SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pastoral Consulting - LPSY71
Title: Pastorační poradenství
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0105
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbora Racková
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Racková (02.02.2020)
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahem, vědeckou šíři, s odbornými metodami a pracovními postupy této interdisciplinární vědy, která má poskytovat pomoc lidem ve všech krizových a konfliktních životních situacích. Součástí kurzu bude odborné odlišení duchovní péče od pastoračního poradenství, v čem obě disciplíny spolupracují a čím se obě odlišují od ryze profánního psychologického poradenství. A)Témata: 1)definice pastoračního poradenství; oblasti, cíle, principy; prolínání a odlišnosti s psychoterapií; svědomí, vina/pocity viny z psychologického a teologického hlediska; osobnost pastoračního poradce, jeho spiritualita a psychohygiena 2)pastorační péče v rámci stejné konfesní příslušnosti pastoračního poradce a klienta; zdravá a nezdravá spiritualita; falešné představy o Bohu, fenomén Božích vnoučat, eklesiogenní neurózy; ontogeneze spirituality; analogie křesťanských praktik s psychoterapií 3)specifika pastoračního poradenství v nemocnicích; spiritualita a psychické a somatické zdraví jedince, komunikace a pastorační rozhovor s nemocnými 4)specifika pastoračního poradenství v hospicích, pastorační rozhovor s umírajícími a pozůstalými; doprovázení pozůstalých - zásady vedení rozhovoru s pozůstalými 5)specifika pastoračního poradenství v armádě a ve vězení 6)pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství (nových náboženských hnutí) 7)Logoterapie V. E. Frankla a možnosti jejího užití v pastoračním poradenství 8)Existenciální psychoterapie I. D.Yaloma a možnosti jejího užití v pastoračním poradenství 9)Existenciální hagioterapie P. Remeše - Bible jako terapeutický prostředek, hlubinně-analytický a existenciálně-analytický přístup k Bibli, filosofická východiska hagioterapie a její principy, možnosti využití hagioterapie v pastoračním poradenství a v pomáhajících profesích B)Semináře budou provázet praktická projektivní cvičení zaměřená na klíčové oblasti pastoračního poradenství: existenciální (otázky smyslu života, hodnot, vztahů, smrti, zodpovědnosti atd.), numinózními (s postoji životní vděčnosti, bázně, lásky, sebeobětování atd.) a morální (dobro a zlo, vina, trest, odpuštění atd.).
Course completion requirements - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Změna podmínky splnění předmětu:
místo 80% docházky - prostudování tří témat ( potřebné materiály studenti dostali na začátku nouzového stavu -prezentace formou skupinové diskuze preš Microsoft Teams ve skupinách max.4 osob + vyučující)

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (19.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
studenti mají možnost volit způsob ukončení předmětu různými variantami ( seminární práce, referát, test), pokud zvolili referát, odevzali jej nakonec ve formě seminární práce, pokud zvolí test, pak jim bude umožněn distanční test (Moodle)

podmínky k získání zápočtu:

1)80% docházka

  • z toho aktivní účast na 2 seminářích a 1 tematické přenášce( ty budou probíhat v termínech: 17.3., 31.3., 21.4.,12.5. a 19.5. v čase 8.30-10.30h.), studenti budou rozděleni do dvou skupin, rozdělení proběhne na první hodině a bude studentům zasláno elektronicky
  • přednášky se konají ve standartním čase 8.30-10.00 ve dnech: 18.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 28.4., 5.5.
  • 3.3. se výuka nekoná

2)a) test

b) referát (omezený počet; zapsání do 25.2.2020)

c) návštěva přednášky/semináře/konference, k daným tématům + prezentace výstupu na hodině (pouze po předchozí domluvě a schválení aktivity)

d) seminární práce: sebereflexe na základě četby zadaného biblického příběhu(4 normostrany)a následná konzultace nad textem; termín odevzdání 12.5.2020 (po předchozích zkušenostech upozorňuji, že práce, které půjdou po povrchu, nebudou přijaty)

e)seminární práce z oblasti prolínání se pomáhajících profesí - sociální práce, psychoterapie a náboženství a spirituality (4 normostrany - konzultace tématu předem)

  • student u bodu 2) volí možnost splnění: a, b, c, d nebo e

studenti s ISP:

1) ISP předložit do 30.3. - osobně nebo elektronicky

2) 30% docházka

3) Test

4) a) referát (omezený počet; zapsání do 25.2.2020)

b) návštěva přednášky/semináře/konference, k daným tématům + prezentace výstupu na hodině (pouze po předchozí domluvě a schválení aktivity)

c) seminární práce: sebereflexe na základě četby zadaného biblického příběhu(4 normostrany)a následná konzultace nad textem; termín odevzdání 12.5.2020 (po předchozích zkušenostech upozorňuji, že práce, které půjdou po povrchu, nebudou přijaty)

d)seminární práce z oblasti prolínání se pomáhajících profesí - sociální práce, psychoterapie a náboženství a spirituality (4 normostrany - konzultace tématu předem)

  • student u bodu 4) volí možnost splnění: a, b, c, nebo d

Literature - Czech
Last update: Mgr. Barbora Racková (02.02.2020)

BENNER, G. David. Strategic Pastoral Counseling. A Short-Term Structured Model. Michigan: Baker Book House, 1992.

FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu. Překlad Stanislav Koubek, Jiří Vander. Brno: Cesta, 2007, 87 s. ISBN 80-729-5088-6.

FRANKL, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Přeložil Vladimír JOCHMANN. Brno: Cesta, c2006. ISBN 80-7295-085-1.

FRIELINGSDORF, Karl. Falešné představy o Bohu: jejich vznik, odhalení a překonání. V KN 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 154 s., [4] s. il. ISBN 80-855-2794-4.

HARSCH, Helmut. Theorie und Praxis des beratenden Gesprächs. München, 1978

MOORE, Thomas. Léčebná péče o duši: [průvodce procesem uzdravení celé osobnosti]. Praha: Portál, 2010. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-7367-782-4.

MOORE, Thomas. Kniha o duši: pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života. Vyd. 5. Přeložil Jan JANDOUREK. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0526-5.

REMEŠ, Prokop a Alena HALAMOVÁ. Nahá žena na střeše: Bible a psychoterapie. 2., rozš. vyd. Slapy: Pompei, 2013, 212 s. ISBN 978-80-905580-0-7.

REMEŠ, Prokop. Existenciální hagioterapie. Spiritualita a psychoterapie. 1.vyd., Praha: Powerprint, 2019, ISBN 978-80-7568-178-2

SCHRÖER, Henning. Beratung. In Theologische Realenzyklopädie, sv. 5. Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1980, s. 589-595.

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno: L. Marek, 2005. Pontes pragenses (L. Marek). ISBN 808626369X.

YALOM, Irvin D. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-147-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html