SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Work with Seniors - LPSY21
Title: Práce se seniory
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0106
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. (11.11.2014)
Stručná anotace předmětu: Cílem je připravit studenty na pokročilou, odbornou sociální práci se specifickou cílovou skupinou, se seniory, připravit je na diagnostiku a poradenství, tvorbu a řízení svépomocných podpůrných programů a komunikačních technik. Témata: Zdravé stáří. Aktivizační terapie seniorů. Proces komunikace a jeho poruchy v adolescenci, dospělosti a stáří. Klasifikace, etiologie a symptomatologie narušené komunikační schopnosti v dospělosti a stáří. Afázie. Vymezení pojmů. Jazyk, řeč a afázie. Epidemiologie a rizikové faktory cévních onemocnění mozku. Klasifikace afázií dle dominujících příznaků: afázie globální, expresivní, senzorická, transkortikální, kondukční a amnestická. Neuropsychologická diagnostika afázií a testové baterie. Současné trendy v terapii afázie, řešení psychosociální problematiky afázie. Funkcionálně orientovaná terapie afázie. Intervenční program PACE. Konverzační trénink a podpůrná komunikace pro osoby s afázií. Psychosociální přístupy. Využití metod alternativní a augmentativní komunikace. Skupinová terapie. Svépomocné skupiny. Občanská sdružení. Organizace komplexních přístupů k problematice v ČR a ve světě. Demence. Základní informace o práci mozku ve vztahu ke kognitivním vědám. Terminologické vymezení poruchy kognitivní, intelektové a komunikační. Diagnostika a diferenciální diagnostika demence. Psychosociální a terapeutické přístupy k osobám s demencí. Možnosti řečově kognitivní terapie. Programy psychické aktivizace. Komunikace s osobou stiženou demencí. Dysartrie a dysfagie. Získaná dysartrie a její vliv na komunikační procesy. Etiologie, klasifikace a symptomatologie komunikační dyspraxie a apraxie. Psychosociální důsledky dysfagie. Indirektní přístupy k člověku s dysfagií. Témata pro semináře: multimediální atlas kognitivních poruch, reminiscenční terapie, pet terapie (zooterapie), orientace v realitě, taneční terapie, kognitivní terapie, terapie světlem, bazální stimulace.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. (11.11.2014)

Odborná literatura:

1.BAŠTECKÝ, Jaroslav - KÜMPEL, Quido - VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš a kol. Gerontopsychiatrie. 1. vydání. Praha: Grada, 1994. 318 s., 10 obr., 3 tab. ISBN 80-7169-070-8.

2.HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: HBT, 2010. s.337. ISBN 978-80-87109-19-9.

3.KOUKOLÍK, František - JIRÁK, Roman. Diagnostika a léčení syndromu demence. 1. vydání. Praha: Grada, 1999. 156 s. ISBN 80-7169-716-8.

4.KRAHULCOVÁ, Beáta. Postižený člověk v procesu senescence. Praha: PedF UK, 2002. ISBN 80-246-0329-2 .

5.KRAHULCOVÁ, Beáta. Problematika verbální plynulosti u bilingvních seniorů s demencí. In: Sborník 11. Pražské gerontologické dny. Praha: 2007, ISBN 80-86541-18-5.

6.KULIŠŤÁK, Petr - LEHEČKOVÁ, Helena - MIMROVÁ, Milada - NEBUDOVÁ, Jaroslava. Afázie. 1. vydání. Praha: Triton, 1997. 230 s. ISBN 80-85875-38-1.

7.MIMROVÁ, Milada. Afázie: soubor cvičných textů pro reedukaci afázie. 1. vydání. Praha: Triton, 1998. 80 nečísl. s. ISBN 80-85875-81-0.

8.PREISS, Marek - KUČEROVÁ, Hana a kol. Neuropsychologie v psychiatrii. 1. vydání. Praha: Grada, 2006. 412 s. ISBN 80-247-1460-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html