SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Psychology - LPSY03
Title: Úvod do psychologie
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Drahoňovský
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková (18.02.2018)
Předmět Úvod do psychologie seznamuje se základními psychologickými pojmy, které tvoří podklad pro další studium psychologických oborů (psychologii osobnosti, vývojovou psychologii a sociální psychologii)a oborů příbuzných (sociální vědy). Uvádí základní psychologické teorie, seznamuje se základními metodami psychologického výzkumu, přináší údaje o vzniku a formování lidské psychiky a zabývá se i vysvětlením základních pojmů psychologie osobnosti.
Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková (18.02.2018)

Předmět Úvod do psychologie se zabývá těmito tématy: Vymezení předmětu psychologie. Postavení psychologie v systému věd. Metody psychologického výzkumu. Základní psychologické pojmy. Hlavní směry v dějinách psychologie. Determinanty psychického vývoje, biologická a sociální podmíněnost. Úvod do psychologie osobnosti, orientace v pojmech: emoce, temperament, motivace, vůle, vědomí, pozornost, vnímání, paměť, učení, myšlení, schopnosti - inteligence jako specifická schopnost, sociální a emoční inteligence. Socializace a sociální učení. Jáství jako integrující složka osobnosti,sebepojetí, sebehodnocení, identita. Vznik a vývoj psychiky.Schopnost vyrovnávání se se zátěžovými situacemi, egoobranné mechanismy. Psychika jako funkce mozku a jako odraz skutečnosti.

Požadavky ke zkoušce:

  • povinná účast na přednáškách 80%
  • úspěšné splnění ústní zkoušky
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková (11.02.2018)
Povinná studijní literatura:
PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. 1. vydání. Praha: Academia, 2013. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

Doporučená literatura:

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Academia, 2009. 624 s. ISBN 978-80-200-1680-5.

SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2. opravené vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004. 524 s. ISBN 80-86598-65-9.

VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007. 358 s. ISBN 978-80-2460-841-9.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html