SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Actual Problems of Social Work - Management - LPSY70
Title: Aktuální problematika sociální práce - management
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Válková
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)
V rámci zaměření vzdělávacího modulu je zohledněno získání dovedností a znalostí v oblasti týmové práce jednotlivých pracovníků i zvýšení koheze týmu včetně nastavení systému funkční komunikace v oblasti implementace multioborové spolupráce v sociální a zdravotní oblasti. Vzdělávací modul poskytne absolventovi orientovat se v potřebách zdravotně znevýhodněných, klientů dlouhodobé péče, seniorské problematiky , problematice pěstounské péče, transformace psychiatrie, poradenské činnosti a další návaznosti na sociálně zdravotnický systém ve smyslu poznání svých kompetencí a další spolupráce s ostatními členy multioborového týmu. Základem vzdělávání je seznamování studentů s aktuální problematikou jednotlivých cílových skupin ve vazbě na legislativní podporu a záměry ministerstev na změny zákonných norem. V rámci vzdělávacího programu získá absolvent znalosti a dovednosti v jednotlivých oblastech multidisciplinární spolupráce, včetně poskytnutí základního legislativního rámce v sociálních a zdravotnických službách, které se přímo vážou na práci pracovníků dle jejich kvalifikace a vzhledem k jejich kompetencím.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (14.11.2014)

NOŽÍŘOVÁ, J. Náhradní rodinná péče. Praha : Linde, 2012 ISBN: 978-80-8613191-7

Osvojení nezletilého. In: Nový občanský zákoník [online]. 2014 Ministerstvo spravedlnosti ČR. [cit. 3.2.2014]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/konkretni-zmeny/osvojeni-nezletileho/

BUBLEOVÁ, V., VRÁNOVÁ, L., VAVROVÁ, A., FRANTÍKOVÁ, J. Základní informace o náhradní rodinné péči. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011. 104 s. Dostupné z: http://www.nahradnirodina.cz/files/File/zakladni_info_o_nrp.pdf

BUBLEOVÁ, V. a kol. Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka. 2.vyd. Praha : Středisko náhradní rodinné péče, o.s., 2013. Dostupné z: http://www.nahradnirodina.cz/files/File/zakladni_informace/ZI_o_pest_peci_a_peci_porucnika.pdf

BUBLEOVÁ, V. a kol. Průvodce náhradní rodinnou výchovou. 5.vyd. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o.s., 2013a. Dostupné z: http://www.nahradnirodina.cz/files/File/Pruvodce/Pruvodce_NRP_10_6.pdf

MAHLEROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ M. a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada Publishing 2008. ISBN 978-80-247-2138-5

MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-331-4.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 978-80-7367-414-4.

HOLMEROVÁ, I. Komunikace a etika v geriatrii. In: PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, c2011, 528 p. ISBN 978-802-4739-762.

KALVACH, Z, ZADÁK, Z, JIRÁK, R. et al. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Avicenum, Grada, 2004, 861 s. ISBN 80-247-0548-6

VÁLKOVÁ, M., KOREJSOVÁ, M., HOLMEROVÁ, I. Diskusní materiál k východiskům dlouho péče v České republice, Praha, vydalo MPSV, 2009

BRUTHANSOVÁ, D., JEŘÁBKOVÁ, D. Koordinovaná rehabilitace, Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,v.v.i.,2012

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče, výstup z individuálního projektu MPSV, Praha, 2011

Analýza příjemců příspěvku na péči a potencionálních klientů dlouhodobé péče, výstup z individuálního projektu MPSV, Praha, 2011

Publikace MPSV dostupné na adrese : http://www.mpsv.cz/cs/14786
Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

ZÁKLADNÍ UKAZATELE Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEÈENÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE VÝVOJOVÝCH ŘADÁCH A GRAFECH 2012

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html