SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Developmental Studies I - LPSY78
Title: Úvod do rozvojových studií I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0079
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
K//Is co-requisite for: LPSY79
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)
Cílem předmětu je prohloubit odborné kompetence studentů v problematice rozvoje a rozvojových studií. Představit programy a projekty poskytované rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ve světě i v ČR. Důraz bude kladen na porozumění strategie poskytování rozvojové pomoci. Pozornost je věnována tématu globalizace, světové ekonomiky a jejich prolínání do aktuálních témat. Budou odborně rozebrány příklady dobré i chybné praxe. V předmětu budou prezentovat i některá odborná témata pozvaní odborníci.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)

Témata:

1) Úvod. Vymezení hlavních termínů. Začlenění problematiky rozvoje do systému geografických, sociálních a ekonomických disciplín.

2) Vliv historických, sociálních a ekonomických, politických faktorů na rozvoj. Historické a kulturní souvislosti rozvoje. Historie poskytování rozvojové pomoci v ČR.

3) Základní pilíře rozvojové spolupráce.

4) Rozdíl mezi humanitární a rozvojovou činností.

5) Strategie poskytování rozvojové pomoci v ČR a ve světě.

6) Efektivita rozvojové pomoci a spolupráce. Potřeby rozvojového světa a cílové skupiny.

7) Státní, soukromý a neziskový sektor v rozvojové problematice. Hlavní organizace zabývající se rozvojem. Mezinárodní cíle rozvoje.

8) Globalizace. Globální problémy a jejich dělení.

9) Aktuální problémy a nové možnosti rozvojové spolupráce spojené s procesem globalizace.

10) Hlavní aktéři - státy, mezinárodní organizace, nevládní organizace, nadnárodní korporace atd. Mezinárodní humanitární právo.

11) Demografický vývoj rozvojových zemí. Problematika vzdělávání. Demografická situace a její vliv na rozvoj. Lékařská péče a nemoci v rozvojových zemích. Ženy, děti a rozvoj.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)
  • úspěšné složení písemného započtu - otevřené otázky z témat probrané v přednáškách ZS
  • 80% účast na přednáškách
  • studium odborné literatury, sledování aktuálních socio-ekonomických novinek k tématům

Literature - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (17.09.2019)

Základní studijní literatura

1) CABADA, Ladislav - KUBÁT, Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7380-076-5.

2) CÍSAŘ, Oldřich. Vzniká globální občanská společnost. Mezinárodní vztahy, 4/2003.

3) DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. 224 s. ISBN 80-7178-725-6.

4) ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Překlad Hana Loupová. 1. vydání. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-465-6.

5) NOVÁČEK, Pavel. Křižovatky budoucnosti: směřování k udržitelnému rozvoji a globálnímu řízení. 1. vydání. Praha: G plus G, 1999. 281 s. ISBN 80-86103-27-7.

Doporučená další studijní literatura

GIDDENS, Anthony. Unikající svět: jak globalizace mění náš život. Přeložila Jana Ogrocká. 1. vydání. Praha: SLON, 2000. 135 s. Orig.: Runaway World (How globalisation is reshaping our Lives). ISBN 80-85850-91-5.

HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací. Přeložil Ladislav Nagy. Předmluva Michael Žantovský. 1. vydání. Praha: Rybka, 2001. 441 s. ISBN 80-86182-49-5.

KLÍMA, Jan. Poslední koloniální válka. 1. vydání. Praha: Libri, 2001. 211 s.: čb. fotodokumentace, mapky. ISBN 80-7277-033-0.

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Přeložila Hana Loupová. 4., rozš. a přeprac. vydání. Praha: Portál, 2009. 639 s. ISBN 978-80-7367-574-5.

WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. The politics of the world economy: the states, the movements and the civilisations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 191p. ISBN 0-521277604.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html