYUČOVÁN V BLOCÍCH, JE NEZBYTNÉ SE DOPŘEDU SEZNÁMIT S DATY, KDY PROBÍHÁ. Data jsou uvedena v rozvrhu na aktuální semestr akademického roku.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

POVINNÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

(znalost literatury není podstatná pro získání zápočtu)

Bednářová, Z, Pelech, L. (2003). Slabikář sociální práce na ulici: supervize, streetwork, financování. Brno: Doplněk

Klíma, P. a kol. (2009). Kontaktní práce. Praha: ČAS.

Kol. autorů (2008). Pojmosloví Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Praha: ČAS, str. 3-19 (17 stran Čj)

Kopřiva, P a kol. (2007). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, str. 10-13, 23-28, 30-46, 49-102, 113-120 (88 stran Čj)

Miller, W. R., Rollnick, S. (2003). Motivační rozhovory. Příprava lidí ke změně závislého chování. Tišnov: SCAN, str. 14-78, 89-100, 101-111 a 188-189 (zátěž četby: 90 stran Čj)

Nedělníková, D a kol. (n.d.). Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská univerzita, str. 10-15 (6 stran Čj)

Zahradník, M. (2009). Kontaktní pracovník a jeho kompetence v sociálním poli. In P. Klíma (Ed). Kontaktní práce. Praha: ČAS.,str. 145-156 (12 stran Čj)

Zahradník, M. (2009). Já - Ty: pracovník a klient v kontaktu - principy a východiska. In P. Klíma (Ed). Kontaktní práce. Praha: ČAS.,str. 157-175 (19 stran Čj)

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)
) přednáška - teoretické ukotvení
) práce v trojicích
) sebezkoumání
) práce v menších skupinách
) tzv. akvárko - práce před skupinou s následnou reflexí
Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. (30.01.2018)

Vstupní požadavky nejsou vyžadovány.