Advanced Crisis Intervention - LPSY86
Title: Pokročilá krizová intervence
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0075
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Sylvie Stretti
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)
Výuka v kurzu (resp. praktické nácviky) Pokročilá krizová intervence (dále jen PKI) se opírá o následující rozdělení do bloků. Ke každému bloku je v SIS k dispozici literatura, která je psaná převážně v Aj. K úspěšnému kurzu není nutné, aby student, či studentka ovládali perfektně Anglický jazyk. Seznámení se s literaturou ovšem může zvýšit přínosnost kurzu pro zapsané studenty a studentky. Výuka je koncipována jako cvičení s minimem teoretického rámce (základní znalost se předpokládá z předmětů Úvod do teorií a metod sociální a charitní práce I. a Teorie a metody sociální a charitní práce II., přičemž první předmět je prekvizitou k zípisu kurzu PKI). Akcent je zadáván na samostatné zkoušení si ve trojicích, ve velké skupině. V rámci výuky se počítá s ukázkovým hovorem lektorů (vyučujících). Hlavním obsahem kurzu je nácvik interakce s klientem v kontextu krizové intervence se specifickým zaměřením na práci s klienty v akutní krizi, se sebevražednými ideacemi a sebevražednými tendencemi. Cílem kurzu není vycvičit z jeho frekventantů a frekventantek pracovníky, jež mají dokonalé znalosti a dovednosti pro práci se sebevražednými tendencemi, ale dát možnost ochutnat v bezpečném prostoru kontakt s tímto tématem, stejně jako předat základní návod na to, co při práci s klientem dělat. Předem upozorňujeme, že se nejedná o alternativu k výcvikům v krizové intervenci.
Syllabus - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)

Výuka je rozdělena do tří bloků, kdy začínáme stručným opakování teoretického zázemí krizové intervence a dále se detailně zaměřujeme na následující:

BLOK 1
Rámcový obsah:

Základní struktura krizové intervence (krize, fáze disequilibria, crisis resolution, cognitive mastering, proces krize, copingové mechanismy, proces copingu, typy krizových situací); Základní schéma práce face to face, základní rámec práce po telefonu, čtvero zakotvení

BLOK 2
Rámcový obsah:

Krizová intervence při akutním ohrožení (7 stage crisis ingtervention model); Assessment v krizové intervenci (mapování), mapování a sebevražedné tendence (s přesahem k bloku 3)

BLOK 3
Rámcový obsah:

Práce s klientem se sebevražednými tendencemi, práce s klientem po ztrátě

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
bylo upuštěno od podmínka účasti, nicméně studentkám a studentům, kteří o to budou mít zájem bude umožněno absolvovat v dalším AR seminář s praktickým nácvikem.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
místo nácviku formou společně vedeného hovoru dostanou studentky a studenti nahranou interakci (modelovou, nikoliv reálnou) práce se suicidálním klientem a s ohledem na teoretické modely budou mít za úkol způsob práce pracovníka okomentovat

POŽADAVKY NA UKONČENÍ KURZU
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné splnit následující podmínky:

• 80% aktivní účast na cvičeních (obvykle se jedná o tři půldny)

ŽÁDÁNÍ VÝJIMKY Z DOCHÁZKY
Kurz je seminářem a je zaměřen především na praktické nácviky interakce s klienty, kteří jsou v krizi - s přihlédnutím k sebevražedným krizím, není možné žádat o výjimku z požadavků na docházku a to ani v případě, že máte schválený ISP. Pokud víte, že nebudete moci docházku v rozsahu 80% dodržet, prosíme, kurz si nezapisujte.

Literature - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)
BLOK 1
Literatura:

ASPINWALL, L. G. (2004). Dealing with Adversity: Self-regulation, Coping, Adaptation, and Health. In. M. B. Brewer, M. Hewsytone (Eds.). Applied Social Psychology. Bleckwell Publishing, 3-27. (25 stran Aj)

DROZDOVÁ, K. (2006). Čtvero zakotvení a jeho využití v rámci krizové intervence (7 stran Čj)

VODÁČKOVÁ, D. (2002). Krizová intervence krok za krokem. In. D. Vodáčková a kol. Krizová intervence: Krize v životě člověka, Formy krizové pomoc a služeb. Praha: Portál, 74-113 (40 stran v Čj)

YEAGER. K. R., ROBERTS, A. R. (2005). Differentiating Among Stress, Acute Stress Disorder, Acute Crisis Episode, Trauma, and PTSD. In. A. R. Roberts (Ed.). Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research. Oxford: Oxford University Press, 90-99 (10 stran Aj)

STRETTI, S., KAŇÁK, J. (2011). Základní struktura pomáhajícího rozhovoru po telefonu. Odborná příloha časopisu Linka bezpečí, březen 2011, 7-8 (2 strany Aj)

BLOK 2
Literatura:

DASS-BRAILSFORD, P. (2007). A Practical Approach to Trauma. London: SAGE, 93-114 (22 stran Aj)

LEWIS, S., ROBERTS, A. R. (2001). Crisis Assessment Tolls: The Good, the Bad, and the Available. Brief Treatment and Crisis Intervention, 1: 17-28 (12 stran Aj).

MORROW, C. E., BRYAN, C. J., APPOLONIO, K. K. (2010). Emparicially Based Assessment of Suicide Risk. In. U. KUMAR, M. K. MANDAL (Eds.). Suicidal behaviour: Assessment of people-at-risk. New Delhi: SAGE Publication India Pvt Ltd, 20-37 (18 stran v Aj).

ROBERTS, A. R., OTTENS, A. J. (2005). The Seven-Stage Crisis Intervention Model: A Road Map to Goal Attainment, Probelm Solving and Crisis Resolution. Brief Treatment and Crisis Intervention, 5: 329-339. (11 stran Aj)

BLOK 3
Literatura:

HAVRÁNKOVÁ, O. (2002). Sebevražedná tématika. In. D. Vodáčková a kol. Krizová intervence: Krize v životě člověka, Formy krizové pomoc a služeb. Praha: Portál, 482-498 (17 stran v Čj)

ŠPATENKOVÁ, N. (2004). Sebevražda. In. N. Špatenková a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: GRADA, 141-155 (15 stran Čj).

GRANELLO, D. H. A Suicide Crisis Intervention Moder with 25 Practical Strategies for Implementation. Journal of Mental Health Counseling, 32(3): 218-235 (18 stran Aj)

příklad literatury k tématu smrti:

KÜBLER-ROSS, E. O smrti a umírání

KÜBLER-ROSS, E. Otázky a odpovědi o smrti a umírání

KÜBLER-ROSS, E. O dětech a smrti