SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Advanced Community Social Work - LPSY92
Title: Pokročilá komunitní sociální práce
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0074
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (18.09.2018)
Cílem kurzu je seznámit se základní terminologií a principy komunitního plánování a komunitní sociální práce v kontextu aktuální legislativy. Výchozí myšlenkou je myšlenka občanské společnosti jako živné půdy aktivní komunity. Studenti budou seznámeni s principy tridáy zadavatel - poskytovatel a uživatel, s rolí koordinátora KSSP, s možnostmi motivace veřejnosti k aktivnímu utváření komunity, se základními způsoby financování KPSS. Součástí výuky budou prezentace studentů, návštěvy odborníků působících v praxi, diskuse a výměna odborných zkušeností na poli KPSS.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (18.09.2018)

1. Úvod, tématický plán, pravidla plnění

2.-3.Občanská společnost - principy a smysl, role komunity v občanské společnosti

4. Komunita, komunitní plánování, komunitní sociální práce - terminologie, oblasti působení

5. Triáda komunitního plánování

6. Financování KPSP

7.-8.Motivace veřejnosti - příklady dobré praxe

9. Prezentace studentů, hosté, diskuse

10. Role koordinátora KPSS

11. Komunitní plánování a zapojení obcí - změny zákonných předpisů

12. Prezentace studentů, hosté, diskuse

13. Závěr, reflexe, zhodnocení sem. prací

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (18.09.2018)

Pokročilá komunitní sociální práce (zima 2018) – podmínky k získání zápočtu

1. Povinná účast na celém bloku 3. 10. - v tomto termínu budou prezentovány teoretické základy komunitní sociální práce a diskutovány podmínky splnění kurzu.

2. Docházka celkem 75 %

3. Semestrální práce

4. Test zaměřený na základní terminologii a praktické informace

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE – zvolte 1 variantu.

A. Účast na konferenci, semináři, jiné odborné akci ke komunitnímu plánování – počet studentů není omezen, nezapisujte se. Ined po konferenci (nejpozději v lednu 2019) je třeba zaslat naskenovaný certifikát. Téma nebo obsah odborné akce doporučuji konzultovat e-mailem.

B. Ústní referát - témata budou zadána dle počtu zájemců.

C. Zajištění hosta k našim tématům.

Host by měl mít přímou zkušenost s KP sociálních nebo jiných služeb v určité lokalitě. Může to být pracovník jakékoli organizace, která je účastna KP (většina sociálních služeb, účastník komunitního plánování na úřadě, ale i člen zastupitelstva obce apod.). Předběžná délka sdělení: 30 minut i s diskusí (upřesníme dle počtu hostů).

Rychlé elektronické konzultace: vždy pondělí 10-11 h – své stručné dotazy pište s předmětem „konzultace HTF“

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (18.09.2018)

BELBIN, M. Beyond the Team. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.

GOJOVÁ, A. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: ZSF OU, 2006.

HARDCASTLE, D., POWERS, P., WENECOUR, S. Community Practice: Theories and Skills for Social Workers. Oxford: Oxford University Press, 2004.

HALÍK, J. Vedení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2008.

HUNČOVÁ, M. a kol. Sociální ekonomika - financová a měření přidaných hodnot. Ústí nad Labem: UJAP, 2011.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2002.

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003.

SEDLÁKOVÁ, J. Hodnocení kvality procesu KPSS. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 5,s. 39 - 40.

ŠŤASTNÁ, J. Když se řekne komunitní práce. Praha: Karolinum, 2016.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Odborná periodika (Sociální práce/Sociálna práca, Aktuální otázky sociální politiky, Sociální politika aj.).

Aktuální literatura bude doplňována v rámci každého tématu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html