SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Administration I - LPSY80
Title: Sociální správa I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 13 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0062
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: ThDr. Markéta Kateřina Holečková
K//Is co-requisite for: LPSY81
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (30.11.2014)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice systémového uspokojování sociálně potřebných klientů. Struktura předmětu je rozdělena do částí: teorie sociální správy, obory sociální správy, instituce sociální správy a management (řízení a postupy) v sociální správě.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (30.11.2014)
Stručná anotace předmětu v zimním semestru
1) Předmět a metody sociální správy, institucionální zabezpečení sociálních systémů. Správa, veřejná správa a samospráva. Hlavní subjekty veřejné správy. Nástroje a organizační principy veřejné správy. Vztah samosprávy a státu.

2) Pojetí sociální správy v Evropě a v České republice. Soudobé systémy sociální správy. Evropské dohody a jejich vliv na vývoj sociální správy v Evropě. Koncepce "Evropa obcí a regionů".

3) Subjekty a objekty sociální správy. Role jednotlivých subjektů sociální správy. Sociální správa sociální ochrana. Financování státní politiky zaměstnanosti, veřejnoprávní fondy, doplňkové sociální soustavy, nestátní organizace. Pravidla pro rozvoj finančního managementu v organizaci.

Aim of the course - Czech
Last update: ThDr. Markéta Kateřina Holečková (18.09.2017)

Cílem kurzu je získání znalostí z oblasti základní terminologie sociální správy, zásadních souvislostí jejího fungování včetně její organizace a členění a současně seznámit s konkrétním fungováním dílčích oblastí sociální správy. Cílem je taktéž seznámení s obecnými pravidly řízení sociální správy včetně problematiky kontrol a trestání.

Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Markéta Kateřina Holečková (15.09.2017)

Podmínky absolvování předmětu Sociální správa 1

Podmínky udělení zápočtu

a) Povinnost docházky

  • Presenční studium – 80% absolvovaných přednášek
  • Studenti s individuálním plánem – 30% absolvovaných přednášek

b) Absolvování průběžných testů v rámci přednášky (počet testů dtto povinnost docházky mimo první přednášku), k dílčímu testu je alternativou aktivní vystoupení v rámci přednášky na téma předem domluvené s přednášející

Dílčí testy jsou zaměřeny na probranou látku předcházející přednášky.

Literature - Czech
Last update: ThDr. Markéta Kateřina Holečková (15.09.2017)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky:
1) TOMEŠ, Igor a kolektiv. Sociální správa. Praha: Portál, 2002. 301 s. ISBN 80-7178-560-1.

2) TOMEŠ Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010. 425 s. ISBN 978-80-7367-680-3.

3) Vybrané české právní a vládní dokumenty

4) Vybrané mezinárodní, právní a vládní dokumenty.

• mj. zákon č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

• vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí vybraná ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 2/19893 Sb., listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 329/2011 Sb. zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů

• zákon č. č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších přepisů

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších přepisů

• zákon č. 293/2013, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 292/2013 – zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších přepisů

• zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů

• správní řád

• zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 251/ 2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

• Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

• Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod

• Studijní materiály (včetně elektronických zdrojů) od vyučující ve formě power-point prezentace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html