SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Practice and Supervision II. - LPSY88
Title: Praxe a supervize II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 C [hours/week]
Extent per academic year: 40 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0059
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (11.02.2019)
Cílem kurzu je získat a reflektovat odbornou praxi v sociální službě dle 108/2006 Sb., na OSPOD (nebo u kurátorů pro děti a mládež, případně sociálních kurátorů) či v jiném zařízení po dohodě s vedoucí praxí. Podmínky splnění Praxí a supervizí I, II., III.: a) typ zařízení viz výše b) 2 různé cílové skupiny během mgr. studia c) výkon praxe v úzké spolupráci s mentorem - odborným sociálním pracovníkem dle 108/2006 Sb. (ne psychologem, pracovníkem v soc. službách, pedagogem apod.). Na povinných setkáních, které jsou zveřejňovány v rozvrhu, jsou diskutovány veškeré detaily o plnění praxe a prezentovány vzory formulářů, které je třeba předložit k zápočtu (terminologie, odborné metody a techniky, sebereflexe, práce s úskalími, legislativa). Platí pravidlo nové studium = nová praxe. Platí počet hodin praxe uvedených v Karolince v roce nástupu ke studiu (tj. zahájení mgr. studia v r. 2016 = 52 h/semestr, zahájení mgr. studia v r. 2017 = 40h/semestr)
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (11.02.2019)

1. Povinná účast na instruktážní přednášce v říjnu 2018, dále ind. konzultace ve vypsaných termínech dle rozvrhu

Požadavky k zápočtu:

1. Zpráva z praxe (formulář Zprávy budeme diskutovat na povinné přednášce)

2. List mentora

3. Dotazník k praxi

4. Certifikát z jedné odborné akce (konference, seminář, exkurze, supervize apod.)

Rozsah praxe - začátek mgr. studia 2015, 2016: 52 h/semestr povinně, začátek mgr. studia od r. 2017 – 40/h semestr povinně. Doporučuji minimálně dvojnásobný počet hodin odborné praxe (dobrovolně), případně dobrovolnictví.

Dle oficiálního vzdělávacího plánu a v souladu s požadavky na kvalitní vzdělávání by měl student absolvovat praxi v každém semestru. S pochopením pro zvláštní potřeby studentů budou uznány i Praxe (I + II + III), které budou rozloženy jinak.

Novinka dle Karolinky:

Praxi II. a III. lze plnit na 1 pracovišti s 1 cílovou skupinou a nechat si uznat najednou (tj. 2 x 52 nebo 2 x 40 h).

Vzory formulářů a veškeré informace k praxím najdete na webu fakulty ve studijním textu Praxe a diplomová práce v kontextu profesního rozvoje (Studium - Studijní materiály).

Všechny praxe musí být aktuální. Platí zásada nové studium = nová praxe.

Práci nebo dobrovolnictví v oboru lze uznat jako 1 praxi (nejlépe P + S I.).

Okruhy – plnění úkolů na praxi, aneb na co se na praxi zaměřit:

1. Terminologie – odbornost

2. Legislativa

3. Kompetence (schopnosti, dovednosti a oprávnění sociálního pracovníka)

4. Psychická a jiná úskalí (Jaká jsou? Jak s nimi lze pracovat? Co doporučuje mentor?

Odevzdávání podkladů k zápočtu:

Ihned po plnění praxe (nejlépe před nebo po přednáškách, případně na můj stůl v L 105 nebo do schránky naproti SO).

Odevzdávání nejpozději 3 týdny před datem, kdy musí být zápočet v SIS.

Během zkouškového období mě o odevzdání svých podkladů informujte elektronicky.

Potřebujete-li písemnou zpětnou vazbu na své podklady, vložte do nich lístek s požadavkem.

Sledujte svou elektronickou poštu a textyprostudenty@seznam.cz, heslo: studenti – na tuto adresu zasílám zajímavé nabídky, vzory zpráv z praxe aj.). Najdete zde i potřebné formuláře. Na nástěnce v 1. patře v levém křídle prezentují naši studenti seznam doporučených pracovišť.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (11.02.2019)

BANKS, S. Ethics and Values in Social Work. Houndmills: Palgrave, 2001.

BRUNKER, J. Beratung und Supervision. Fragen, Themen und Effekte. Lang: 2005.

CIMRMANNOVÁ, T. a kol. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu. Praha: Karolinum, 2013.

DYKE, L. Lessons in Grief/Death. Supporting People with Developmental Disabilities in the Healing Process. Illinois: High Tide Press Inc., 2003.

GEGENBÜHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2010.

HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2012.

HENRIKSEN, J. O, VETLESEN, A. J. Blízké a vzdálené. Boskovice: Albert, 2000.

JANEBOVÁ, R. "Ale nikomu to neříkejte…" aneb dilema mezi sdělováním informací a mlčenlivostí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Sociální práce/Sociální práca. Praktické užití teorie v sociální práci. Brno: ASVSP, ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2010, roč. 10, č. 3, s. 88-99.

JANEBOVÁ, R. Dilemata mezi právem a etikou aneb právo nezbavuje odpovědnosti. In Kappl, M., Smutek, M., Truhlářová, Z. (eds.). Etika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009.

KAST, V. Lebenskrisen werden Lebenschancen. Freiburg, Basel, Wien: HERDER spektrum, 2005.

KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2000.

Kolektiv autorů. Trauma, historie, svědomí. Výbor z textů ze seminářů Prix Irene 2008-2009 a příspěvky členů Rafael Institutu. Praha: GplusG, 2010.

KLIMEŠ, J. Budování identity dítěte. Praha: Rozum a cit, 2008.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.

MILFAIT, R. (ed.). Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. Vyd. 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013.

NEČASOVÁ, M., DOHNALOVÁ, Z. , TALAŠOVÁ, R. Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce. Sociální práce/Sociální práca. Praktické užití teorie v sociální práci. Brno: ASVSP, ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2010, roč. 10, č. 3, s. 76-87.

SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Portál, 2011.

VANČURA, J. Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením. Brno: Barrister/Principal, 2007.

VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002.

VYMĚTAL, J. Duševní krize a psychoterapie. Hradec Králové: Konfrontace, 1995.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html