SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Social Diagnostics and Counselling II - LPSY23
Title: Sociální diagnostika a poradenství II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0109
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Sylvie Stretti
Annotation - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)
Předmět se věnuje praktické oblasti sociální práce - sociální diagnostice, šetření a postupům práce v kontextu sociálního poradenství - odborné sociální práce. Předmět bude kombinovat teoretické ukotvení a praktické dovednosti v jednotlivých přístupech ve vztahu k sociální diagnostice a poradenství - komunikace, rozhovor, šetření, diagnostika, posouzení životní situace, ohrožené dítě, SAS ... . Základní dělení je zaměřeno na práci s jednotlivcem a skupinou a rodinou. Předmět je přednášen v obou semestrech a zakončen zkouškou na konci LS.
Syllabus - Czech
Last update: STRETTIS (18.02.2018)

Výuka zpravidla probíhá v šesti na sebe navazujících blocích, kdy střídáme teoretické poznatky s praktickými nácviky (na modelových situacích nebo rozborem filmového podkladu).

Okruhy prpobírané v rámci kurzu:

  • sociální diagnostika

  • sociální poradensví (základní, odborné)

  • práce se zakázkou

  • práce s emocemi

  • rozhovor

  • ohrožené dítě

  • SAS

  • práce s rodinou

Course completion requirements - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)

Podmínky ke zkoušce:

80% aktivní účast na přednáškách a seminářích je základem k připuštění ke zkoušce.

Ústní nebo písemná zkouška na zadané tématické okruhy - zkladní struktura (okruhy probrané na přednáškách) budou zaslány emailem zapsaným studentům

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
on-line test z okruhů dle SIS a zaslaných materiálů

Literature - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)
Literatura:
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1999

MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Praha: Portál. 2010

NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000 a další vydání

SLOVÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007

SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 1999

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: nástroje pro prevenci, nápravu a integraci. 3. vydání. Praha: Portál, 2011.

Literatura k jednotlivým tématům bude upřesňována v rámci přednášek a seminářů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html