SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to the Sociological Theories II - LPSY05
Title: Úvod do sociologických teorií II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0088
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
Co-requisite : LPSY04
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (16.02.2018)
Vývoj společnosti je kontinuální i diskontinuální. Do vývoje společnosti diskontinuitu a rytmus vnášejí generace. Ve fázi utváření generace formuje generaci společnost, v dalších fázích reprodukci společnosti, včetně rozšířené reprodukce, zajišťuje generace. Generace obecně prochází jednotlivými fázemi své proměny, takže po svém zformování je generace současně stále identická, současně jak prochází generace jednotlivými fázemi, tak je jedinečná podstata generace danou životní fází proměňována. Proto je možné několik typů generačních komparací. Podstatné je mezigenerační srovnání ve stejných životních fázích. Výsledkem je poznání např. proměny stáří a seniorů. Tato proměna je obsahem sociologie stáří a seniorů. Jiné poznání přináší komparace generací mládeže, to znamená odlišných generaci ve fázi mládí. Mezigenerační komparací je možné postihnout vývoj a dynamiku vývoje generace a její reakci na společenskou situace a společenské události. Předmět se zabývá teoreticko metodologickými otázkami sociologie generace a aplikací na generaci ve fázi mládeže a seniorů. Analýza a komparace generací seniorů a mládeže je postavena na empirických datech výzkumů realizovaných přednášejícím a prezentovaných v monografiích o mládeži a a o seniorech. Generace v každé fázi reaguje specificky na změny a inovace ve společnosti. Největší rozdíl v těchto reakcích je mezi generací mládeže a generací seniorů. Zvláště posledních 25 let s dynamickým nástupem IT způsobilo zvláštní druh odcizení mezi mladou a starou generaci. Kolem roku 2000 dokonce propast mezi generacemi byla současně propastí mezi epochami gramotné kultury a kyberkultury. Generace mládeže počátku tisíciletí byla první generací, která nebyla zformována velkou společenskou událostí či změněnými společenskými událostmi, ale informačními technologiemi.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (16.02.2018)
Témata:
Demografické, umělecké a sociologické pojetí generace. Utváření generace

Životní fáze vývoje generace

Funkce generace ve společnosti

Komparace současných generací v návazných fázích a komparace historicky odlišných generací ve stejných fázích

Poválečné generace mládeže

Současná generace seniorů, proměna obsahu stáří

Spiritualita mládeže a seniorů

Hodnotové orientace mládeže a seniorů

Volný čas a volnočasové aktivity mládeže a seniorů

Životní styl mládeže. Nové informační a komunikační technologie

Životní styl seniorů. Senioři a nové informační a komunikační technologie

Komparace generací seniorů

Generace a životní pole

Teorie a metodologie výzkumu sociálního vlákna

Stárnutí společnosti a přechod k dlouhověké společnosti

Vliv současné generace seniorů na společnost a reflexe seniorů společností

Vliv médií a IT na současné generace. Masová kultura.

Přechod z přirozeného světa do virtuální reality kyberprostoru.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Zkoušení znalostí formou videokonference přes Adobe Connect

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (16.02.2018)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky:
Sak, P. Proměny české mládeže. Petrklíč: Praha. 2000.

Sak, P., Saková,K. : Mládež na křižovatce. Svoboda.Servis: Praha. 2004.

Sak,P. a kol. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha:Portál, 2007.

Sak, P, Kolesárová, K. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3850-5

Kolesárová, K. Životní styl v informační společnosti. Praha: UJAK, 2016.

Ericson, E., H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Lidové noviny,1999, ISBN 80-7106-291-X.

Generace. Sociální studia. Brno:Fakulta sociálních studií MU, 2007. SSN 1214-813X.

Sak, P. Generace, mládež a její výzkum. Mládež a společnost 2016/2.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

Gruss,P. Perspektivy stárnutí Praha: Portál, 2009.ISBN 978-80-7367-605-6.

Třetí věk trojí optikou. Olomouc: Univerzita Palackého. 2005. ISBN 80-244-1006-0.

Sýkorová, D. Autonomie stáří. Praha: SLON. 2007. ISBN 978-80-86429-62-5.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html