SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Theories and Methods in the Social Work II - LPSY02
Title in English: Teorie a metody sociální práce II.
Guaranteed by: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0087
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Sylvie Stretti
Mgr. Barbora Racková
Co-requisite : LPSY01
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)
Kurz se věnuje základním předpokladům pro výkon odborné sociální práce, dále jednotlivým teoriím a metodám sociální a charitativní práce a legislativě. V praktické části kurzu se studenti rozdělí do skupin, kde zpracovávají a následně presentují referát na téma historie v kontextu sociální práce.
Syllabus - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)

Okruhy probírané v ZS a LS

1) Osobnost a profesionalita sociálního pracovníka

2) Sociální práce - základní definice, poslání a cíle

3) Historie sociální práce (na základě zpracovaných referátů)

4) Paradigmata a dilemata sociální práce

5) Legislativa (přehled dle semináře v ZS)

6) Paradoxy profesionálního pomáhání, moc vs. pomoc

7) Krizová intervence

8) Burn-out syndrom

9) Vedení hovoru s klientem

10) Případová práce

11) Skupina, práce se skupinou

12) Rodina, práce s rodinou

13) Psychodynamické přístupy

14) Humanistické přístupy

15) Kognitivně - behaviorální přístupy

16) Přístup orientovaný na úkol

17) Systemické přístupy

18) Antiopresivní přístupy, radikální sociální práce

19) Person in enviroment

20) Mediace

Requirements to the exam - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné splnit následující podmínky:
• 80% účast

• aktivní podíl na zadaném referátu

• splnění testu - podmínky, okruhy testu (je jich 20) jsou probírané na přednáškách a uvedeny u předmětu v SIS (v ZS i LS)

Literature - Czech
Last update: STRETTIS (28.09.2017)
ZÁKLADNÍ LITERATURA
BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Liberec: Nakladatelství Dialog, 1992. ISBN 80-85194-52-X.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-262-0528-9.

MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-331-4.

MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-262-0213-4.

NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman, 2001. ISBN 80-903070-0-0.

PAYNE, S. M. Modern Social Work Theory. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: MAMILLAN PRESS LTD, 1997.

ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. Praha: SLON, 1999. ISBN 80-85850-69-9.

VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0212-7.

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Další literatura bude konkretizována v průběhu přednášek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html