SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Ethics I - LPSY39
Title: Sociální etika I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0055
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.
Mgr. Barbora Racková
K//Is co-requisite for: LPSY40
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (19.09.2018)
Cílem kurzu je poskytnout základní poznatky k vybraným společensko-vědním tématům, s nimiž se budou pracovníci pomáhajících profesí nutně setkávat. Jednotlivým tématům, především lidským právům, etice sociální práce a potenciálu krize v lidském životě budou věnovány rozsáhlejší bloky. Studenti získají, vedle základních terminologických a legislativních poznatků, také aktuální vědecká fakta zasahující do hloubky jednotlivých problematik. Dostatečný prostor bude věnován dilematickým situacím pomáhající praxe, prezentacím studentů, diskusím a výměně zkušeností napříč pomáhajícími obory. Součástí výuky bude videoprojekce s následnou diskusí. V kurzu je kladen důraz na práci s odbornými texty k sociální práci formou společných reflexí i samostudia.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (19.09.2018)

1. Úvod, cíle, tématický plán, pravidla setkávání, diskuse.

2. Podmínky plnění - prezence, sem. práce (ústní referát nebo písemná práce), zkoušené okruhy. Diskuse.

3.- 7. Etika. Sociální etika. Etika pomáhajících profesí. Etické kodexy.

8.-12. Etika sociální práce: smysl a cíle, teorie a modely, hodnoty, zásady při práci s klientem, dilemata. Empatie x splývání, hranice, psychohygiena.

13. Prezentace studentů, výměna zkušeností, dokumentární film, diskuse.

14.-18. Lidská práva. Sociální pracovník jako obhájce lidských práv. Dilemata. Významné historické momenty.

19. Prezentace studentů, výměna zkušeností, dokumentární film, diskuse.

20.-23. Krize a její smysl - filosofická východiska, zásady přístupu k člověku v krizi, komunikace v akutní psychické krizi. Krize jako výzva.

24.-25. Etika počátku života - kdy začíná lidský život? Filosofická východiska, současné vědecké poznání.

26. Prezentace studentů, shrnutí kurzu, reflexe.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (19.09.2018)

Sociální etika I. (splnění)

a) povinná účast na přednášce 2. 10. 2018

(zápis na přihl. listinu, uvedení kontaktu, diskuse k obsahu a organizaci výuky)

b) prezence 75 %

c) splnění semestrální práce – pouze 1 práce na oba semestry !!

d) zápočtový test na konci semestru (zvláště etika sociální práce, práce s hranicemi, využití teorií sociální práce, reflexe povinné literatury)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (19.09.2018)

Sociální etika I. (zápočet)

a) povinná účast na přednášce 2. 10. 2018.

(zápis na přihl. listinu, uvedení kontaktu, diskuse k obsahu a organizaci výuky)

b) prezence 75 %

c) splnění semestrální práce – pouze 1 práce na oba semestry !!

d) zápočtový test na konci semestru

Prosím, sledujte studentskou emailovou adresu textyprostudenty@seznam.cz, heslo: studenti. Posílám sem studijní materiály a harmonogram nejbližší přednášky.

SPLNĚNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE – 3 varianty splnění (zvolte jen jednu)

a)Ústní referát z literatury nebo z vlastní praxe (témata nabídnu během října)

Rozsah: max. 12 minut i s diskusí

Struktura referátu:

1. Sdělit zdroj (autor, název, rok) 2. Vysvětlit 1 – 2 hlavní myšlenky (motivovat ke čtení celého textu) – max. 5 minut 3. Komu byste text doporučili/nedoporučili?

4. Položit otázku (konkrétní, ne „Co si myslíte o asist. reprodukcích, oznamovací povinnosti, hranicích v sociální práci ?“). 5. Moderovat krátkou diskusi

Termín referátu bude určen nejpozději na předchozí přednášce. Referáty přímo souvisí s vykládanou látkou a termín je závazný. Neúčast referujícího bez předchozí omluvy znamená nesplnění zápočtu. Z vážných důvodů lze termín posunout. Vlastní téma vítáno (konzultujte elektronicky během října).

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Aktivní spolupráce na sociálním výzkumu.

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Práce s cizojazyčným textem – odborným článkem k sociální práci (volný překlad + vlastní komentář). Rozsah asi 3 s. A4.

