SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Problematics of Groups of Minorities II - LPSY64
Title: Problémy menšinových skupin II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 39 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0111
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty v prostředí multikulturní společnosti s otázkami menšin a s jejich postavením ve většinové společnosti. Budou představené vybrané druhy marginálních skupin a odborná sociální a charitativní práce s nimi. Vymezen legislativní rámec, možnosti poskytovaných služeb, odborných zařízení, které se věnují jednotlivý marginálním skupinám či jednotlivcům. V seminární části výuky: studenti individuálně zpracovávají zadaná témata k aktivní prezentaci v hodině. Následuje diskuze s přesahem do teoretické i praktické roviny příkladů z praxe.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Témata:
Vybrané druhy cílových skupin a odborná práce s nimi I: Imigranti, azylanti, cizinci, etnické a národnostní menšiny, sociokulturní aspekty komunikace.

Vybrané druhy skupin a práce s nimi II: Sociálně vyloučené skupiny osob, komunit a jednotlivců.

Vybrané druhy skupin a práce s nimi III: Lidé s různými typy závislostí.

Vybrané druhy skupin a práce s nimi IV: Lidé s různými typy postižení.

Klienti se sociální patologií.

Marginalizace a marginalizované skupiny - teoretický a odborný rámec pro sociální práci. Příklady z praxe.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
  • úspěšné složení písemné zkoušky - otevřené otázky z výuky v zimním i letním semestru
  • aktivní účast v seminární části - zpracování aktivního příspěvku na zadaná témata
  • 80% účast na přednáškách
  • studium odborné literatury
Literature - Czech
Last update: PhDr. Monika Nová, Ph.D. (22.09.2017)
Literatura:
1) BURYÁNEK, Jan et alii. Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy: projekt Varianty. Praha : Člověk v tísni, 2002. 518, 84 s.: il. ISBN 80-7106-614-1.

2) DACÍK, T. Člověk a rasa. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001.

3) AYLOR, Charles - GUTMANNOVÁ, Amy - WOLFOVÁ, Susan - ROCKEFELLER, Steven - WALZER, Michael - HABERMAS, Jürgen - APPIAH, K. Antony. Zkoumání politiky uznání: multikulturalismus. Přeložili Alena Bakešová, Marek Hrubec, Josef Velek. 2. vydání. Praha: Epocha - Filosofický ústav AV ČR, 2004. 192 s. Orig.: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. ISBN 80-86328-64-3.

4) ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-648-9.

5) ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu. 1. vydání. Praha: Portál, 1998. 208 s. ISBN 80-7178-285-8.

6) NAVRÁTIL, Pavel - MUSIL, Libor. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. In Sociální studia č. 5. Brno: MU, 2000.

7) SIROVÁTKA, T. (ed.) Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS a Georgetown, 2002.

8) Související legislativní dokumenty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html