SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Developmental Studies II - LPSY79
Title: Úvod do rozvojových studií II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0080
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Co-requisite : LPSY78
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice rozvoje a rozvojových studií, poskytování rozvojové a humanitární pomoci ve světě i Českou republikou. Důraz bude kladen na porozumění strategie poskytování v sociální, ekonomické a ekologické dimenzi. Budou odborně rozebrány příklady dobré i chybné praxe. V předmětu budou prezentovat i některá odborná témata pozvaní odborníci.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Témata:

1) Kultura a humanitární, křesťanské misie. Dějiny a přítomnost misií v jednotlivých světadílech (Asie, Afrika, Amerika). Vliv starověkých a středověkých misií na vytváření evropských tradic a evropského povědomí.

2) Kultury a náboženství.

3) Etika v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. Etika pomoc.

4) Enviromentální aspekty rozvojové pomoci a spolupráce.

5) Sociální aspekty rozvojové pomoci a spolupráce.

6) Ekonomické aspekty rozvojové pomoci a spolupráce

Specifické problémy regionu - Afrika. Specifické problémy regionu - Blízký a střední východ. Specifické problémy regionu - Asie. Specifické problémy regionu - Jižní a východní Evropa. Specifické problémy regionu - Latinská Amerika.

Témata seminářů: 1.-2. Vysílání odborníků a expertů do zahraničí. 3.-4. Význam výchovy a vzdělávání k rozvojové pomoci. 5.-6. Rozvojová agentura a náplň její práce. 7.-8. Dobrovolníci v humanitární pomoci. 9. Humanitární pomoc a předávání informací v situaci ozbrojeného konfliktu. 10. Historické, kulturní, náboženské, zdravotní, ekonomické a politické podmínky ve vybraných rozvoj. zemích. 11.-12. Nejdůležitější problémy, které jsou charakteristické pro rozvojové země (chudoba, migrace, atd). 13.-14. Rizika spojená s poskytováním humanitární pomoci (prodlužování válek, likvidace místní ekonomiky, vytváření sociálních závislosti aj.)

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
  • úspěšné složení písemné zkoušky - otevřené otázky z výuky ze zimního i letního semestru
  • 80% účast na přednáškách
  • studium odborné literatury
Literature - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
1) CABADA, Ladislav - KUBÁT, Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7380-076-5.

2) CÍSAŘ, Oldřich. Vzniká globální občanská společnost. Mezinárodní vztahy, 4/2003.

3) DEWEY, John. Demokracie a výchova. Přeložil Josef Hrůša. Praha: Jan Laichter, 1932. [2] - 503 s.

4) DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. 224 s. ISBN 80-7178-725-6.

5) ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Překlad Hana Loupová. 1. vydání. Praha: Portál, 2008. 407 s.: il. Orig.: LinkSmå steder - store spørsmål. ISBN 978-80-7367-465-6.

6) NOVÁČEK, Pavel. Křižovatky budoucnosti: směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení. 1. vydání. Praha: G plus G, 1999. 281 s.: tab. ISBN 80-86103-27-7.

Doporučená studijní literatura
1) ALMOND, Gabriel Abraham - VERBA, Sidney. The Civic Culture Political attitudes and democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press, 1963. xi, 562 p.

2) GIDDENS, Anthony. Unikající svět: jak globalizace mění náš život. Přeložila Jana Ogrocká. 1. vydání. Praha: SLON, 2000. 135 s. Orig.: Runaway World (How globalisation is reshaping our Lives). ISBN 80-85850-91-5.

3) HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací. Přeložil Ladislav Nagy. Předmluva Michael Žantovský. 1. vydání. Praha: Rybka, 2001. 441 s. ISBN 80-86182-49-5.

4) KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel Kaas. 1. vydání. Praha: Argo - Dokořán, 2005. 510 s.: il. Orig.: No logo. ISBN 80-7203-671-8 (Argo). ISBN 80-7363-010-9 (Dokořán).

5) KLÍMA, Jan. Poslední koloniální válka. 1. vydání. Praha: Libri, 2001. 211 s.: čb. fotodokumentace, mapky. ISBN 80-7277-033-0.

6) McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Přeložila Hana Loupová. 4., rozš. a přeprac. vydání. Praha: Portál, 2009. 639 s.: il. ISBN 978-80-7367-574-5.

7) NOŽINA, Miroslav. Kambodžský poutník. Foto Miroslav Nožina, Rudolf Švaříček. 1. vydání. Orlík nad Vltavou: Livingstone, 1999. 237 s., [8] s. barev. příl. : front., mapky, fot. ISBN 80-902700-0-X.

8) STEGER, Manfred. Globalization: A Very Short Introduction. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. 168 p. ISBN 978-0-19-955226-9.

9) TODOROV, Tzvetan. Dobytí Ameriky: problém druhého. Přeložila Kateřina Lukešová. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1996. 317 s. Orig.: Conquete de l’Amérique. ISBN 80-204-0582-8.

10) WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. The politics of the world economy: the states, the movements and the civilisations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. viii,191p. ISBN ISBN 0-521277604.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html