  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rychlé elektronické konzultace: vždy pondělí 10-11 h – své stručné dotazy pište s předmětem „konzultace HTF“

Osobně úterý – po předchozí el. dohodě.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (19.09.2018)

Doporučená literatura – SOCIÁLNÍ ETIKA I. + II. 2018/19

Literatura povinná k zápočtu a zkoušce opatřena poznámkou POV ZS (LS)

ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001.

BANKS, S. Ethics and Values in Social Work. Houndmills: Palgrave, 2001.

BARÁKOVÁ, M., KACZOR, M., ELICHOVÁ, M. Sociální pracovník jako archetyp postmoderního superhrdiny? Sociální práce/Sociálna práca. Brno: AVSP, 2016, roč. 16, č. 5, s. 122-132. POV ZS

BEAUCHAMP T. L., CHILDRESS J. F. Principles of Biomedical Ethics. New York, 1994.

CALLANANOVÁ, M., KELLEYOVÁ, P. Poslední dary. Praha: Vyšehrad, 2005. POV LS

CALLANANOVÁ, M., KELLEYOVÁ, P. Jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících.

CIMRMANNOVÁ, T. Spiritualita v sociální práci s ohledem na vzdělání a kompetence pomáhajícího. Caritas et Veritas. České Budějovice: TF JUČB, 2017, roč. 7, č. 1, s. 13-31.

CIMRMANNOVÁ, T. Sociální etika. Dostupné z: http://www.htf.cuni.cz/HTF-103-version1-cimrmannova_socialni_etika.pdf.

CIMRMANNOVÁ, T. a kol. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu. Aplikace do kontextu domácího násilí. Praha: Karolinum, 2013.

CIMRMANNOVÁ, T. Identita biologicky nevlastních dětí a nové výzvy pro sociální práci. In Truhlářová, Z., Levická, K. (Eds.). Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 455-462.

DOLISTA, J., SAPÍK, M. Studie bioetiky I.-III. České Budějovice: JUČB, 2008.

ELICHOVÁ, M. Sociální práce. Aktuální otázky. Praha: Grada, 2017. kap. 1-4 POV ZS

FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996.

FRANKL, V. E. … A přesto říci životu ano. Psycholog prožívá koncentrační tábor. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.

FIRTHOVÁ, P., LUFFOVÁ, G., OLIVIERE, D. (Eds). Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007.

FISCHER, O., MILFAIT, R. a kol. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2008.

(kapitoly: 2, 6.2.1) POV ZS

FUCHS, E. Co dělá naše jednání dobrým? Praha: Mlýn, 2003.

GEGENBÜHL-CRAIG, A. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2010. (zvláště kap. Sociální práce jako inkvizice).

GOLOMBOK, S. Parenting. What really counts? New York: Routledge, 2001.

HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2012.

HALÍK, T. Stromu zbývá naděje. Krize jako šance. Praha: LN, 2009.

HAŠKOVCOVÁ, H. Sociální gerontologie. Praha: Galén, 2012.

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team, 2010.

HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2002.

HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie : nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000. HENRIKSEN, J. O, VETLESEN, A. J. Blízké a vzdálené. Boskovice: Albert, 2000.

JANEBOVÁ, R., HUDEČKOVÁ, M., ZAPADLOVÁ, R., MUSILOVÁ, J. Příběhy sociálních pracovnic a pracovníků, kteří nemlčeli – způsoby řešení dilemat. Sociální práce/Sociálna práca. Pracovní podmínky sociální práce. Brno: ASVSP, 2015, roč. 15, č. 2, s. 25-39. POV ZS

JANEBOVÁ, R. „Ale nikomu to neříkejte…“ aneb dilema mezi sdělováním informací a mlčenlivostí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Sociální práce/Sociálna práca. Praktické užití teorie v sociální práci. Brno: ASVSP, ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2010, roč. 10, č. 3, s. 88–99. POV ZS

JANEBOVÁ, R. Dilemata mezi právem a etikou aneb právo nezbavuje odpovědnosti. In Kappl, M., Smutek, M., Truhlářová, Z. (eds.). Etika sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009.

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003.

KAST, V. Lebenskrisen werden Lebenschancen. Freiburg, Basel, Wien: HERDER spektrum, 2005.

KASTOVÁ, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2000.

KAUFFMAN, J. Mourning and Mental Ratardation. Death Studies. 1994, Vol. 18, No. 3, p. 257-271.

