SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Gerontology and Geriatrics I - LPSY47
Title: Sociální gerontologie a geriatrie I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0065
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
K//Is co-requisite for: LPSY48
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejvýznamnějšími aspekty života seniorů a připravit je na specifika sociální práce se starými lidmi. V přednáškách jsou probrána stěžejní témata ze sociální gerontologie a vysvětleny specifické problémy spojené se stárnutím a stářím jednotlivce a obyvatelstva jako celku. Struktura seminářů navazuje tematicky na přednášky, přispívá k hlubšímu pochopení života seniorů v současné společnosti a v diskusi pomáhá studentům ujasnit si osobní postoje ke starým lidem, kteří jsou, vzhledem k současnému demografickému vývoji i nedílnou součástí každé rodiny. U seniorů spolu velmi úzce souvisí sociální a zdravotní situace. Proto jsou do přednášek zařazena i základní témata geriatrická. Student získává znalosti v profesním rámci gerontologie, osvojuje si dovednosti při volbě a aplikaci metod sociální práce a poskytování vícero druhů nefarmakologické terapie a rozvíjí své profesní kompetence při posuzování soběstačnosti seniorů.
Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Témata přednášek a seminářů ze sociální gerontologie

1. Úvod; Gerontologie - základní pojmy, historie oboru; fyziologické změny ve stáří

2. Demografické aspekty stárnutí a stáří; charakteristiky seniorské populace

3. Důsledky stárnutí obyvatelstva; Psychosociální aspekty stárnutí; Potřeby seniorů

4. Rizikové situace a rizikové osoby v populaci seniorů

5. Zdravotní stav českých seniorů; typické nemoci stáří; zvláštnosti stonání ve stáří; systém zdravotní péče v ČR

6. Problematika soběstačnosti a závislosti ve stáří; příspěvek na péči

7. Péče o seniory, long-term care; základní strategie - 4 x D; Sociální služby pro seniory

8. Starý člověk v rodině

9. Úskalí institucionální péče o seniory

10. Příprava na stáří; aktivní stárnutí; úspěšné stárnutí

11. Kvalita života u seniorů; smysluplnost života ve stáří

12. Bezpečí seniorů

13. Sociální patologie ve stáří

Součástí seminářů jsou diskuse na aktuální témata prezentovaná studenty dle rozpisu.

Aktuální změna obsahu přednášek vyhrazena.

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)

Aktivní účast ve výuce. Znalost základní studijní literatury a odpřednášené látky.

Podmínky k získání zápočtu:

1. Povinná účast na 1. nebo 2. přednášce.

(Zápis na prezenční arch; závazný zápis na prezentaci - téma prezentací; seznámení s obsahem a požadavky kurzu)

2. 80 % účast na přednáškách a seminářích

3. Ústní prezentace zvoleného tématu v délce cca 10 minut na semináři dle rozpisu - lze i ve skupinkách

(ve výjimečných případech po domluvě úvaha odevzdaná písemně nejpozději do 5.12. – v tištěné formě, rozsah minimálně 3 normostrany

Studenti, kteří nesplní tyto podmínky, budou psát v zápočtovém týdnu zápočtový test dle okruhů uvedených v otázkách v: ONDRUŠOVÁ, J. Sociální gerontologie a geriatrie. Praha: UK HTF [online] 2018. Dostupné z: https://htf.cuni.cz/HTF-103-version1-gerontologie7.pdf.

Pro studenty s doloženým ISP jsou povinné 3 prezence + účast na zápočtovém testu + splnění bodu 3.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. (30.09.2019)
Povinná:
HAŠKOVCOVÁ, H. Sociální gerontologie aneb senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8.

HROZENSKÁ, M., DVOŘÁČKOVÁ, D. Sociální péče o seniory. Praha: Grada 2013. s. 60–84. ISBN 978-80-247-4139-0.

JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi. In Matoušek, O. Sociální práce v praxi. Specifika cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál 2005, s. 163–193. ISBN 978-80-7367-818-0.

KALVACH Z., ŠNEJDRLOVÁ M., ONDRUŠOVÁ J., DRBAL C. Zdravotní stav ve stáří. Demografie, 2006, 48, 4: s. 265-269. ISSN 0011-8265.

MALÍKOVÁ, E. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada 2011, s. 29–268; 277–287. ISBN 978-80-247-3148-3.

ONDRUŠOVÁ, J. Sociální gerontologie a geriatrie. Praha: UK HTF [online] 2018. Dostupné z: https://htf.cuni.cz/HTF-103-version1-gerontologie7.pdf.

ONDRUŠOVÁ, J., KRAHULCOVÁ, B. a kol. Gerontologie pro sociální práci. Praha: Karolinum 2019.ISBN 978-80-246-4383-0.

ZAVÁZALOVÁ, H. a kol. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0326-8.

Zákon č. 108/2006 o sociálních službách v platném znění.

Doporučená:
ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L. Sociální gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3901-4.

GRÜN, A. Umění stárnout. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2009.

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.

HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. Vybrané kapitoly z gerontologie. Gerontologické centrum, 2007. ISBN 978-80-254-0179-8.

KUBALČÍKOVÁ, K. a kol. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. [online] Brno: Masarykova univerzita 2015, s. 43–89. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/fss/kspsp/knihy_esf/Kubalcikova-e-kniha.pdf.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1997-2.

TOŠNEROVÁ, T. Příručka pečovatele. Praha: Ambulance pro léčbu paměti, 2002. ISBN 80-238-8541-3.

ŠIKLOVÁ, J. Vyhoštěná smrt. Praha: Kalich 2013. ISBN 978-80-7017-197-4.

ŠOLCOVÁ, I. Psychosociální aspekty stárnutí. Československá psychologie 2011, 2, 55, s. 15-163. ISSN 1804-6436.

Long-term Care: Growing Sector, Multifaceted Systems. In: Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD 2011.

Dostupné z: http://www.oecd.org/els/health-systems /47884520.pdf.

The Journals of Gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

WONG, P. T. P. Spirituality, meaning and successful aging. In WONG, P. T. P., FRY P. S. The human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical applications. Mahwah, New Jersey - London: Lawrence Erlbaum Associates, 1998, s. 359-394.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html