SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to the Sociological Theories I - LPSY04
Title: Úvod do sociologických teorií I.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0088
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
K//Is co-requisite for: LPSY05
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (16.09.2017)
Pro vědní disciplíny zabývající se společností i pro aktivity uskutečňované ve společnosti a pro společnost je klíčovou disciplínou sociologie. Sociologie zasazuje působení dalších vědních disciplín do nejširšího makrospolečenského kontextu. Pro praxi sociologie poskytuje sociální kompetence k analýze probíhajících společenských procesů, stavů v celé společenské struktuře i kompetence k tvorbě koncepcí působení ve společnosti. Student se seznámí s podmínkami vzniku sociologie a s jejím vztahem k jiným vědním disciplínám, V předmětu se analyzuje vztah sociálna a sociálních jevů k sociologii, seznamuje se se strukturou sociologie a učí se poznávat a pochopit základní sociologické pojmy a orientovat se ve struktuře společnosti. V neposlední řadě předmět napomáhá rozvíjet vlastní sociologické myšlení studenta. Témata přednášek - Ontický význam sociálna a sociálních jevů v sociální evoluci - Vymezení sociologie. Pozice sociologie v soustavě věd - Charakteristika sociologie, její předmět, členění, funkce, paradigmata - Vertikální a horizontální struktura sociologie - Myšlení o společnosti před vznikem sociologie - Předpoklady vzniku sociologie - Vznik sociologie, zakladatelé - A.Comte, H.Spencer - Vznik sociologie, zakladatelé - K.Marx - Sociální struktura společnosti, sociální stratifikace, sociální mobilita, otevřená společnost - Normalita, sociální deviace a sociální patologie - Socializace, sociální zrání - Vybrané sociologické směry a školy - Sociologický empirický výzkum. Konceptualizace a projekt výzkumu. Typy výzkumu. - Kvalitativní a kvantitativní výzkum - Metody sociologického výzkumu. - Operacionalizace (předmět a objekt výzkumu,výzkumné cíle, hypotézy, znaky, konstrukce otázek).
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (16.09.2017)

Požadavkem ke zkoušce je zpracování seminární práce, která může mít charakter zpracovaného vlastního empirického výzkumu nebo zpracování tématu na základě literatury. Seminární práci student prezentuje a obhajuje na semináři a v tištěné podobě odevzdává vyučujícímu.

Na přednáškách je požadována účast 66%.

Requirements to the exam - Czech
Last update: ThDr. Kateřina Patová (21.05.2020)
Způsob distanční kontroly studia:
Zkoušení znalostí formou videokonference přes Adobe Connect

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (16.09.2017)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky:
DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 1993.

GIDDENS, A.: Sociologie. Praha, Argo 1999.

Havlík, R. Úvod do sociologie. 5. vydání, Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1385-7.

Keller, J. Tři sociální světy? Praha : SLON, 2008. ISBN 978-80-7419-044-5

Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon, 2005. ISBN 80-86429-52-0.

KELLER, J.: Úvod do sociologie. Praha, SLON

Machonin, P. Česká společnost a sociologické poznání. Praha : OSV nakladatelství 2005. ISBN 978-80-86642-39-9.

ŠUBRT, J.: Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha ISV 2001.

Tuček, M. a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha : SLON, 2003. ISBN 978-80-86429-22-9.

kol.: Velký sociologický slovník I., II. Praha, Karolinum 1996.

Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha, SLON 1994.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html