KLIMEŠ, J. Budování identity dítěte. Praha: Rozum a cit, 2006.

Kolektiv autorů. Trauma, historie, svědomí. Výbor z textů ze seminářů Prix Irene 2008-2009 a příspěvky členů Rafael Institutu. Praha: GplusG, 2010.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006. POV ZS

KOŘENEK, J. Lékařská etika. Praha: Triton, 2004.

KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha: Portál, 2004 (především texty o naději a odpuštění).

KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie smysluplnosti života. Praha: Portál, 2006.

KUPKA, M. Psychosociální aspekty paliativní péče. Praha: Grada, 2014.

LUCHTERHAND, CH., MURPHY, N. Helping Adults with Mental Retardation and Grief Following a Death Loss. New York: Brunner - Routledge, 1998.

LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl. Praha: Cesta. 1998.

MACH, J. Medicína a právo. Praha: C. H. Back, 2006.

MARKELL, M. A. Helping People with Developmental Disabilities Mourn. Pracital Rituals for Caregivers. Colorado: Companion Press, 2005.

MATĚJČEK, Z. (Ed.). Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.

MATOUŠEK, O. a kol. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2005.

MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Hodnocení ohroženého dítěte. Praha: Portál, 2010.

MILFAIT, R. (ed.). Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících. Vyd. 2. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013.

NEDBÁLKOVÁ, K. Matky kuráže. Praha: SLON, Brno: Masarykova univerzita, 2011.

NEČASOVÁ, M., DOHNALOVÁ, Z. , TALAŠOVÁ, R. Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce. Sociální práce/Sociální práca. Praktické užití teorie v sociální práci. Brno: ASVSP, ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2010, roč. 10, č. 3, s. 76–87. POV ZS

MUNZAROVÁ, M. Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.

ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. Praha: Karolinum, 2011.

OPATRNÝ, M. Sociální práce a teologie. Inspirace a podněty sociální práce pro teologii. Praha: Vyšehrad, 2013.

PUNOVÁ, M., NAVRÁTILOVÁ, J. a kol. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MU, 2014. (Předmluva, s. 22-29, s. 178-198) POV ZS

PATOČKA, J. Tělo, společenství, jazyk a svět. Praha : ISE. 1995.

ROSS, E. K. Otázky a odpovědi o smrti a umírání. Turnov: Arica. 1994.

ROTTER, H. Důstojnost lidského života. Praha: Vyšehrad, 1999.

THOMASMA, D. C., KUSHNEROVÁ, T. Od narození do smrti (etické problémy v lékařství). Praha: Mladá Fronta, 2000.

VORLÍČEK, J. a kol. Paliativní medicína. Praha: Grada, 2004.

SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.

SLAVÍKOVÁ, Š., ČADKOVÁ SVEJKOVSKÁ M., CHRDLOVÁ, M. Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Praha: Amelie, 2014.

Sociální práce/Sociálna práca. Výzkum pro praxi v sociální práci. Roč. 11/2011/1 POV LS

SUCHOMELOVÁ, V. Senioři a spiritualita. Praha: Návrat domů, 2016. kap.6+7 POV LS

STRNADOVÁ, I. Od marginalizace k důstojnému životu. Praha: PFUK, 2009 (o důstojném životě osob s mentálním postižením).

STRNADOVÁ, I. Rodiny osob s mentálním postižením. Praha: PFUK, 2008.

SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce Homo. 1995.

ŠPATENKOVÁ, N. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada, 2012.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Portál, 2011. POV ZS

TODD, S. Death Does Not Become Us: The Absence of Death and Dying in Intellectual Disability Research. Journal of Gerontological Social Work. 2002, Vol. 38, No. 1/2, p. 225-238.

TOŠNEROVÁ, T. Ageizmus. Praha: Ústav lékařské etiky 3. LF, 2002.

VENGLÁŘOVÁ, M., EISNER, P. Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2013.

VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002.

VYMĚTAL, J. Duševní krize a psychoterapie. Hradec Králové: Konfrontace, 1995.

YALOM, I. D. Pohled do slunce. Praha: Portál, 2012.

YANOK, J., BEIFUS, J. A. Communicating about Loss and Mourning. Death Education for Individuals with Mental Retardation. Mental Retardation. 1993, Vol 31, No. 3, p. 144-147.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html