Practice and Supervision in the Social Institutions VI - LPSY68
Title: Praxe a supervize v sociálních zařízeních VI.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C [hours/week]
Extent per academic year: 40 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Informace k praxím v institucích poskytujících sociální služby pro studenty 1. , 2. a 3. ročníku bakalářského studijního oboru: SOCIÁLNI A CHARITATIVNÍ PRÁCE 1.Aktivní účast v praxích je povinná pro všechny studenty bakalářského studijního oboru SACH. Absolvování praxe v prvním ročníku má informativní charakter a hlavní činností studenta, v závislosti na typu instituce, je poskytování asistenčních služeb pro klienty. Praxe vyšších ročníků zahrnují aktivní účast studenta - praktikanta při realizaci poskytovaných sociálních služeb instituce. Praxe se realizují dle rozvrhu UK HTF, v doporučeném minimálním týdenním rozsahu 4 hodiny. Konkrétní termíny pro praxi a aktualizace nabídky poskytovatelů praxí jsou na začátku každého semestru zprostředkované pracovníky katedry pro jednotlivé ročníky. 2.Student se řídí pokyny vedoucího učitele praxe pro 1., 2.a 3. ročník SACH na UK HTF, a to pro 1. ročník Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., pro 2. ročník MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D., a pro 3. ročník PhDr. Monika Nová, PhD a pracovníka instituce k tomu pověřeného. 3.Student respektuje systém práce instituce poskytující praxi, vnitřní klima instituce, speciální potřeby jeho klientů a dodržuje etické zásady poskytování služeb klientům, kde vykonává praxi. Student se zavazuje k ochraně lidské důstojnosti každého klienta a k mlčenlivosti o všech osobních údajích klientů a věcech souvisejících s poskytováním sociálních služeb. 4.Student je povinen vést v průběhu celé praxe v bakalářském studijním programu SACH PORTFOLIO PRAXÍ dle přiložené struktury: 1. životopis dle vzoru, 2. seznam nastudované literatury, 3. deník praxe dle rozpisu pro první a další ročníky (student ve svých záznamech respektuje ochranu osobních dat klientů a záznamy vede anonymně, záznamy v deníku obsahují odborné pojmy a odpovídající terminologii, deník z praxe potvrzuje poskytovatel praxe), 4. seznam a charakteristika předchozích praxí, odborných školení a vzdělávacích akcí dle časové chronologie, 5. kopie dokladů vlastních kompetencí, potvrzení o účasti na odborných konferencích a zkušenostních seminářích, 6. sebehodnocení praxe za každý semestr 7. postupně shromažďuje odborné poznámky, důležité informace pro svoji budoucí praxi, 8. v portfoliu má přečtený zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním znění. 5.Student si vybírá poskytovatele sociálních služeb z nabídky katedry nebo dle vlastního zájmu samostatně (např. v místě svého bydliště), a to výhradně s předchozím souhlasem vedoucí praxe. Kriteriem pro samostatný výběr instituce je akreditované poskytování sociálních služeb této instituce (dle zákona o sociálních službách - včetně existence standardů kvality sociálních služeb). Student si 2x vytiskne na webu připravenou DOHODU pro poskytovatele praxe, vloží aktuální údaje a dohody nechá potvrdit u vedoucí katedry psychosociálních věd a etiky. Současně obdrží potvrzení o pojištění studenta UK HTF pro praxe. 6.Student absolvuje supervizi praxe u odpovídajícího učitele praxe pro konkrétní ročník v průběhu zkušebního období po zimním i letním semestru, kdy předloží vždy kompletní portfolio a potvrzený deník z praxe. 7.Portfolio zahrnující výstupy z praxe všech šesti semestrů studia, student předloží a představí státní zkušební komisi při bakalářské státní zkoušce. 8.Doporučení očkování proti hepatitidě B i A. Proti hepatitidě B by měli být standardně mladší studenti očkováni v rámci povinného očkování, ale neočkovaní studenti (starší, zahraniční …) by měli očkování absolvovat. Epidemiologická situace je v ČR co do výskytu obou nemocí t.č. velmi dobrá, ale naši studenti se více než kdokoli jiný dostávají v rámci praxí do blízkého kontaktu s velmi rizikovými skupinami (Naděje, Armáda spásy atd.....).
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)

Student si vybírá poskytovatele sociálních služeb z nabídky katedry nebo dle vlastního zájmu samostatně (např. v místě svého bydliště), a to výhradně s předchozím souhlasem vedoucí praxe. Kriteriem pro samostatný výběr instituce je akreditované poskytování sociálních služeb této instituce (dle zákona o sociálních službách - včetně existence standardů kvality sociálních služeb). Student si 2x vytiskne na webu připravenou DOHODU pro poskytovatele praxe, vloží aktuální údaje a dohody nechá potvrdit u vedoucí katedry psychosociálních věd a etiky. Současně obdrží potvrzení o pojištění studenta UK HTF pro praxe.

Student absolvuje supervizi praxe u odpovídajícího učitele praxe pro konkrétní ročník v průběhu zkušebního období po zimním i letním semestru, kdy předloží vždy kompletní portfolio a potvrzený deník z praxe.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
  • Splnění požadovaného rozsahu hodin praxe a to v zařízeních poskytující sociální služby (v zákoně uvedeném).
  • Praxe zpracovaná dle pokynů do tzv. Portfolia odborné praxe, které si student vede po celou dobu studia.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)

FONTANA, D. (2017): Sociální dovednosti v praxi, nakladatelství PORTÁL

MATOUŠE, O. (2010): Sociální práce v praxi, nakladatelství PORTÁL

KRUTILOVÁ, D., SEMBDNER, J., ČÁMSKÝ, J.:(2011): Sociální služby v ČR v teorii a praxi, nakladatelství PORTÁL