SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Vulnerable Groups and Risky Behavior - LPSY55
Title: Rizikové skupiny a rizikové chování
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0090
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. (10.11.2014)
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s problematikou rizikových skupin obyvatelstva a osvojit si základní znalosti a dovednosti pro sociální práci s vybranými rizikovými skupinami. Student bude konfrontován s problémy jedinců a skupin stojících na okraji společnosti a se souvisejícími otázkami kriminality, násilí, závislostí apod. Témata: Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace, teorie. Typologie sociálně patologických jevů a rizikových skupin; typologie situací při práci s rizikovými skupinami; extremizmus a nonkonformní subkultury; fenomén chudoby v současné společnosti - materiální a nemateriální pomoc; nezaměstnanost, postoje společnosti k lidem bez práce, strategie boje proti nezaměstnanosti a pomoc nezaměstnaným, bezdomovství, azylové domy a sociální služby a sociální programy pro lidi bez domova; sociální práce s pachateli trestných činů, s lidmi ve výkonu trestu odnětí svobody a postpenitenciární péče; sociální práce s mladistvými bez rodinného zázemí propuštěnými z ústavních zařízení. 1)DEMJANČUK, Nikolaj - DROTÁROVÁ, Lucia. Vzdělání a extremismus. Plzeň: Epocha, 2005. 201 s. ISBN 80-86328-83-X. 2)FISCHER, Slavomil - ŠKODA, Jiří. Sociální patologie. Praha: Grada, 2014. 214 s. ISBN 978-80-247-5046-0. 3)FISCHER, Slavomil - ŠKODA, Jiří. Sociální patologie. Praha: Grada, 2009. 201 s. ISBN 978-80-247-2781-3. 4)MATOUŠEK, O. - KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 340 s. ISBN 80-7178-771-X. 5)MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. vyd. Praha: SLON, 2002. 172 s. ISBN: 80-86429-08-3. 6)MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. 1. vyd. Praha: SLON, 1999. 248 s. ISBN 8085850613. 7)HRADECKÁ, Vlastimila, HRADECKÝ, Ilja. Bezdomovství - extrémní vyloučení. 1. vydání. Praha: Naděje, 1996. 107 s. ISBN 80-902292-0-4.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html