SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Developmental Psychology - LPSY15
Title: Vývojová psychologie
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0091
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
Interchangeability : LHIS31
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková (18.02.2018)
Předmět Vývojová psychologie přibližuje vývoj člověka a změny v jeho psychice od narození přes dospělost až do stáří. Přibližuje základní teorie psychického vývoje, zabývá se determinací psychického vývoje a způsobem jeho realizace. Uvádí změny psychického, fyzického a sociálního vývoje během jednotlivých etap vývoje člověka, zejména se zaměřením na oblast dětství a dospívání, které tvoří nejdůležitější základ pro vývoj osobnosti člověka. Zabývá se i odchylkami tohoto vývoje, uvádí důležité mezníky ve vývoji člověka. Dotýká se i proměn psychického, fyzického i sociálního vývoje, které jsou dané stárnutím a stářím.
Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková (18.02.2018)

Předmět Vývojová psychologie se zabývá těmito tématy: Vývojová psychologie jako součást systému psychologických nauk, její cíle a vztah k příbuzným oborům, její předmět a metody psychologického výzkumu. Determinace psychického vývoje, vztah zrání a učení ve vývoji, obecné znaky psychického vývoje. Základní vývojové teorie: psychoanalytická teorie vývoje (Freudova a Jungova vývojová teorie), Eriksonova psychosociální teorie, Piagetova kognitivně-vývojová teorie.Teorie nativistické a a teorie socializačního vývoje závislé na učení. Charakteristika jednotlivých vývojových období: prenatální období, novorozenecké období, kojenecké období, batolecí věk, předškolní věk (školní zralost), mladší školní věk, střední školní věk, starší školní věk - pubescence.Rozvoj motoriky a poznávacích procesů,emocionalita a socializace. Vývojové změny v období jednotlivých fází dospělosti - mladá dospělost, střední dospělost, starší dospělost, pravé stáří(významné mezníky a rizika).

Požadavky ke zkoušce:

  • povinná účast na přednáškách 80%
  • úspěšné splnění ústní zkoušky
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková (11.02.2018)
Povinná studijní literatura:
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I: dětství a dospívání.2. doplněné vydání. Praha: Karolinum, 2012. 536 s. ISBN 978- 80-246-2153-1.

Doporučená studijní literatura:

LANGMEIER, Josef - MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 4. doplněné vydání. Praha: Karolinum, 2011. 577 s. ISBN 978-80-246-198-35.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. 2. přepracované vydání. Praha: Portál, 2006. 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt. 1. vydání. Praha: Portál, 2015. 575 s. ISBN 978-80-262-0714-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html