SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Management of Social Work and Non-Governmentals and Non-Profit Organisations - LPSY13
Title: Management sociální práce a NNO
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0056
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (23.09.2017)
Cílem kurzu je seznámit studenty s terminologií, zákonným zakotvením a dalšími specifiky neziskového sektoru. Jaké jsou problémy a potřeby NNO? Jak zvýšit efektivitu a úspěšnost NNO? Studenti budou seznámeni se zásadami projektové práce, na základě prezentací a návštěv hostů z praxe uskuteční diskuse a výměnu odborných poznatků. Dále se seznámí se základy manažerské práce (vedení týmu, práce se zdroji, poskytování zpětné vazby, dělení kompetencí, práce s veřejnosí). V rámci kurzu budou kombinovány rozličné výukové metody včetně interaktivních.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (23.09.2017)

1. Úvod, cíle, tématický plán, pravidla plnění

2.-4. Nestátní neziskové organizace - vymezení, typy, zákonná opatření

5.-7. Nestátní neziskové organizace - práce se zdroji, financování, transparentnost

8.-9. Problémy a potřeby NNO

10.-12. Prezentace studentů, hosté z odborné praxe, diskuse

13.-15. Efektivita a úspěšnost NNO, projektová práce, public relations

16. Management - terminologie

17.-18. Osobnost manažera - kvalifikace a kompetence

19.-21. Tým - terminologie, zákonitosti, komunikace, efektivní řízení

22.-23. Motivace členů týmu - nefinanční nástroje, techniky

24. Zpětná vazba - zásady poskytování

25. Time management

26. Reflexe kurzu, zpětné vazby

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (29.01.2018)

Semestrální práce

Vyberte jen 1 variantu a svoji práci si rezervujte v archu na přednášce.

Při plnění semestrální práce je kladen důraz na časový management a spolehlivost.

1. Prezentace zajímavého přijatého projektu z neziskového sektoru (nejlépe neziskové sociální služby). Podmínkou je osobní zkušenost s tímto projektem (ne projekty stažené z internetu).

Povinná struktura: cíle a cílové skupiny projektu, řízení a organizace projektu, realizace, financování, případně krátká kazuistika, prostor na otázky. Prezentace v PP.

2. Zprostředkování hosta – managera, vedoucího projektu, fundraisera, PR managera, HR managera apod.

Pozor – nemusí být z psychosociální oblasti! Vítán je i odborník ze ziskového sektoru.

Povinná struktura sdělení: stručně představit projekt, vlastní kompetence, příklady dobré praxe, rady a doporučení, diskuse. Délka: max. 30 minut i s diskusí

Své hosty domlouvejte co nejdříve - celkem bude asi 5 hostů.

3. Praktické cvičení – zaměřeno na sebereflexi, týmovou práci, motivaci, zpětnou vazbu nebo projektovou práci. Na 20 minut i s reflexí. Pozor, cvičení připraví skupina 3 studentů naráz (rozdělte si role a kompetence v týmu, stručně svoji spolupráci zhodnotí). Proběhne 3 x (tj. 3 x 3 skupinky).

4. Referát (ústní) : Délka: max. 10 minut základních informací + 5 minut moderování diskuse. Prezentace v PP není nutná.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (23.09.2017)

1. písemná zkouška 2. splněná semestrální práce 3. prezence 75 %

Témata ke zkoušce:

NNO – dělení, rozdíly, základní informace, příklady organizací (Skripta)

Financování NNO a fundraising – pojem, zásady, metody, praktické informace (doporučení hostů apod.)

Online fundraising (samostudium – např. studentský sborník 2014)

Public relations (samostudium – např. studentský sborník 2014)

Úspěšný projekt – zásady psaní, kritéria hodnocení (Skripta) V testu se může objevit praktický úkol z oblasti psaní projektů, např. formulace názvu projektu nebo formulace cílů

Práce s cíli v organizaci (včetně metody SMART – Skripta)

Osobnost manažera (Skripta)

Tým (Skripta), motivace týmu s důrazem na nefinanční motivaci (Skripta)

Zpětná vazba (Skripta)

Time managament – zásady, praktické informace (Skripta)

Znalost nejdůležitějších pojmů k managementu sociální práce (Slovník Skripta)

Prezentace z přednášek posílám průběžně na textyprostudenty@seznam.cz, heslo:studenti.

Elektronické konzultace: TerezaCimrmanova@email.cz. Osobně po el. dohodě (úterý, středy)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. (29.01.2018)

Management sociální práce a NNO – doporučená literatura 2018

BARKER, S, COLE, R. Projektový management pro praxi. Praha: Grada, 2009.

BEDNÁŘ, V. a kol. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Praha: Grada, 2013.

BELBIN, M. Beyond the Team. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.

BELBIN, M. Manažerské týmy. Proč některé uspějí a jiné selžou. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

BELBIN, M. Nové obzory týmů. Praha: Wolters Kluwer, 2013.

CIMRMANNOVÁ, T. Management a komunitní sociální práce v neziskovém sektoru. Praha: HTF UK, 2015. (ke stažení na www.htf.cuni.cz, Studenti, Studentské materiály).

COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2011.

HAYES, N. Psychologie týmové práce. Praha: Portál 2005.

FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada, 2012.

HALÍK, J. Vedení a řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2008.

JANÍČKOVÁ N. Online fundraising v České republice. Diplomová práce. UK-Fakulta humanitních studií, Praha 2012, datum stažení: 22.3.2014. dostupné na: ttp://www.cpf.sk/files/files/CPF2012_05DPJanickova.pdf.

KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce. Praha: Grada, 2006.KRÜGER, W. Vedení týmu. Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. Grada: Praha, 2004.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management press, 2015

LOJDA, J. Manažerské dovednosti. Praha: Grada, 2011.

McConnon, S. and M. Jak řešit konflikty na pracovišti. Praha: Grada, 2009.

MÁDLOVÁ, L. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem.

MIHÁLIK, J. (ed.). Fundraising bez hranic. Praha: PDCS, 2012.

MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2007.

MEDLÍKOVÁ, O., ŠEDIVÝ, M. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2011.

NOVOTNÝ, J., LUKEŠ, M. a kol. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací. Praha: Oeconomica, 2003.

NORTHOUSE, P. Leadership: Theory and Practice. Los Angeles, London: Sage: 2010.

PLAMÍNEK, J. Řešení problémů a rozhodování. Jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch. Praha: Grada, 2008.

PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: Praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, 2011.

SKOVAJSA, a kol. Občanský sektor. Praha: Portál, 2010.

SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada, 2006.

ŠEDIVÝ, M. MEDLÍKOVÁ, O. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2012.

ŠŤASTNÁ, J. Když se řekne komunitní práce. Praha: Karolinum, 2016.

TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana. Kompetence v sociální práci. In: MATOUŠEK, Oldřich. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.

TURECKIOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí, Odemkněte potenciál svých spolupracovníků. Praha, Grada, 2007.

Umění darovat – The Art of Giving (časopis Nadace Via).

Infrastruktura sociální ekonomiky ve Velké Británii (ke stažení).

Živá diskuse zástupců neziskovém sektoru v ČR: https://www.ted.com/talks/david_damberger_what_happens_when_an_ngo_admits_failure

Odborná periodika (výběr):

Sociální práce/Sociálna práca, Aktuální otázky sociální politiky, Fórum sociální práce.

Journal for Nonprofit Management, Media, Culture and Public Relations.

Zákony (výběr):

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html