SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Administration II. - LPSY81
Title: Sociální správa II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0063
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Markéta Kateřina Holečková
Co-requisite : LPSY80
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (30.11.2014)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice systémového uspokojování sociálně potřebných klientů. Struktura předmětu je rozdělena do částí: teorie sociální správy, obory sociální správy, instituce sociální správy a management (řízení a postupy) v sociální správě.
Syllabus - Czech
Last update: ThDr. Markéta Kateřina Holečková (19.09.2017)
Stručná anotace předmětu v letním semestru
1) Výkon veřejnoprávní sociální správy: v oblasti sociálních služeb, kritéria sociálně demografické analýzy a komunitního rozvoje obce, vývoje sociálních jevů. Orgány veřejné sociální správy. Subjekty veřejné sociální správy. Správní řízení a správní řád.

2) Nevládní neziskové organizace, státní služba, financování sociální správy.

3) Procesy v sociální správě. Obecné principy. Principy správního řízení. Principy občansko správního řízení. Státní služba.

3) Sociálně právní ochrana. Správa zaměstnanosti. Zdravotní správa. Správa sociálního pojištění. Doplňkové penzijní připojištění. Správa státní sociální podpory. Sociální péče. Sociální služby.

Aim of the course - Czech
Last update: ThDr. Markéta Kateřina Holečková (18.09.2017)

Cílem kurzu je získání znalostí z oblasti základní terminologie sociální správy, zásadních souvislostí jejího fungování včetně její organizace a členění a současně seznámit s konkrétním fungováním dílčích oblastí sociální správy. Cílem je taktéž seznámení s obecnými pravidly řízení sociální správy včetně problematiky kontrol a trestání.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
Není vyžadována presenční docházka - 80%. Presentace jsou zasílány prostřednictvím emailu, studenti jsou povinni zpracovávat písemné reakce na zaslané presentace, je tak zajištěn kontakt s přednášejícím. Dále pak jsou realizovány písemné testy. Celkem je nezbytné zpracování odpovědí na 4 zaslané testy z přednášek.

  • --------------------------------------------------------------------------

Podmínky absolvování předmětu Sociální správa 2

a) Povinnost docházky

  • Presenční studium - 80% absolvovaných přednášek
  • Studenti s individuálním plánem - 30% absolvovaných přednášek

b) Absolvování průběžných testů v rámci přednášky (počet testů dtto povinnost docházky mimo první přednášku), k dílčímu testu je alternativou aktivní vystoupení v rámci přednášky na téma předem domluvené s přednášející.

Témata testů jsou stanovena podle předcházející přednášky.

c) Zkouška bude probíhat formou písemného testu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Kontrola bude provedena distančně - bude zpracován online test - test bude zpracován v programu google forms (z důvodu technický ch problémů s moodle na straně přednášející). Tento program byl již testován na malé testy v rámci dílčích přednášek. Forma - písemný test - se nemění. Termíny pro zkoušky jsou vypsány do SIS. S ohledem na skutečnost, že většina studentů v předmětu půjdou na státní zkoušky, jsou vypsány 2 předtermíny + jeden řádný termín.

  • -------------------------------------------------------------------------

Zkouška bude formou písemného testu.

Její zadání bude vycházet z doporučené literatury, realizovaných přednášek (základní témata jsou zpracována formou power-pointové presentace)z realizovaného předmětu Sociální správa I. a Sociální správa II.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Markéta Kateřina Holečková (15.09.2017)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky:
1) TOMEŠ, Igor a kolektiv. Sociální správa. Praha: Portál, 2002. 301 s. ISBN 80-7178-560-1.

2) TOMEŠ Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. 425 s. ISBN 978-80-7367-680-3.

3) Vybrané české právní a vládní dokumenty

4) Vybrané mezinárodní, právní a vládní dokumenty.

• mj. zákon č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

• vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí vybraná ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 2/19893 Sb., listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 329/2011 Sb. zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů

• zákon č. č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších přepisů

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších přepisů

• zákon č. 293/2013, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 292/2013 – zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších přepisů

• zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů

• správní řád

• zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 251/ 2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

• Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

• Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod

• Studijní materiály (včetně elektronických zdrojů) od vyučující ve formě power-point prezentace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html