SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Ancient Philosophy I - LPHI02
Title: Antická filozofie I.
Guaranteed by: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Faculty: Hussite Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 26 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Level:  
Is provided by: L0173
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Comes under: Husit.t.Bc. - P/1.roč.
Husit.t./Filozofie Bc.-P/1.roč
Náboženství,e.,f.Bc.-P/1.roč.
Pravoslav.t.Bc. - P/1.roč.
Starokat.t.Bc. - P/1.roč.
Učitelství n.,e.,f.Mgr.-P/1.roč.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (09.11.2014)
Seznámení se základními představiteli a směry antické filozofie od jejich počátků v Milétu až po stoicismus. Pozornost bude věnována jak předsokratovské filozofii (milétská, eleaté, Hérakleitos), tak Sokratovi a zejména Platonovi a Aristotelovi a filozofii helénistické (stoicismus, epikureismus a novoplatonismus). Předmět je pojat jako výklad základů vývoje evropského myšlení s důrazem na problémy ontologické a vliv filozofického myšlení antiky na křesťanské myšlení a teologii.
Syllabus - Czech
Last update: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. (30.09.2017)

1. Seznámení s předmětem a literaturou

2. Presokratikové obecně

3. Počátky filosofie

4. Milétská škola

5. Hérakleitos

6. Parmenidés

7. Sofisté a sofistika

8. Sókratés (způsob výuky, sókratovská otázka/výklad, etika)

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. (30.09.2018)

Získání zápočtu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. (17.12.2012)

Zápočet za první semestr se získává za písemnou práci.

Jde o 3-5 stran rozsáhlý VÝKLAD antického filosofického textu, v němž souvislé citáty nesmí přesáhnout 30% textu.

Témata na která můžete práci napsat jsou:

Hérakleitos zl. B 1; B 50-51,

Parmenidés zl. B 1-6

Gorgias: Chvála Heleny

Jiná témata jsou také možná, pouze však po dohodě.

Práce posílejte do 10. 2. Zápočty zapíši po přečtení a ohodnocení již během semestru.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Antonín Šedivý, Ph.D. (09.11.2014)

POVINNÁ LITERATURA:

ARMSTRONG, Arthur Hilary (ed.). Filosofie pozdní antiky: od staré Akademie po Jana Eriugenu. Přeložil Martin Pokorný. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2002. 676 s. ISBN 80-7298-53-X.

GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Přeložil Miroslav Petříček. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2001. 446 s. ISBN 80-7298-019-X.

KIRK, Geoffrey Stephen, RAVEN, John Earle a SCHOFIELD, Malcolm. Předsókratovští filosofové: kritické dějiny s vybranými texty. Přeložili Filip Karfík, Petr Kolev a Tomáš Vítek. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2004. 664 s. ISBN 80-7298-110-2.

LONG, Anthony Arthur. Hellénistická filosofie: stoikové, epikurejci, skeptikové. Přeložil Petr Kolev. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2003. 344 s. ISBN 80-7298-077-7.

VERNANT, Jean-Pierre. Počátky řeckého myšlení. Přeložil Miloš Rejchrt. 1. vydání. Praha: OIKOYMENH, 1995. 88 s. ISBN 80-85241-45-5.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

BOUZEK, Jan a KRATOCHVÍL, František. Od mýtu k Logu. Praha: Herrmann a synové, 1994. 176 s.

HUSSEY, Edward. Presokratici. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Rezek, 1997. 214 s. ISBN 80-86027-07-4.

PATOČKA, Jan. Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové: studie z dějin filosofie od Aristotela k Hegelovi. 1. vydání. Praha: Československá akademie věd, 1964. 416 s.

PATOČKA, Jan. Nejstarší řecká filosofie. Filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem: přednášky z antické filosofie. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1996. 360 s. ISBN 80-7021-195-4.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html